ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

42ης TΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

378

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας (1η κατάσταση δαπάνης 2020-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Νάουσας- υπόλογος Βοργιατζίδης Αλέξανδρος (Σχετ. Χ.Ε.Π. απόδοσης πάγιας προκαταβολής:102Β/24-2-2020 -ΚΑΕ 80.8251.001)  συνολικού ποσού 833,53  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης                                                 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  378/2020.

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

379

Έγκριση  απολογισμού, προέλεγχος  ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 και σύνταξης έκθεσης – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραπέμπει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την  έγκριση του απολογισμού και τον προέλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

2

380

’Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ         ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:16/2020- ΚΑΕ : 02.30.7331.118)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  την Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ            ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:16/2020- ΚΑΕ : 02.30.7331.118)  από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας μας:

Παπαφιλίππου Αγγελάκης, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., επιβλέποντα του έργου

Χαϊδούλη Μαρία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε., τεχνικό υπάλληλο Τ.Υ.Δ. Νάουσας

3

381

Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας (συνοπτικός διαγωνισμός) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»  

Εγκρίνει την μελέτη – τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό-τα τεύχη δημοπράτησης   και καταρτίζει τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»»  

Συντάσσει τη διακήρυξη.

 

4

382

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας

και αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

        ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                    

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και  αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»  από τρία μέλη

5

383

Αποδοχή  ή μη δωρεάς αρθρωτού οχήματος από

 τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης

 Στερών Αποβλήτων(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας  στο Δήμο Νάουσας.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει την  επιτροπή παραλαβής του παραπάνω οχήματος

Αποδέχεται τη δωρεά αρθρωτού οχήματος από  τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερών αποβλήτων(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας  στο Δήμο Νάουσας.

6

384

Αποδοχή ή μη δωρεάς χιλίων (1000) τμχ αντισηπτικών καθαριστικών χεριών 100ml σε σωληνάριο, με περιεκτικότητα σε αλκοόλη 80% και έγκριση ΕΟΦ, από την εταιρεία FARCOM AΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Αποδέχεται τη δωρεά χιλίων (1000) τμχ αντισηπτικών καθαριστικών χεριών 100ml σε σωληνάριο, με περιεκτικότητα σε αλκοόλη 80% και έγκριση ΕΟΦ από την εταιρία ΦΑΡΚΟΜ  - ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ  με  δ.τ. « FARCOM»

7

385

Πρόσληψη ή  μη έκτακτου συμβασιούχου προσωπικού για δύο μήνες

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, ενός (1)  ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού , ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμου και εν’ός(1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως  2 μήνες  για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ/Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ./Δνση Προσωπικού Τ.Α./Τμήμα προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

8

 

386

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή βεβαιωμένων τελών από τους χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου Ηρ, Πόλης Νάουσας - Δ.Ε. Ειρηνούπολης

9

387

Ανάκληση της υπ’ αρ. 338/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Γιαννακοχωρίου -2η κατάσταση δαπανών).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 338/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Γιαννακοχωρίου -2η κατάσταση δαπανών).

 

10

388

Ανάκληση της υπ’ αρ. 339/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Ροδοχωρίου -4η κατάσταση δαπανών).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 339/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Ροδοχωρίου -4η κατάσταση δαπανών).

11

389

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Μαρίνας» (4η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.006 ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Μαρίνας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 94Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.006), συνολικού ποσού 775,00 €  όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 23/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μαρίνας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

12

390

«Ανάκληση της υπ’ αρ. 337/2020 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Επισκοπής » (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.004 ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την υπ’ αρ. 337/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Επισκοπής  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 94Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.004), συνολικού ποσού 866,76 €  όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 11/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Επισκοπής που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

13

391

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Λευκαδίων» (7η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.005)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 94Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.005), συνολικού ποσού 1.544,43  όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 23/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Λευκαδίων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

14

392

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Μονοσπίτων» (4η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.007)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Μονοσπίτων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 92Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.007), συνολικού ποσού 1.021,66   όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 13/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μονοσπίτων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

15

393

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Κοπανού» (5η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.002 ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Κοπανού (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 87Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.002), συνολικού ποσού 862,27  

16

394

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Χαρίεσσας» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.008)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Χαρίεσσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 87Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.008), συνολικού ποσού 1.187,75  

17

395

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Πολυπλατάνου» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.011 ).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόσυρση του θέματος «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Πολυπλατάνου» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.011 ) και την επανεισαγωγή του για συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση, μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.

18

396

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Αγγελοχωρίου» (7η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.009 ).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Αγγελοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 94Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.009), συνολικού ποσού 1.065,73 €  όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 15/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγγελοχωρίου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

19

397

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Ζερβοχωρίου» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.010 ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Ζερβοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.010), συνολικού ποσού 1.998,64  

20

398

«Έγκριση - εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 (Ο.Υ.)»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόσυρση του θέματος «Έγκριση - εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 (Ο.Υ.)» και την επανεισαγωγή του για συζήτηση σε προσεχή συνεδρίαση, μετά από εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies