ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

                                             Α/Α

ΑΡ.

ΑΠΟΦ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

242

Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του

έργου "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Η.Π.

Νάουσας", Α.Μ.: 22/2019, προϋπολογισμού

821.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής

διαγωνισμού  του έργου "Βελτίωση

πρόσβασης σε γεωργική γη και

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου

Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 22/2019,

προϋπολογισμού 821.000,00€ (με Φ.Π.Α.)».

Κηρύσσει  προσωρινό μειοδότη την

ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

με ποσοστό έκπτωσης 54,17%

 

2

243

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 25-30 Αυγούστου & 7-9 Σεπτεμβρίου 2020 και πληρωμή τους μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού  ποσού από την έκδοση  εισιτηρίων ύψους 410,00  (τετρακόσια δέκα) ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α εσόδων 06.00.0432.004.

Την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 224,71 (διακόσια είκοσι τέσσερα  ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά) ευρώ στην εταιρία «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.

3

244

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την « ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.» με τις ανάλογες προσαυξήσεις

1.665,88 €

4

245

Έγκριση ή μη της 82/2020 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου     

Νάουσας που αφορά την 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. και Αλληλεγγύης  Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος  2020.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

     Εγκρίνει την υπ αριθμ 82/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

    «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» η οποία έλαβε ΑΔΑ ΨΣ7ΘΟΚΟΟ-4ΗΣ  και η οποία αφορά στην 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. & Α. οικονομικού έτους 2020.

 

5

246

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας ,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 16 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                              

Την διενέργεια  ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για  την  εκμίσθωση  του   Πάγκου εξυπηρέτησης ( 16 τετ. μέτρων ,περίπου ) εντός του κτιρίου της Σχολής Αριστοτέλους και καταρτίζει τους  όρους του διαγωνισμού,

 

6

247

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας  Ροδοχωρίου (2η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.014 ).

ΟΜΟΦΩΝΑ

συνολικού ποσού 590,86 ευρώ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ροδοχωρίου 

7

248

Έγκριση ή μη συμπληρωματικής 9ης αναμόρφωσης

Προϋπολογισμού Τ.Π. έτους 2020.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει την συμπληρωματική  9η Αναμόρφωση Τεχνικού  Προγράμματος - Προϋπολογισμού έτους 2020 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και   εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

8

249

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος μετά τη λήξη του πρώτου έτους των παρακάτω ειδικοτήτων.

9

250

Έγκριση ή μη επανακαθορισμού ύψους διδάκτρων στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων που θα καταβάλλουν  οι μαθητές των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Νάουσας ανά μήνα και συνολικά για το τρέχον σχολικό έτος.

10

251

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού φυτοτεχνικής συντήρησης  (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού φυτοτεχνικής συντήρησης  (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας  από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη 

11

252

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας

σύμβασης για την προμήθεια της πράξης «Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, υποδομές για καθαρές μεταφορές, Υποέργο 1 –Προμήθεια Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης – δύο (2) Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και δύο (2) σταθμοί ημιταχείας φόρτισης  για  2-4 αυτοκίνητα έκαστος τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Συγκροτεί  γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια της πράξης «Προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, υποδομές για καθαρές μεταφορές, Υποέργο 1 –Προμήθεια Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και σταθμών φόρτισης – δύο (2) Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα και δύο (2) σταθμοί ημιταχείας φόρτισης  για  2-4 αυτοκίνητα έκαστος τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας αποτελούμενη από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη

12

253

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  γνωμοδοτική επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Νάουσας αποτελούμενη από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη

13

254

Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης Energa – Hellas Power και της διαδικασίας απόδοσης στο Δήμο Νάουσας χρηματικού ποσού σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει   ως πληρεξούσιο  Δικηγόρο του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας τον  κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, δικηγόρο  Αθηνών και Παρ’ Αρείω Πάγω, για

την άσκηση Αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και  «HELLAS POWER ΑΕ» .

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies