ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 17-11-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

352

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

2

353

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27β, 27γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 14/11/2023 πρακτικό της επιτροπής  δημοπρασιών του Δήμου Νάουσας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων 27β, 27γ του Δημοτικού δάσους Νάουσας. Κηρύσσει τον παραπάνω διαγωνισμό  άγονο επειδή δεν εμφανίστηκε κανένας ενδιαφερ

3

354

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Φιλοπροοδευτικό Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον Φιλοπροοδευτικό Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00 € στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Φιλοπροοδευτικό Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας «ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία», για την διοργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά ομάδων υποδομής στις 02-03 Δεκεμβρίου 2023.

 

4

355

Έγκριση ρύθμισης οφειλών ΕΝΦΙΑ κτηρίων Χιονοδρομικού Κέντρου  3-5 Πηγαδιών  για το οικονομικό έτος 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή  του ποσού του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ για τα κτίρια του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια για το έτος 2018 που κατά την ημερομηνία της εισήγησης ανέρχονταν στις 45.199,29 ευρώ 

Εξουσιοδοτεί τον Αναπληρωτή Δ/ντη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Η. Π. Νάουσας  κ. Κόφκελη Αθανάσιο για την υποβολή της αίτησης πάγιας ρύθμισης (Ν.4152/2013) του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ έτους 2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ .

Την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης  ΕΝΦΙΑ για την ΤΑΒ ΑΕ για το έτος 2018 για τη διαγραφή του βεβαιωμένου ΕΝΦΙΑ του ξενοδοχείου του χιονοδρομικού κέντρου.

 

5

356

«Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής  στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και Φ.Ο.Π.  από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρης  Κυριάκος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι η διαχείριση του συνολικού ποσού 8.497,30 ευρώ  ( ΚΑ 02.20.6279.001  το ποσό  των 8.491,70 ευρώ  και  ΚΑ 00.6515 το ποσό τον 5,60 ) του υπ αριθμ 00002/29-09-2023 Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής έγινε νόμιμα και  απαλλάσσει  τον υπόλογο διαχειριστή  Κυριάκο Λούκαρη  μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Νάουσας κάθε ευθύνης

 

6

357

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή κοινότητας Νάουσας  (8η  κατάσταση δαπανών 2023-ΚΑΕ 80.8251.003)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Νάουσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 43Β/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.003)  συνολικού ποσού 399,52 €  , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 37/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας    η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

7

358

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχώριου  (5η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.014)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Ροδοχωρίου    (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 54B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.014)  συνολικού ποσού 1.172,42 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 6/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδοχωρίου   η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

8

359

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου   (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.010)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Ζερβοχωρίου    (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 50B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.010)  συνολικού ποσού 743,91 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 9/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίου    η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

9

360

Έγκριση 3ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού & ημιφορτηγού κλειστού τύπου για τις ανάγκες του Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ αριθμ 29017/17-11-2023   3ο πρακτικό του ανοικτού  διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού & ημιφορτηγού κλειστού τύπου για τις ανάγκες του Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας»

Κατακυρώνει τη σύμβαση της προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού & ημιφορτηγού κλειστού τύπου για τις ανάγκες του Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας» .

Α. Στην ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ με το ποσό 54.687,72με ΦΠΑ 24 % για μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού και εκχιονιστήρες

Β. Στην KARCHER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το ποσό 46.314,05με ΦΠΑ 24 %για συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση

Γ. Στην Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ, με το ποσό 33.228,00με ΦΠΑ 24 % για ημιφορτηγό κλειστού τύπου

 καθώς οι προσφορές είναι σύμφωνες με την 18426/13-07-2023 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC013080844)και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10

361

Έγκριση 3ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο ημιφορτηγών εκτεταμένης καμπίνας και ενός φορτηγού με ανατροπή έως 3,5 τόνων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το υπ αριθμ 29016/17-11-2023   3ο πρακτικό του ανοικτού  διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο ημιφορτηγών εκτεταμένης καμπίνας και ενός φορτηγού με ανατροπή έως 3,5 τόνων»

Κατακυρώνει τη σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ», στην  Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ, καθώς η προσφορά της είναι σύμφωνη με την 18424/13-07-2023 διακήρυξη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προσφέρει την τιμή 113.000,00 € προ ΦΠΑ (140.120,00 € με ΦΠΑ 24 %).

11

362

Αποδοχή ή μη  δωρεάν παραχώρησης ενός απορριμματοφόρου οχήματος από τον Δήμο Αθηναίων  στον Δήμο Η. Π. Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Αποδέχεται την  δωρεά του Δήμου Αθηναίων   προς το Δήμο Ηρ. Πόλης Νάουσας απορριμματοφόρου οχήματος , σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 4 του Ν.3463/2006, με  αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4383 ( ΔΑ 2052) , μάρκας IVECO για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Η. Π. Νάουσας για κάθε σχετική ενέργεια σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που προβλέπονται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δωρεάς.

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

363

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης εκδήλωσης – αφιερώματος στο έργο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την  εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για τη δαπάνη εκδήλωσης – αφιερώματος στο έργο του συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το Σάββατο 2  Δεκεμβρίου 2023 στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης».

2

364

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του ορεινού Αγώνα Δρόμου «12ος Δρόμος του Τσίπουρου  & 2ος KERK ΄SMARATHON».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την  εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.050,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για τη δαπάνη της  συνδιοργάνωσης του ορεινού αγώνα δρόμου «12ου Δρόμου του Τσίπουρου  & 2οςKERK ΄SMARATHON».

 

3

365

Αποδοχή ή μη δωρεάς οθονών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την  δωρεά δεκαπέντε (15) οθονών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, από την εταιρία internet Aristotelous Ε.Ε.,  των αδερφών George Nolis και Σταύρος  Νώλης ,  προς το Δήμο Ηρ. Πόλης Νάουσας.

4

366

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.015)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Στενημάχου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 55B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.015)  συνολικού ποσού 756,40   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 4/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενημάχου, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

5

367

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (6η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.004)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 44B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 1.307,67 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 14/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

6

368

Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής και προφορική δημοπρασίας για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων σε περιοχή του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από το από 7/11/2023 πρακτικό  της επιτροπής διαγωνισμού για την Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων σε περιοχή του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Κηρύσσει  τον διαγωνισμό άγονο επειδή δεν προσήλθε κανένας  ενδιαφερόμενος για να υποβάλλει προσφορά

Να γίνει επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων σε περιοχή του Δήμου Η.Π. Νάουσας με νέους όρους που θα καταρτίσει εκ νέου η Οικονομική Επιτροπή.

7

369

Έγκριση ή μη πληρωμής πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση και εκμετάλλευση του εκπροσωπούμενου από την Αυτοδιαχείριση/autodia μουσικού ρεπερτορίου των συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού – Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» το διάστημα 28–31 Ιουλίου 2023.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

 

Την αποδοχή του ποσού των 1.070,29 ευρώ  και την έκδοση εντάλματος πληρωμής ποσού 1.070,29 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.15.6117.028 (Πνευματικά δικαιώματα μουσικών συναυλιών και κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση και εκμετάλλευση του εκπροσωπούμενου από την Αυτοδιαχείριση/autodia μουσικού ρεπερτορίου των συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού – Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» το διάστημα 28–31 Ιουλίου 2023.

 Η παραπάνω δαπάνη αφορά πνευματικά δικαιώματα για τις  τρεις (3) μουσικές συναυλίες ως εξής:

Παρασκευή 28 Ιουλίου: Συναυλία με τις Ελευθερία Αρβανιτάκη – Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Σάββατο 29 Ιουλίου: Συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα

Δευτέρα 31 Ιουλίου: Συναυλία με την Ορχήστρα «Μ. Θεοδωράκης» και τη Γιώτα Νέγκα

8

370

Αποδοχή ή μη δωρεάς μουσικών οργάνων για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών¨»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την  δωρεά  προς το Δήμο Ηρ. Πόλης Νάουσας και για το Δημοτικό Ωδείο  «Εστία Μουσών τις παρακάτω δωρεές:

1.     Από τον  κ. Ανέστη Τράιο δύο κλασικά πιάνο α)Μάρκας GRUNERT –L. Lidutenftein & Co. Ƃoflieferanten και β)Μάρκας ნᴇʌaƿỿcb

Από τον  κ. Βάσκο Παρίση ένα ακορντεόν μάρκας FIROTTI

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies