ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (03/05/2022)

α/α

Αρ.

Αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

140

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στο Αθλητικό Σωματείο «Γυμναστική Ένωση Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση της   «Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας» για έξοδα των αγωνιστικών του δραστηριοτήτων .

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  της   «Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία ) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για έξοδα αγωνιστικών  δραστηριοτήτων.

2

141

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στο Αθλητικό Σωματείο «Ελληνικός Ορειβατικό Σύλλογος Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   «Ελληνικού Ορειβατικού  Συλλόγου Νάουσας»

 για έξοδα μετακίνησης αθλητών του Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ .

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   «Ελληνικού Ορειβατικού  Συλλόγου Νάουσας»  σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία ) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για την κάλυψη αναγκών της προπονητικής & αγωνιστικής  περιόδου (έξοδα μετακίνησης )

3

142

Έγκριση ή μη πρόσληψης 2 ατόμων ΥΕ εργατών για Υπηρεσία Πρασίνου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει κατά 3.600,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6041 για τις «Τακτικές αποδοχές»  και 1.080,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6054 για τις «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού» του  προϋπολογισμού έτους 2022.

4

143

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (γραφείο) επί της οδού Δ. Σολωμού 7

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει το  Πρακτικό  της δημοπρασίας που έγινε την  19η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη,  για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ακινήτου (γραφείο) επί της οδού Δ. Σολωμού 7 του Δήμου Νάουσας και κηρύσσει  τον διαγωνισμό άγονο, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

5

144

Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου ", Α.Μ.: 12/2021, προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το  από 26/04/2022 1ο πρακτικό του  διαγωνισμού του έργου "Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου ", Α.Μ.: 12/2021, προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε., διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη με ποσοστό έκπτωσης 12,15%).

6

145

Έγκριση ή μη  2ου πρακτικού διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 31/2021, προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Εγκρίνει την κατακύρωση για την σύναψη  συμφωνίας – πλαίσιο του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας» στην, κ. Ρώσσιου Βιργινία, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  με ποσοστό έκπτωσης  41,15%.

7

146

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους δημότες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της δαπάνης  και την εξειδίκευση της  πίστωσης ποσού  4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών ως παρακάτω :

1. Χ. Θ.  2.000,00 ευρώ

2. Α. Α.  2.000,00 ευρώ

  Ανωτέρω εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του  δημότη λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία του δημότη βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας.

8

147

Έγκριση ή μη Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού: έναν (1) ΥΕ εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την  Πρόσληψη ενός  (1) ΥΕ εργατών  καθαριότητας  για κατεπείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.  

Η  δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω πρόσληψη, θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό 2.000,00€ και στον Κ.Α 02.20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 700,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

9

148

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού »  (1η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.002).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 168B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.002 συνολικού ποσού 1.902,57 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 1/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

10

149

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου» (1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 175Β/22-03-2022- ΚΑΕ 80.8251.012 συνολικού ποσού 996,96 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στον υπ’ αρ. 2/2022 πίνακα δαπανών του προέδρου της  Κοινότητας Αρκοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

11

150

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση λημμάτων των συστάδων 7α,7β,24α,24β,27α,27β,27γ,27δ,27ε,29α,29β,29γ,29δ,37,38α, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ του Δημοτικού Δάσους για το 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

        Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων    7α,7β,24α,24β,27α,27β,27γ,27δ,27ε,29α,29β,29γ,29δ,37,38α, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ του Δημοτικού Δάσους για το 2022 σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης της υπηρεσίας.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies