ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 28/4/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

α/α

 

Α.Απ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

1

123

Έγκριση συζήτησης θεμάτων  προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

1

Υποβολή ή μη πρότασης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/125 (ΦΕΚ 922/Β/22-02-2023 πρόσκλησης του ΥΠΕΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράτασή του, με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Δήμου ΗΠ Νάουσας

2

Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο “ΕΕΕΕΚ

 

 

 

2

 

124

«Υποβολή ή μη πρότασης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/125 (ΦΕΚ 922/Β/22-02-2023 πρόσκλησης του ΥΠΕΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράτασή του, με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Δήμου ΗΠ Νάουσας»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται τους όρους της  υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/125 (ΦΕΚ 922/Β/22-02-2023 πρόσκλησης του ΥΠΕΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράτασή του, με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Δήμου ΗΠ Νάουσας»

Β) Εγκρίνει την υποβολή  πρότασης εκ μέρους  του Δήμου Η.Π. Νάουσας στην  υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/125 (ΦΕΚ 922/Β/22-02-2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράτασή του, Πρόσκληση  του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων του Δήμου ΗΠ Νάουσας.».

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα   ώστε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη.

3

125

Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο ΕΕΕΕΚ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται την  δωρεά του  έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο “ΕΕΕΕΚ” του Δήμου Νάουσας από την εταιρία ECOELASTIKA AE και εγκρίνει την κατασκευή του , με αποκλειστική δαπάνη της εταιρίας.

Ο τάπητας ασφαλείας θα κατασκευαστεί σε τμήμα επιφανείας 169,77 τ.μ. της αυλής του σχολείου, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 1177:2008, ΕΝ 1176-1:2017 (θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ορίων αναφορικά με την περιεκτικότητα των υλικών σε επικίνδυνες ουσίες κεφ.4.1.6) και ΕΝ 71-3 καθώς επίσης η συμμόρφωση με τον Κανονισμό 1272/2013 της ΕΕ (Τροποποίηση Κανονισμού REACH). Ο ανάδοχος της ECOELASTIKA που θα κατασκευάσει το έργο θα διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001, ,με αποκλειστική δαπάνη της ECOELASTIKA AE.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

126

Έγκριση ή μη οικονομική ενίσχυση στους Φίλοι Καρναβαλιού Νάουσας και Περιοχής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλοι Καρναβαλιού Νάουσας και Περιοχής »

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.600,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλοι Καρναβαλιού Νάουσας και Περιοχής»  και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»,  για την διοργάνωση εκδήλωσης- ημερίδα στο πλαίσιο της Ημέρας Περιβάλλοντος

2

127

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» της Νάουσας Ν. Ημαθίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ »

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»,  για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση εκδήλωσης- με τίτλο «ΚΑΛΗΝΥΦΤΑ»

3

128

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης της τελικής φάσης (Final four) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού Έτους 2022-23

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.150,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων) για  τη δαπάνη συνδιοργάνωσης της τελικής φάσης (Final four) του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού Έτους 2022-23

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.150,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

4

129

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (2η κατάσταση δαπανών 2023)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 44B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 1.792.18 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 3/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

5

 

130

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου (1η κατάσταση δαπανών 2023-ΚΑΕ 80.8251.010)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Ζερβοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 50B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.010)  συνολικού ποσού 1,981,83 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 3/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίου, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

 

6

 

131

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου (1η κατάσταση δαπανών 2023-ΚΑΕ 80.8251.011)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Πολυπλατάνου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 51B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.011)  συνολικού ποσού 1.012,16 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 2/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυπλατάνου, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

7

132

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας (1η κατάσταση δαπανών 2023-ΚΑΕ 80.8251.008)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Χαρίεσσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 48B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.08)  συνολικού ποσού 1.561,16 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 2/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Χαρίεσσας, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

8

133

"Αποστολή 1ου και 2ου πρακτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας", Α.Μ.: 39/2022, προϋπολογισμού 191.590,42 € (με Φ.Π.Α.)"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα με αρ. πρωτ. 8202/31-03-2023 και 9640/19-04-2023, 1ο και 2ο πρακτικά αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας», συνολικής αξίας 191.590,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Κηρύσσει προσωρινό μειοδότη για  την προμήθεια "Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας" την ένωση οικονομικών φορέων AMCO Α.Β.Ε.Ε. – DOTSOFT Α.Ε., με συνολική τιμή 185.821,44 € (με Φ.Π.Α.) διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

9

134

Καθορισμός  προστίμων σχετικά με τις πιστοποιήσεις - καταχωρίσεις ανελκυστήρων

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση με νέα εισήγηση από την υπηρεσία.

 

10

135

«Έγκριση ή μη δαπανών των εκδηλώσεων της 201ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας (19ο Δρόμο Θυσίας) και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.900,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 201ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας) για  τις δαπάνες Πραγματοποίησης εκδηλώσεων της 201ης επετείου Ολοκαυτώματος της Νάουσας (19ο Δρόμο Θυσίας).

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.900,,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α 02.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 201ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

11

136

 Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης της τελικής φάσης Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-10 & Κ-14 Ε.Π.Σ. Ημαθίας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων) για  τη δαπάνη συνδιοργάνωσης της τελικής φάσης Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-10 & Κ-14 Ε.Π.Σ. Ημαθίας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

12

 

137

Καθορισμός ύψους επιβολής χρηματικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών στις Τοπικές  Κοινότητες του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει την  επιβολή χρηματικού προστίμου στον παραβάτη πωλητή των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών που διεξάγονται στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στις  Κοινότητες του Δήμου Η.Π. Νάουσας, ύψους του τριπλασίου τέλους συμμετοχής  ανά ημέρα  όπως ορίζεται στην 148/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021, τα οποία όμως δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

Η απόφαση αυτή Θα έχει ισχύ για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

13

138

«Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  υπ αριθμ.  50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) μελέτη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Η.Π. Νάουσας για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.).

Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.),, και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρόεδρος

2. ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μέλος

3. ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2.    ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.),

14

139

«Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  υπ αριθμ.  51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) μελέτη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Η.Π. Νάουσας για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.)»

Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.)», και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρόεδρος

2. ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μέλος

3. ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2.    ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3.  ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.)»

15

140

«Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  υπ’ αριθμ.  52/2022 Μελέτη του Δήμου ΗΠ Νάουσας (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Η.Π. Νάουσας για την προμήθεια με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α)”.

Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α)” και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρόεδρος

2. ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μέλος

3. ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2.    ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3.  ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α)”

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies