ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

44η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (29/12/2020)

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

400

«Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας έτους 2020 (3η κατάσταση δαπάνης -υπόλογος Βασιλείου Πέτρος)».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Βασιλείου Πέτρος) σχετικό ΧΕΠ απόδοσης πάγιας προκαταβολής 103Β/24-2-2020 ΚΑΕ 80.8251.017, συνολικού ποσού 1.100,88  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2

401

«Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Πολυπλατάνου έτους 2020 (3η κατάσταση δαπάνης)».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Πολυπλατάνου   (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.011).συνολικού ποσού 1.872,65 € όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση  και την υπ΄ αριθ. 6/2020 απόφαση του  Συμβουλίου  Κοινότητας Πολυπλατάνου  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

3

402

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Επισκοπής » (4η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.004 ).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Επισκοπής  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 89Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.004), συνολικού ποσού 866,76 €  όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Επισκοπής που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

403

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης και 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 47/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983), κατά (90) ενενήντα  και (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες αντίστοιχα.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                     

Εγκρίνει:       

α)  την  1η παράταση της  1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου -με αναθεωρήσεις -,  κατά (90)  ενενήντα ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 26-02-2021

           και

β)  την 1η παράταση της  2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου -με αναθεωρήσεις -,  κατά (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 27-02-2021,

 χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 28-03-2021,επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

 

5

404

«Έγκριση ή μη 8ης παράτασης με αναθεωρήσεις του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» με (Α.Μ. 55/2018) κατά εκατόν ογδόντα  (180) ημερολογιακές ημέρες».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  8η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις -, κατά (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 18/07/2021 & του Σχεδίου του 9ου Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018)» για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.    

6

405

«Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την « ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.» με τις ανάλογες προσαυξήσεις ποσού 832,94 €

 

7

406

«Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου »

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Μπόλα Αντωνίου του Πέτρου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις ποσού 185,83 € 

8

407

«Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου »

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του κ. Λοτσόπουλου Γεωργίου του Νικολάου με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ποσού 109,45

9

408

« Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημητρίου Κάππα του Κωνσταντίνου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις ποσού  284,90 € 

10

409

«Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα  της  εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε με τις ανάλογες προσαυξήσεις  ποσού 347,06  € 

11

410

« Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη  του Στεργίου»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Ιωάννη Γιαννούλη του Στεργίου  με τις ανάλογες προσαυξήσεις ποσού 109,81 € 

 

12

411

« Διαγραφή ή μη από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Η.Π. Νάουσας – (Ανθεμίων)»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή βεβαιωμένων τελών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τους χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου Ηρ, Πόλης Νάουσας – Ανθεμίων  ως  συνημμένο πίνακα εισήγησης:

 

13

412

Έγκριση ή μη μελέτης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.820,40 € ( άνευ ΦΠΑ)»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.   Εγκρίνει τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.820,40 € ( άνευ ΦΠΑ)»,»  

2.    Εγκρίνει την μελέτη – τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό-τα τεύχη δημοπράτησης   και καταρτίζει τους όρους του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»  

3.    Συντάσσει τη διακήρυξη 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies