ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (17/05/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

1

 

 

166

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  19ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/05/2022

  

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

167

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας (ΤΑΠ)

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών ΤΑΠ και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τους  παρακάτω χρηματικούς καταλόγους για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της  εισήγησης

2

168

Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας.

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του λήμματος της συστάδας 40α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας  για το  2022  

3

169

Τροποποίηση ή μη της αρ. πρωτ. 19633/30.11.2021 Σύμβασης «Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και εκπόνηση προσαρτήματος μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έναντι κορωνοϊού SARS COV-2 για τους εργαζομένους του Δήμου Η.Π. Νάουσας» με την εταιρεία  ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Την τροποποίηση της αρ. πρωτ. 19633/30.11.2021 Σύμβασης «Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και εκπόνηση προσαρτήματος μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έναντι κορωνοϊού SARS COV-2 για τους εργαζομένους του Δήμου Η.Π. Νάουσας»  με την εταιρεία  ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε , με επιπλέον δαπάνη 2.021,82 ευρώ  που προκύπτει για διάστημα 6 (έξι) μηνών, από 1/6/2022 (οπότε αναμένεται να προσληφθούν) μέχρι και 30/11/2022 (οπότε λήγει η  αρ. πρωτ. 19633/30.11.2021 σύμβαση) ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και υγεία των 58 υπαλλήλων με οκτάμηνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ που αναμένεται να προσληφθούν στο Δήμο Η.Π. Νάουσας μέσω Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την Νο2/2022 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (πρωτ.30977/18-2-2022).

4

170

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. MIS: 5030069)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει την  Επιτροπή Παραλαβή και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. MIS: 5030069) σύμφωνα  με τον  αριθμ. πρωτ. 5887/09-05-2022 Ορισμό, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, της ''Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών'' του έργου

5

171

 Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 96/2021 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα : «Έγκριση ή μη ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2022»

 

 

 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

           Εγκρίνει την υπ αριθμ  96/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

      «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία έλαβε ΑΔΑ 6Ξ0ΟΟΚ00-ΖΤΨ και η οποία αφορά στην «Έγκριση ή μη ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2022»

 

6

172

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 39/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα :  «4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022».

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

           Εγκρίνει την υπ αριθμ  39/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

      «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία έλαβε ΑΔΑ 6Ξ0ΟΟΚ00-ΖΤΨ

      και η οποία αφορά στην 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. & Α. οικονομικού έτους 2022.

          Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Η.Π. Νάουσας για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.     

 

7

173

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 48/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα :  «Καθορισμός ύψους τροφείου για σχολική χρονιά 2022-2023 σε ΠΣ και ΚΔΑΠ».

 

 

 

 

 

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

            Εγκρίνει την υπ αριθμ  48/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δήμου  με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία έλαβε ΑΔΑ  9Ψ4ΨΟΚΟΟ-Γ4Α  και η οποία αφορά στον «Καθορισμό ύψους τροφείου για τη σχολική χρονιά 2022-2023 σε Π.Σ. και ΚΔΑΠ»
          Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Η.Π. Νάουσας για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.     

8

174

Έγκριση ή μη  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τακτοποιητικού του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»  ,   (Α.Μ.: 11/2020- Aναδόχου: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»  ,   (Α.Μ.: 11/2020- Aναδόχου: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.)  με  τον  οποίο  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του προϋπολογισμού  του  Δήμου κατά 948,43

9

175

Xoρήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση) του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   OMΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

        Εγκρίνει την   χορήγηση οριακής προθεσμίας (με αναθεώρηση) του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (3) τρεις μήνες δηλαδή (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, έως και 15-08-2022 (από 17-05-2022 που ισχύει σήμερα    & του Σχεδίου του κατά α/α: 15ου Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου (14η τροποποίηση του αρχικού),  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.                                              

10

176

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 162/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, υπαλλήλων Δήμου Η.Π. Νάουσας και μελών συνεργαζόμενων φορέωνγια τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος «INTERREGEUROPECult-CreaTE».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ακυρώνει την υπ. αριθμ. 162/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής των δεδομένων μετακίνησης της αποστολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας στη Λετονία.

Εγκρίνει γκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, υπαλλήλων Δήμου Η.Π. Νάουσας και μελών συνεργαζόμενων φορέωνγια τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος «INTERREGEUROPECult-CreaTE».

11

177

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.009)

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 178B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.009  συνολικού ποσού 395,00 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 02/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

12

178

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.007)

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 173B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.007  συνολικού ποσού 679,54 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 04/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

13

179

Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκληση ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας  συνολικά πέντε (5) ανέργων

14

180

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ανθεμίων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της εισήγησης

15

181

Έγκριση της 6ης  Αναμόρφωσης  Οικονομικής Υπηρεσίας  - Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Η.Π. Νάουσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 6η Αναμόρφωση      Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

16

182

Έγκριση της 7ης  Αναμόρφωσης  Τεχνικού Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Η.Π. Νάουσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους                                                                             

Συντάσσει την 7η Αναμόρφωση     Τεχνικού προγράμματος  Προϋπολογισμού έτους  2022 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

17

183

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 τριμηνιαία έκθεση (1-1-2022 έως 31-3-2022)

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων τριμήνου 2022 (1/1/2022 – 31/3/2022) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022, υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο

18

184

Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας μελών του Ιδρύματος Παπαγεωργίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 200ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                                    

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 360,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του ΚΑ 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) για φιλοξενίας μελών του Ιδρύματος Παπαγεωργίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 200ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies