ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 11-10-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

311

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Κριτήριο κατακύρωσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Το υπ αρ. πρωτ. 21490/21-08-2023 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Κηρύσσει  τον διαγωνισμό άγονο λόγω μη επισύναψης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης

Ματαιώνει τη διαδικασία εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη  και αποφασίζει την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τους ίδιους όρους που καθορίστηκαν με την  176/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

2

312

Έγκριση 1ου  και 2ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ», Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα  υπ αρ. πρωτ. 21488/21-08-2023  και 25774/ 6-10-2023 πρακτικά της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ», Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής.

Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο της Προμήθειας «ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ» την εταιρία Χ.Ν ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

3

313

Καθορισμός  ή μη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την απομάκρυνση με εκποίηση, άχρηστων

μεταλλικών αντικειμένων σε περιοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Καθορίζει  τους όρους διακήρυξης της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την απομάκρυνση με εκποίηση, άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων σε περιοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας,

4

314

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας αντηλιακών μεμβρανών για το Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α.02.15.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) για τη δαπάνη προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών για το Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Νάουσας»  του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

5

315

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας αντλίας πετρελαίου καυστήρα για το Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 850,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α.02.15.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων)για τη δαπάνη  προμήθεια προμήθειας αντλίας για τον καυστήρα   του Κλειστού Γυμναστηρίου του ΔΑΚ Νάουσας»

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 850,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α.02.15.6662 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

6

316

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

1. Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στο Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση Της πίστωσης συνολικού ποσού 3.850,00€  στον ΚΑ 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»  του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας του έτους 2023, στο Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ»   για την κάλυψη αναγκών- έξοδα της διοργάνωσης του 11ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Νάουσας το διήμερο 21 & 22 Οκτωβρίου 2023 .

 

7

317

Εξώδικος συμβιβασμός ή μη για   τόκους  υπερημερίας κατά την πληρωμή του τιμολογίου 14/23-9-2021 του 3ου   λογαριασμού του έργου « Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου   Γυμνασίου Κοπανού » της αναδόχου εταιρίας   ΣΤΑΤ ΑΤΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αποδοχή  της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς μεταξύ  του Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και  της  Ανώνυμης  Τεχνικής Εταιρίας  με την επωνυμία:  ''ΣΤΑΤ ΑΤΕ'' με  την  πληρωμή  εξωδικαστικά του  συνολικού  ποσού    των  1.255,36  ΕΥΡΩ . Το οφειλόμενο ποσό  (1.255,36 ευρώ)       προέρχεται  από   τόκους  υπερημερίας κατά την πληρωμή του τιμολογίου 14/23-9-2021 του 3ου   λογαριασμού του έργου « Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου   Γυμνασίου Κοπανού » του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας.

Β. Η αιτούσα ανώνυμη εταιρία  με την επωνυμία ‘’ ΣΤΑΤ ΑΤΕ¨» υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το συνολικό ποσό των 1.255,36   €  , για το σύνολο των απαιτήσεών της κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν   και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης και δεν θα ασκήσει αγωγή κατά του Δ.Η.Π. Νάουσας ενώπιον του δικαστηρίου.

8

318

Εξώδικος συμβιβασμός ή μη για  αποζημίωση από θανάτωση κυνηγετικού σκύλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη αποδοχή  του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Νάουσας με τον  Μπαξεβανίδη Αθανάσιο του Μιχαήλ ΕΠΕΙΔΗ δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την ευθύνη προς αποζημίωση του αιτούντος καθώς,σε καμία περίπτωση δεν αποδεικνύεται εάν το ζώο ή ζώα που του αφαίρεσαν την ζωή ήταν δεσπόζοντα ή αδέσποτα οπότε ο Δήμος δεν μπορεί να γνωρίζει αν έχει ή όχι ευθύνη προς αποζημίωση έναντι του αιτούνται. 

9

319

Έγκριση  πρακτικού Φανερής προφορικής πλειοδοτικής  δημοπρασίας ,  για 4ετή εκμίσθωση δημοτικών  εκτάσεων   της Τοπικής Κοινότητας  Ακρολίμνης Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας,  για το υπ’ αριθμόν 387 τεμάχιο ( 32,703 στρ. )388 τεμάχιο  ( 60,800 στρ. )  κυριότητας Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 29-9-2023 Φανερής προφορικής πλειοδοτικής  δημοπρασίας, για 4ετή εκμίσθωση δημοτικών  εκτάσεων   της Τοπικής Κοινότητας  Ακρολίμνης Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας,  για το υπ’ αριθμόν 387 τεμάχιο ( 32,703 στρ. )388 τεμάχιο  ( 60,800 στρ. )  κυριότητας Δήμου Νάουσας, για   καλλιέργεια μονοετών φυτών.

.Η εκμίσθωση για τέσσερα (4) χρόνια του υπ αριθμ 387 αγροτεμαχίου, 32,703 στρεμμάτων της Τοπικής Κοινότητας Ακρολίμνης Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας κυριότητας Δήμου Νάουσας κατακυρώνεται στην Σταυρίδου Ευαγγελία του Νικολάου  κάτοικο Αρχαγγέλου Δήμου Νάουσας , της οποίας η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  40,00 το στρέμμα ετησίως, διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση του Πίπα Αθανάσιου του Αντωνίου   ο οποίος  έγινε αποδεκτός ως εγγυητής.

.Η εκμίσθωση για τέσσερα (4) χρόνια του υπ αριθμ 388 αγροτεμαχίου, 60,800 στρεμμάτων της Τοπικής Κοινότητας Ακρολίμνης Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας κυριότητας Δήμου Νάουσας κατακυρώνεται στον  Τσομπανίδη Χριστόφορο του Ιωάννη κάτοικο Αρχαγγέλου Δήμου Νάουσας , του οποίου  η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  104,00 το στρέμμα ετησίως, διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση του Γαϊτανίδη Γεώργιο του Ιωάννη   ο οποίος  έγινε αποδεκτός ως εγγυητής.

10

320

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή (4η) έτους 2023 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Δούμου Αικατερίνη ) , σχετικό ΧΕΠ 0168B/13-03-2023 ΚΑΕ  80.8251.017, συνολικού ποσού 2.903,30 €. όπως αναφέρονται αναλυτικά στην  παρακάτω κατάσταση.     

11

321

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας (3η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 48B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.008)  συνολικού ποσού 770,65 ευρώ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 4/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου  Χαρίεσσας  η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

12

322

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Κοπανού (5η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Κοπανού  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 42B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.002)  συνολικού ποσού 1.996,40 €  , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 11/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού  η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

13

323

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού για το ΔΑΚ Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 550,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του K.Α. 02.15.7135.028 «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού ΔΑΚ Νάουσας-Ίδια έσοδα του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας. για τη δαπάνη προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού για το Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Νάουσας»

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 550,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος K.Α. 02.15.7135.028 «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού ΔΑΚ Νάουσας-Ίδια έσοδα του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies