ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

38η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (30/11/2020)

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

345

Αποδοχή ή μη Εξώδικης Καταγγελίας Σύμβασης της εταιρείας με την επωνυμία «VERMIO MTR Ι.Κ.Ε.»

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την μη αποδοχή της ΕΞΩΔΙΚΗΣΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «VERMIO MTR Ι.Κ.Ε.» με την οποία ζητά την καταγγελία της σύμβασης εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου

«Τρία – Πέντε Πηγάδια» (αρ. πρωτ. ιδιωτικού

συμφωνητικού 22620/19-12-2019) ως

ανίσχυρη διότι αυτή έγινε πριν παρέλθει ένας

χρόνος από την εν λόγω μίσθωση

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

346

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την  ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.» ποσού 2.082,35 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

Αν το παραπάνω υπό διαγραφή ποσό έχει ήδη αποπληρωθεί από τον οφειλέτη , τότε αυτό να διαγραφεί  από τις επόμενες  βεβαιωμένες  δόσεις.

 

2

347

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων  από τρία μέλη, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Βαταντζή Αθηνά  Πρόεδρος

Ανθοπούλου Μυρούλα 

Αντωνιάδης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη

Φίκατα Μαρία 

Καπετανόπουλος Ευάγγελος

Τηλκερίδης Κυριάκος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Βαταντζή Αθηνά. 

Αντιπρόεδρος της επιτροπής που αντικαθιστά την Πρόεδρο, ορίζεται ο Τηλκερίδης Κυριάκος.

3

348

Υποβολή ή μη αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» της Πρόσκλησης  ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών

Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, προϋπολογισμού 333.000 €.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, κ. Νικόλαο Καρανικόλα, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και να υπογράψει  κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί  προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη.

4

349

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 15514/30-9-2020 σύμβασης με την εταιρεία  «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με αύξηση της ποσότητας γάλακτος που αντιστοιχεί στο ποσό 5638,24 €, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων.

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                     

Εγκρίνει την τροποποίηση  της υπ΄αρ. 15514/30-9-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας και της «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης  σύμβασης, με αύξηση της ποσότητας του γάλακτος κατά 6160 λίτρα , δηλαδή αύξηση του ποσού της σύμβασης κατά 5.638,24 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6063.001 του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2020 και του αντίστοιχου του έτους 2021, όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 

5

350

Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.     Εγκρίνει  το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» , προϋπολογισμού μελέτης  74.000,00 € (με  Φ.Π.Α.)  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

2.    Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» στην εταιρεία «ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΑΕ», με ποσοστό έκπτωσης 14,00% (δεκατέσσερα  επί τοις  εκατό), γιατί   η προσφορά της ήταν προσήκουσα και νόμιμη, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής.

6

351

«Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.»

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), και  ορίζει τα μέλη αυτής ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΝΙΚΛΗΣ    ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ    ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ    ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΤΣΗΣ    ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΗΣ     ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΑΛΙΓΚΑΡΟΣ    ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΝΙΚΛΗΣ  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάλληλος Δήμου Βέροιας και αναπληρωτής Προέδρου ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΤΣΗΣ  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάλληλος Δήμου Αλεξάνδρειας

II) Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.),, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου

ΙΙΙ) Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) παρ. 1στ

7

352

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού δάσους Νάουσας 2017» (Αρ. μελέτης: 1/2017), προϋπολογισμού 37.224,02 €.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  την Επιτροπή  Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πυροπροστασία Δημοτικού δάσους Νάουσας 2017» (Αρ. μελέτης: 1/2017), προϋπολογισμού 37.224,02 €

8

353

«Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για το έργο "Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Τ.Κ. Κοπανού, Ροδοχωρίου" »

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της, από 20-12-2017 προγραμματικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (με τις δύο τροποποιήσεις της), μέχρι την 30-06-2021 με τροποποίηση του άρθρου 5 της σύμβασης. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 θα είναι η εξής: "Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι 30-06-2021".

Δύναται να δοθεί παράταση της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών εφόσον μέχρι τη λήξη της ισχύος της προγραμματικής (30-6-2021) έχει δημοπρατηθεί το υποέργο "Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Κοπανού".

Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.   

 

9

354

Παροχή υπηρεσιών επιπλέον αδειών χρήσης, για την ενότητα των εισπράξεων  της υφιστάμενης πλατφόρμας λογισμικού της Οικονομικής διαχείρισης

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού  1.240,00 € με Φ.Π.Α., για την   Παροχή υπηρεσιών  τεσσάρων (4) επιπλέον αδειών χρήσης, για την ενότητα των εισπράξεων  της υφιστάμενης πλατφόρμας λογισμικού της Οικονομικής διαχείρισης από την εταιρεία OTS  ως δημιουργό της σχετικής εφαρμογής λογισμικού  που χρησιμοποιεί ο Δήμος.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6117.001 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 του Δήμου Νάουσας. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης από νόμο κράτησης.

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια  επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει και  όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.221 του Ν. 4412/2016.

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies