ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α

Α/Απ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

174

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής με τις ανάλογες προσαυξήσεις

2

175

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Αναπτυξιακή Αγ. Νικολάου Ο.Ε.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής με τις ανάλογες προσαυξήσεις

3

176

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Πολυζωίδου Δήμητρα του Γεωργίου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής με τις ανάλογες προσαυξήσεις

4

177

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής με τις ανάλογες προσαυξήσεις

5

178

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής με τις ανάλογες προσαυξήσεις

6

179

Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 146/2019 για τέλη ανταλλάγματος χρήσης χώρων πολιτισμού του Δήμου Νάουσας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  των ποσών και τις  αντίστοιχες προσαυξήσεις

7

180

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της ’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017).

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της ’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».

8

181

Εξώδικος Συμβιβασμός με την  εταιρία «Παλαντζίδης Π.-Φερλαχίδης Ε. Ο.Ε.».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς

9

182

«Εξώδικος  Συμβιβασμός   με τον   Αθανάσιο  Λυκοκώστα       

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς

10

183

Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Αρχαγγέλου με αριθμό τεμαχίου 36 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και

Κατακυρώνει στον  Βέργο Δημήτριο του Τρύφωνα

11

184

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ»  (Α.Μ . 7/2015,   Κ.Α.Ε. : 02.30.7321.027) 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο  Οριστικής Παραλαβής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ»

 

12

185

Έγκριση  ή μη προσωρινής παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ατελώς στο Δήμο ΗΠ Νάουσας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), δυνάμει του άρθρου 65 του Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24-05-2020 τεύχος Α'): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ατελώς στο Δήμο ΗΠ Νάουσας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

13

186

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας  Γιαννακοχωρίου  (1η κατάσταση δαπανών 2020)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Γιαννακοχωρίου  

14

187

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου  (1η κατάσταση δαπανών 2020)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου  

15

188

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας  (2η κατάσταση δαπανών 2020 )

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας

16

 

189

 

«Εισήγηση για προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κ. Α Π.

17

190

Έγκριση ή μη δαπάνης επανεκτύπωσης τουριστικού βιβλίου-λευκώματος και τουριστικών προωθητικών εντύπων του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την δαπάνη και εξειδικεύει  την πίστωσης ποσού 9.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

18

191

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 16-19 Ιουλίου 2020 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού  ποσού από την έκδοση 64 εισιτηρίων ύψους και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 175,39 ευρώ στην εταιρία «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

19

192

Αποστολή 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης", Α.Μ.: 47/2018, προϋπολογισμού 785.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το πρακτικό και κηρύσσει οριστικό ανάδοχο του έργου

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»

20

193

­                     Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια « πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης  και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα

­                      

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια « πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης  και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα

21

194

 Έγκριση ή μη της μελέτης και κατάρτιση  των όρων της  διακήρυξης του διεθνή  ηλεκτρονικού διαγωνισμού πολυετούς προμήθειας  «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης  και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.831.376,3€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με την ανοικτή διαδικασία-άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1)Εγκρίνει την  υπ αριθμ 11487/30-7-2020 ενιαία μελέτη- τεχνικές προδιαγραφές πολυετούς  προμήθειας  για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης  και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα  και

 2)Καθορίζει τους όρους διακήρυξης 

22

195

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Δήμου Νάουσας για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης»

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Συγκροτεί την Επιτροπή  για την διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Δήμου Νάουσας για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης

23

196

Έγκριση ή μη, της  μελέτης και κατάρτιση  των όρων της  διακήρυξης του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 92.910,72 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας

Εγκρίνει την μελέτη – τεχνική περιγραφή  και καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης για Σύμβαση Υπηρεσιών

με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής

24

197

7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.), 

25

198

Τροποποίηση της από 16-4-2019  σύμβασης της εταιρίας  με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.» που εδρεύει στο ΄Αλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας  με το Δήμο Νάουσας μετά από αίτησή της.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.»,

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies