ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 6/2/2023

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

1.    «Προσφυγή  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης diesel –βενζίνης αμόλυβδης»

2.    «Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων Δ.Η.Π. Νάουσας έτους 2023 »

 

2

19

«Προσφυγή  στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης diesel –βενζίνης αμόλυβδης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την προσφυγή στην  διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2γ  του άρθρου 32 του Ν.4412/16 για την «προμήθεια πετρελαίου κίνησης diesel –βενζίνης αμόλυβδης», στον ίδιο προμηθευτή στον κ. Γιαννακοβίτη Νικόλαο που έχει αναδειχθεί μειοδότης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, εφόσον προσφέρει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ή ευνοϊκότερο για το δήμο, ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.036,32 € με το ΦΠΑ,  για διάστημα ενάμιση μήνα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης . Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο έλεγχος των νέων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ.πρωτ 16942/20-10-2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011457225 2022-10-20) και υπογραφούν οι νέες συμβάσεις, η παρούσα σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια.

 

Εγκρίνει  τις  προδιαγραφές , όπως συντάχτηκαν με την    3030/6-2-2023 μελέτη

Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο κ. Γιαννακοβίτη Νικόλαο θα εκδοθεί από τον Δήμαρχο.

Γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, θα είναι η επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 443/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3

20

«Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων Δ.Η.Π. Νάουσας έτους 2023 »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συστήνει και χορηγεί Πάγια Προκαταβολή στις   Κοινότητες του Δήμου Νάουσας  σε βάρος της σχετικής πίστωσης του παρακάτω  κωδικού εξόδων του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023 ως  εξής:

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

02.00.8251.002

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Κοπανού

1853

2.000,00

02.00.8251.003

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας

19268

6.000,00

02.00.8251.004

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Επισκοπής Νάουσας

1623

2.000,00

02.00.8251.005

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Λευκαδίων

1021

2.000,00

02.00.8251.006

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μαρίνας

1181

2.000,00

02.00.8251.007

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μονοσπίτων

897

2.000,00

02.00.8251.008

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Χαρίεσσας

959

2.000,00

02.00.8251.009

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου

1701

2.000,00

02.00.8251.010

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ζερβοχωρίου

1340

2.000,00

02.00.8251.011

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Πολυπλάτανου

767

2.000,00

02.00.8251.012

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αρκοχωρίου

256

1.000,00

02.00.8251.013

Πάγια προκαταβολή  Κοινότητας Γιαννακοχωρίου

415

2.000,00

02.00.8251.014

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ροδοχωρίου

503

2.000,00

02.00.8251.015

Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Στενημάχου

710

2.000,00

 

 

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

21

Έγκριση ή μη εργασίας συντήρησης / επισκευής καμινάδας για τον λέβητα του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Α.Κ.  Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.479,32 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του K.Α. 02.15.6662 ("Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων" για τις εργασίες συντήρησης / επισκευής της καμινάδας του λέβητα του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Α.Κ. Νάουσας.

2

22

Έγκριση ή μη προμήθειας αντιολισθητικού ταπέτου για το Δημοτικό Κολυμβητήριο στον Άγιο Νικόλαο και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.785,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του K.Α. 15.7135.001 «Λοιπός εξοπλισμός Δ. Νάουσας» για την προμήθεια ταπέτου 32 μέτρων μήκους και πλάτους 1,20 μέτρου, αντιολισθητικού, αντιβακτηριδιακού τύπου, ανοιχτής δομής χωρίς υπόστρωμα,  για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας .

3

23

Έγκριση και παραλαβή ή μη  τμηματικών μελετών (οριστικών μελετών) της μελέτης με τίτλο ‘Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας’ – Εκπόνηση μελετών εφαρμογής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Ι) Εγκρίνει και παραλαμβάνει  τις παρακάτω μελέτες:

·         Οριστική Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη

·         Οριστική μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων

·         Οριστική Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη

·         Οριστική Υδραυλική Μελέτη,

που αποτελούν τμήμα της μελέτης με τίτλο ‘Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας’", οι οποίες παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

 

ΙΙ) Εγκρίνει τη συνέχιση της μελέτης του θέματος με την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής.

 

4

24

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»

 

 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Εκπολιτιστικός γυμναστικός σύλλογος Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» με αρ. πρωτ.  αίτησης 408/09-01-2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία».

 

5

25

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.    Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον  Σύλλογο  «Όμιλος για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ» με αρ. πρωτ αίτησης  633/11-01-2023 (Τέλεση Εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες)

2.    Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 6.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον   σύλλογο  «Όμιλος  για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου     της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»  και την εξειδίκευση της πίστωσης των 6.000 €  στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία

6

26

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» σύμφωνα με την  με αρ. πρωτ. 1888/25-01-2023 (εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2023) αίτησή του

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ»   και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».

 

 

7

27

 

Έγκριση ή μη ανάθεσης προμήθειας αναλώσιμων υλικών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων – προμήθεια αναλώσιμων φαρμάκων και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 7.425,29 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6699.001 ("Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων – προμήθεια αναλώσιμων φαρμάκων")  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Η.Π. Νάουσας σε αναλώσιμα υλικά και αναλώσιμα φάρμακα για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων σύμφωνα με την υποχρέωση που απορρέει από την  σύμβαση παροχής υπηρεσίας που έχει υπογραφεί με ιδιώτη κτηνίατρο και το Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-21 τ.Α΄) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.425,29  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6699.001 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

8

28

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Λαογραφικό Σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον Λαογραφικό Σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» με αρ. πρωτ. 2112/27-01-2023 αίτηση  (εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2023)

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Λαογραφικό Σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»  και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».

9

29

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του  ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την

“Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Εγκρίνει τα  υπ αριθμ 438/9-1-2023 και 472/9-1-2023 1ο  και 2ο  πρακτικά  της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας»

Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα  LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. και τον κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο  γιατί η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης

10

30

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας  με αρ. πρωτ. 2010/23-01-2023 αίτηση (εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2023)

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στην  Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας  και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».

11

31

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό  Λαογραφικό Σύλλογο  Γενίτσαροι & Μπούλες Νάουσας «Ο ΝΤΑΒΕΛΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον Πολιτιστικό  Λαογραφικό Σύλλογο  Γενίτσαροι & Μπουλες Νάουσας «Ο ΝΤΑΒΕΛΗΣ»με αρ. πρωτ. αίτησης 2120/27-01-2023 (εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2023)

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό  Λαογραφικό Σύλλογο  Γενίτσαροι & Μπουλες Νάουσας «Ο ΝΤΑΒΕΛΗΣ» και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».

12

32

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας με αρ. πρωτ αίτησης 2140/27-01-2023 (εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2023)

 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας ) και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».

13

33

Έγκριση ή μη προμήθειας επαγγελματικού φυσητήρα χειρός για το Δ.Α.Κ.  Νάουσας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 396,80 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.001 ( "Λοιπός εξοπλισμός Δήμου Νάουσας –  προμήθεια επαγγελματικού φυσητήρα χειρός για το Δ.Α.Κ. Νάουσας ") του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

14

34

Έγκριση ή μη προμήθειας νέου εναλλάκτη θερμότητας τιτανίου για τη μικρή πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.488,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α. 02.15.7135.001 ("Λοιπός εξοπλισμός Δήμου Νάουσας – για την προμήθεια  νέου εναλλάκτη θερμότητας τιτανίου για τη θέρμανση της μικρής πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στον Άγιο Νικόλαο ")

 

15

35

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας με αρ. πρωτ αίτησης 2140/27-01-2023 (εκδηλώσεις ΑΠΟΚΡΙΑΣ 2023)

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00 € στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας ) και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».

16

36

 Ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπανών για νέες παροχές φωτισμού οδών, πλατειών κ.λ.π.

Για το έτος 2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον  υπάλληλο Λούκαρη Κυριάκο  που υπηρετεί  (ΔΕ Διοικητικού) στο Τμήμα  Η.Μ. Δήμου Νάουσας  υπόλογο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν χρηματικά εντάλματα προπληρωμής για το χρονικό διάστημα από 6/02/2023 έως 31/12/2023 για την πληρωμή   δαπανών για τις νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.  σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2023, λόγω απρόσφορης αντιμετώπισης της εν λόγω δαπάνης με τακτικό χρηματικό ένταλμα.

17

37

Έγκριση δαπανών και εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση των εκδηλώσεων «Νάουσα Αποκριά  2023»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.006 (Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς 2023) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

18

38

Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαου  στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την  έκτακτη μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαου στην Αθήνα προκειμένου  να λάβει μέρος στην εκδήλωση για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, για την υπογραφή του οποίου έχει εξουσιοδοτηθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (31-01-2023), οδικώς από Νάουσα- Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Αθήνα αεροπορικώς  και επιστροφή την ίδια ημέρα αεροπορικώς  από Αθήνα- Θεσσαλονίκη και οδικώς Θεσσαλονίκη - Νάουσα την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

 

Εγκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους  20,00   € , 

 

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη εξόδων κίνησης     261,36   €

 

-Εγκρίνει  συνολική δαπάνη διοδίων   2,40   €

 

-Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  283,76    €, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 (Κ.Α.Ε. 02.00.6421 «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»).

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies