ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 37ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

17/11/2020

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

335

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Χαρίεσσας (2η κατάσταση δαπάνης -– ΚΑΕ 80.8251.008)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας (Σχετ. Χ.Ε.Π. απόδοσης πάγιας  προκαταβολής 87Β/21-2-2020 - ΚΑΕ 80.8251.008 απόδοσης πάγιας προκαταβολής):συνολικού ποσού 772,27 € όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,

2

336

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της    Κοινότητας  Νάουσας» (4η κατάσταση δαπανών 2020–ΚΑΕ 80.8251.003).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής  Κοινότητας Νάουσας (4η κατάσταση δαπανών 2020– Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 88B/21-02-2020 - ΚΑΕ 80.8251.003) συνολικού ποσού 1.995,18 € όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ΄ αριθ. 22/2020  απόφαση του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Νάουσας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

3

337

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής » (3η κατάσταση δαπανών 2020–ΚΑΕ 80.8251.004).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Επισκοπής (Σχετ.Χ.Ε.Π. απόδοσης πάγιας προκαταβολής 89Β/21-2-2020 -ΚΑΕ 80.8251.004.)  συνολικού ποσού 918,47  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4

338

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Γιαννακοχωρίου (2η κατάσταση δαπάνης -– ΚΑΕ 80.8251.013)

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                    

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Γιαννακοχωρίου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 98Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.013) συνολικού ποσού 396,80 € όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ΄ αριθ. 2/2020  απόφαση του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Γιαννακοχωρίου που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.   

5

339

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου (4η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.014)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ροδοχωρίου   (Σχετ.Χ.Ε.Π. απόδοσης πάγιας προκαταβολής 99Β/21-2-2020 -ΚΑΕ 80.8251.014.)  συνολικού ποσού 548,08 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

6

340

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αποδυτηρίων Γηπέδου Τ.Κ. Ροδοχωρίου» (Αρ. μελέτης 43/2019) πρ/σμου 31.000,00€

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής του έργου    «Συντήρηση Αποδυτηρίων Γηπέδου Τ.Κ Ροδοχωρίου» (Αρ. μελέτης: 43/2019), προϋπολογισμού 31.000,00 €, ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ξανθοπούλου Παρθενόπη πρόεδρος

Παπαστόικας Ιωάννης

Παπαφιλίππου Αγγελάκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Καπάρας Δημήτριος αναπληρωτής πρόεδρος

Νίκου Δήμητρα

Κυράνος Θωμάς

7

341

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 15514/30-9-2020 σύμβασης με την εταιρεία  «Π.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με αύξηση της ποσότητας γάλακτος , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων

Αποσύρετε το προς συζήτηση θέμα και θα επανέλθει με νέα εισήγηση.

 

8

342

2η Συμπληρωματική 11ης Αναμόρφωσης   Τεχνικού  Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους  2020  Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

  Συντάσσει την 2η συμπληρωματική της 11ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος  Προϋπολογισμού έτους 2020 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και   εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

9

343

Συμπληρωματική 12ης Αναμόρφωσης   Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 (Ο.Υ.) - εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

  Συντάσσει την συμπληρωματική της 12ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού έτους 2020 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και  όπως αναφέρεται αναλυτικά στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

 Εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς  ψήφιση.

10

344

Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΚΜ-ΠΕ Ημαθίας και Δήμου Η.Π. Νάουσας για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως  εκπροσώπους του Δήμου Νάουσας για την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΚΜ-ΠΕ Ημαθίας και Δήμου Η.Π. Νάουσας για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας"» τους παρακάτω.

Τακτικά Μέλη

Τζουβάρας Βασίλειος       Αν/ρχος Τεχνικών Έργων  και Πολεοδομίας Δ. Νάουσας

Κυράνος Θωμάς              ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος Δ. Νάουσας

Αναπληρωματικά Μέλη

      1.Τριανταφύλλου Γεώργιος      Αν/ρχος Νεολέας Παιδείας Υγείας και Αθλητισμού Δ. Νάουσας

      2. Παπαφιλίππου Αγγελάκης     ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  υπάλληλος Δ. Νάουσας

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Τζουβάρας Βασίλειος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies