ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - 24/01/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

 

«Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»  για το  β’ εξάμηνο έτους 2022 (13-8-2022 έως 31-12-2022)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 13/08/2022 έως 31/12/2022 και την υποβολή της μέσω της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.

2

 

Έγκριση 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.339,29 € άνευ Φ.Π.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 274/04-01-2023 3ο  Πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.339,29 € άνευ Φ.Π.Α.»,

Κηρύσσει  οριστικούς  ανάδοχους ανά ομάδα στις οποίες συμμετέχουν τους εξής:

1.       ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ–ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΟΜΑΔΑ 8-

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (για παιδικούς σταθμούς) (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ)

2.       ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ–ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΟΜΑΔΑ 8-

ΟΜΑΔΑ 10-

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας) (ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ

διότι η προσφορά τους ήταν πλήρης σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης  ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής.

3

 

Εγγραφή του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  εγγραφή του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2023 όπως παρακάτω

 1.«Φωνή της Ναούσης», ετήσια συνδρομή 600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. « εν τύπω», ετήσια συνδρομή 600,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ημερήσιες εφημερίδες του Νομού

1.«Λαός», ετήσια συνδρομή 1.113,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

2.«Ημερήσια», ετήσια συνδρομή 1.272,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

    Εγκρίνει τη δαπάνη για την ανωτέρω συνδρομή του Δήμου υπολογιζόμενη σε 3.585,00 €  η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ. 02.00.6451 «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023

4

 

Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2023

σύμφωνα με την Απόφαση 13/2022 Δ.Κ. Νάουσας του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του ύψους των τελών  ανά θέση Στάσιμου Εμπορίου του Δήμου Νάουσας  για το έτος 2023

5

 

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» (Κατακύρωση)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Εγκρίνει το  3ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο:  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους».

 Κατακυρώνει την σύμβαση του έργου «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους»   στην εταιρεία KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, με τον διακριτικό τίτλο KERGON IKE, διότι η τεχνική προσφορά της είναι πλήρης και  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

6

 

Αποδοχή ή μη μεταβίβασης κυριότητας (Δωρεά)  ενός  (1)  απορριμματοφόρου (5 Κ.Μ.) από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  στο Δήμο Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την αποδοχή δωρεάς (μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα) του κάτωθι οχήματος, από τον  Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Νάουσας (ως κύριο του έργου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199/παρ.4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και της υπ’αριθμ.6400/2060/84 (ΦΕΚ Β’ 387 ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ 421 Β’/26-6-1984)

ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ(5 Κ.Μ.) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ.

7

 

«Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή του  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Βοργιατζίδη Αλέξανδρου    για  το  έτος  2022 ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού πάγιας προκ/λής ποσού 3.000 € του υπαλλήλου του Δήμου  κ. Αλέξανδρου Βοργιατζίδη, που αφορά στην  κάλυψη  δαπανών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων κ.λ.π για το έτος 2022   και

Εγκρίνει την  απαλλαγή  του από κάθε ευθύνη . 

8

 

«Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή της  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Αικατερίνης Δούμου    για  το  έτος  2022 ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού πάγιας προκ/λής ποσού 3.000 € της υπαλλήλου του Δήμου  κ. Αικατερίνης Δούμου, που αφορά στην  κάλυψη  δαπανών Υποθηκοφυλακείου και ταχυδρομικών τελών του Δήμου Νάουσας για το έτος 2022   και

Εγκρίνει την  απαλλαγή  της από κάθε ευθύνη . 

9

 

«Απόδοση  λογαριασμών  των  πάγιων  προκαταβολών Τοπικών Κοινοτήτων για  το  έτος  2022   και απαλλαγή υπολόγων ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  των παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων των προαναφερθέντων στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης υπολόγων    για  το  έτος  2022  

Εγκρίνει την  απαλλαγή  των υπολόγων προέδρων

10

 

Εξειδίκευση Πίστωσης για  χορήγηση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 για Μπουτκάρη Στέργιο του Χρήστου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την χορήγηση στον πρώην υπάλληλο Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Μπουτκάρη Στέργιο του Χρήστου αποζημίωσης βάσει των διατάξεων  του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών  (5.490,18 €), η οποία υπολογίζεται ως εξής :

Έτη προϋπηρεσίας: 15 έτη  9μήνες

Μήνες αποζημίωσης 9

Ύψος αποζημίωσης 10.980,36€

Περιορισμός αποζημίωσης στο 50% (§3 άρθρο 204 του ν.3584/2007) 5.490,18 €.

Το ποσό των 5.490,18 € θα βαρύνει τον Κ.Α 15-6021 (Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα).

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies