ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 10/4/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

97

Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «φιλοξενία, συντήρηση, ονοματοδοσία και ασφάλεια του δικτυακού τόπου του Δήμου Νάουσας, του Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Αριστοτέλους και του Κολυμβητήριου Νάουσας έτους 2023» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.850,08 (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ) ευρώ σε βάρος του ΚΑ. 02.10.6266 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού»)  για την υπηρεσία «Φιλοξενία, συντήρηση, ονοματοδοσία και ασφάλεια του δικτυακού τόπου του Δήμου Νάουσας, του Πολιτιστικού Κέντρου Σχολής Αριστοτέλους και του Κολυμβητηρίου Νάουσας, για το έτος 2023.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.850,08 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού») του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

2

98

Αύξηση ποσού δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω αναθεώρησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

 

Βεβαιώνει ότι το ποσό των 9.610,56 € λόγω αναθεώρησης, αφορά στο έργο ''Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας'' και θα πληρωθεί από πιστώσεις του. Η απόφαση αυτή θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υπογραφεί η πρόσθετη πράξη μεταξύ Δήμου Νάουσας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα καλύπτει το επιπλέον ποσό.

3

99

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας για υλοποίηση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές σχολείων και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.976,00 ευρώ σε βάρος του 02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία)  για την υλοποίηση προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές σχολείων

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία)   του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

4

100

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης συναυλίας της Ρίτας Αντωνοπούλου και του  Μουσικού Σχήματος «Ρεβάνς» στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα) για  τη δαπάνη συνδιοργάνωσης συναυλίας της Ρίτας Αντωνοπούλου και του  Μουσικού Σχήματος «Ρεβάνς» στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης» στις 19 Απριλίου 2023 στη Νάουσα.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

5

101

Ορισμός μελών Επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης– εκμίσθωσης ξυλείας του Τμήματος Δημοτικών δασών για το 2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί    τριμελή  Επιτροπή δημοπρασιών εκποίησης– εκμίσθωσης ξυλείας του Τμήματος Δημοτικών δασών για το έτος 2023 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως εξής:

 

Τακτικά μέλη:

1)     Μπάμπος Νικόλαος, ΠΕ Γεωπόνων

2)     Τσάκνης Παναγιώτης, ΤΕ Δασοπόνων

3)     Σκόδρα Ευμορφία, ΤΕ Δασοπόνων

Αναπληρωματικά μέλη:

1)     Νίκας Βασίλειος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2)     Αδαμίδου Ολυμπία, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

3)     Ανθοπούλου Μυρούλα, ΤΕ Διοικητικού

 

6

102

Έγκριση ή μη δαπανών υπηρεσίας για ελεγκτές δόμησης για την  Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

  • Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσό 1.488,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6117.001 (Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία) την κάλυψη των  δαπανών της  υπηρεσίας των ελεγκτών δόμησης για την κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

7

103

Έγκριση 3ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» με εκτιμώμενη αξία   78.544,42 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ)» της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙΣΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

 

1) Εγκρίνει το υπ αριθμ 7307/22-3-2023 πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα SERVICE (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας» με εκτιμώμενη αξία   78.544,42 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ)»

2) Κηρύσσει οριστικούς αναδόχους για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα SERVICE (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας» ανά ομάδα  ως εξής:

 

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Η΄ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

1

ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

2.176,20€

2

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ 6   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

3.496,58 €

ΤΜΗΜΑ 7   ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ

2.096,68 €

 

3) Για τα τμήματα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 

ΤΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

ΤΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ 8    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Ματαιώνει τη διαδικασία καθώς κηρύχθηκαν άγονα.

4) Για τα τμήματα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  «προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα SERVICE (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας»

α)ΤΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ ενδεικτικός προϋπολογισμός 5.870,50 €

β)ΤΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.687,00 €

γ)ΤΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ενδεικτικός προϋπολογισμός 350,50€

δ) ΤΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ενδεικτικός προϋπολογισμός 1.187,00 €

Να προβεί ο Δήμος Νάουσας στην διαδικασία της απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 Ν.4412/16) κάνοντας χρήση της Διάταξης της παρέκκλισης  του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016,  λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία των ανωτέρω τμημάτων και το γεγονός ότι το σύνολο των ανωτέρω δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών.

Και

5) Για το ΤΜΗΜΑ 8    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ να προβεί στην προσφυγή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 α. γιατί δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, με τους ίδιους όρους της υπ΄αρ. 21961/13-12-2022  διακήρυξης του Δημάρχου (ΑΔΑΜ 22PROC011797552)

8

104

Έγκριση 2ου  πρακτικού του ηλεκτρονικού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την  Δημιουργία Ιστορικής Διαδρομής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσαςστο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 230.764,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Εγκρίνει το  υπ’ αρ. πρωτ. 8381/3-4-2023  2ο πρακτικό του  διαγωνισμού του έργου  "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ) προϋπολογισμού: 230.764,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) "και αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Μάρκου με Προσφερόμενη Τιμή 186.100,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και Τελική Τιμή 230.764,00 € (με Φ.Π.Α.), διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

9

105

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας για τη φιλοξενία αδέσποτων σκυλιών μετά από στειρώσεις, τη φύλαξη αδέσποτων σκυλιών με «ιδιαίτερη» συμπεριφορά, καθώς και εκπαίδευσή τους για επανένταξη  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.828,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 ("Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία – υπηρεσία για τη φιλοξενία αδέσποτων σκυλιών μετά από στειρώσεις, τη φύλαξη αδέσποτων σκυλιών με ιδιαίτερη συμπεριφορά, καθώς και εκπαίδευσή τους για                   επανένταξη ")  για την κάλυψη υποχρεώσεων του Δήμου Η.Π. Νάουσας που προκύπτουν από το Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-21 τ.Α΄) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις».  Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.828,00  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

10

106

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού (1η κατάσταση δαπανών 2023-ΚΑΕ 80.8251.002

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Κοπανού (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 42B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.02)  συνολικού ποσού 1.849,14 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 1/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

11

107

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (2η κατάσταση δαπανών 2023-ΚΑΕ 80.8251.007)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Μονοσπίτων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 47B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.07)  συνολικού ποσού 384,40 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 4/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

12

108

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή     Δήμου Νάουσας   (1η) έτους 2023 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Δούμου Αικατερίνη ) , σχετικό ΧΕΠ 0168B/13-03-2023 ΚΑΕ  80.8251.017, συνολικού ποσού 2.946,18 € , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην  παρακάτω κατάσταση.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΙΑΣ (1η 2023) ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 
 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / Α.Φ.Μ.

ΑΡ.ΤΙΜ./ΣΥΝ.ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΙΜ

ΣΥΝΟΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

ΕΛΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

 

Α.Φ.Μ. 094026421

 

 

 

 

Ταχυδρομικά τέλη 00.6221

2.945,28

2.945,28

2.945,28

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (00.6515)

0,90

0,90

0,90

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΓΙΑΣ

 

2.946,18

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΓΙΑΣ

 

53,82

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΑΣ

 

3.000,00

 

13

109

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας (2η κατάσταση δαπανών )

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Νάουσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 43B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.03)  συνολικού ποσού 1.161,32 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 14/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

14

110

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για να  τη νομική υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν της υπ’ αριθ. ΑΒΜ Α20/885 επείγουσας παραγγελίας της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Βέροιας για τη διενέργεια ελέγχου της διαδικασίας τοποθέτησης ηλεκτρικών αντλιών σε υφιστάμενες πομόνες του Δήμου Νάουσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον ορισμό  ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας τον Θεόδωρο Παπακυριάκου του Κυριάκου με ΑΦΜ 046768888 και έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Κομνηνών, αριθ. 12, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών:

 

1.     Ο παραπάνω πληρεξούσιος Δικηγόρος αναλαμβάνει να υποστηρίξει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. μέσω της υποβολής αιτήσεων στις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων, μέσω της κατάθεσης υπομνημάτων αξιολόγησης των υφιστάμενων και νεότερων αποδείξεων και λήψης θέσης σε κρίσιμα νομικά ζητήματα, μέσω της ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων του Δήμου για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, μέσω της παροχής νομικής γνώμης προς τα ίδια όργανα όταν τίθεται ζήτημα επιχείρησης ενεργειών και λήψης σχετικών αποφάσεων από αυτά, μέσω της δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από τον Δήμο, μέσω της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων σε περίπτωση που παρά την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων τέλεσης αδικημάτων υπάρξει αρχειοθέτηση της εκκρεμούς ποινικής δικογραφίας, κ.ο.κ., στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που ήδη διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν της υπ’ αριθ. ΑΒΜ Α20/885 επείγουσας παραγγελίας της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Βέροιας, με στόχο τη διερεύνηση όσων διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν με το από 25-6-2021 πόρισμα διαπιστώσεων ελέγχου της ομάδας εργασίας (διαπαραταξικής επιτροπής) που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθ. 2/2020 απόφαση του Δημάρχου της Ηρωικής Πόλης Νάουσας για την διενέργεια ελέγχου της διαδικασίας τοποθέτησης ηλεκτρικών αντλιών σε υφιστάμενες πομόνες του Δήμου.

2.     Αν μετά την ως άνω ήδη διενεργούμενη προκαταρκτική εξέταση ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οποιουδήποτε εμπλεκομένου προσώπου, ο παραπάνω πληρεξούσιος Δικηγόρος αναλαμβάνει να υποστηρίξει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου και στο πλαίσιο της επακολουθούσας ποινικής προδικασίας, ομοίως με κάθε πρόσφορο τρόπο εκ των ως άνω, υπό 1., ενδεικτικά αναφερόμενων, ασκώντας κατά περίπτωση και κάθε νόμιμο ένδικο βοήθημα ή μέσο, προκειμένου η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω πληρεξούσιου  δικηγόρου, θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η σχετική δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας

οικονομικού έτους 2023 με Κ.Α. 02.00.6111 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».

 

15

111

Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης συναυλίας με το μουσικό σύνολο Orpheus Soloists στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα) για  τη δαπάνη διοργάνωσης συναυλίας με το μουσικό σύνολο OrpheusSoloists  «DancingwithBach –  Χορεύοντας με τον Μπαχ» στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας χορού στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης» στις 29 Απριλίου 2023

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

16

112

Έγκριση ή μη δαπανών των εκδηλώσεων της 201ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 0202.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 201ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας)

για  τη δαπάνη Πραγματοποίησης εκδηλώσεων της 201ης επετείου Ολοκαυτώματος της Νάουσας

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α 02.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 201ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας)

 του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

17

113

« Υποβολή ή μη πρότασης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»,  ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»  ΔΡΑΣΗ: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών  πεζοπορίας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α) Αποδέχεται το σύνολο των όρων συμμετοχής του Δήμου Η.Π. Νάουσας στην Πρόσκληση του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»,  ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»  ΔΡΑΣΗ: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών  πεζοπορίας».

 

Β) Εγκρίνει την υποβολή  πρότασης εκ μέρους  του Δήμου Η.Π. Νάουσας στο  πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»,  ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»  ΔΡΑΣΗ: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών  πεζοπορίας».

 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα   ώστε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη.

 

18

114

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας ", Α.Μ.: 7823/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012381518) προϋπολογισμού 89.900€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης  και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

1.     Εγκρίνει την  υπ αριθμ  Πρωτ. 7823/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012381518) μελέτη καθώς και τα τεύχη δημοπράτισης, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Η.Π. Νάουσας για την προμήθεια με τίτλο  " Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας ",  προϋπολογισμού 89.900€ (με Φ.Π.Α.),

2.     Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  " Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας ",  προϋπολογισμού 89.900€ (με Φ.Π.Α.), και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.  Σκόδρα  Ευμορφία – ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με ειδικότητα ΤΕ Δασοπονίας  πρόεδρος.

2. Φωτοπούλου Σπυριδούλα    ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Μέλος

3.  Παπαφιλίππου Άγγελος  – ΠΕ Μηχανικών  με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κουκουβιάδης Διονύσιος ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  Αναπληρωτής του προέδρου

2.  Κυράνος Θωμάς ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  Αναπληρωματικό Μέλος

3. Παπαστόικας Ιωάννης ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών                                             Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας ", Α.Μ.: 7823/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012381518) προϋπολογισμού 89.900€ (με Φ.Π.Α.),

19

115

Αποδοχή δωρεάς 617 εξωτερικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα (δωρεά) 617 εξωτερικών κάδων Συλλογής Βιοαποβλήτων  240lt στον Δήμο Νάουσας (ως κύριο του έργου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199/παρ.4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.Α΄114) και υπό τον όρο ότι ο προκύπτων φόρος Δωρεάς που θα βεβαιωθεί από την Α.Α.Δ.Ε. θα βαρύνει τον Δήμο Νάουσας ως δωρεοδόχο, σύμφωνα και με την υφιστάμενη νομοθεσία

20

116

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του  προϋπολογισμού έτους 2022 – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση (1-1-2022 έως 31-12-2022)- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2022  του Δήμου Η.Π. Νάουσας – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση (1/1/2022 – 31/12/2022)», όπως αυτή συντάχθηκε από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και

αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

21

117

4η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας (Τ.Υ.) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

στις καταμετρηθείσες ψήφους

Συντάσσει την 4η Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος προϋπολογισμού    του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Τ.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

22

118

Οικονομική Ενίσχυση σε πολιτιστικούς συλλόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙΣΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 10.400,00 € »  και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στους πολιτιστικούς συλλόγους   διότι δεν υλοποιήθηκε η δαπάνη στο έτος 2022 και ως εξής:

2.500,00€ οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ» συμφώνα με την αριθ. αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Νάουσας  576/2022 & Απόφαση Αναλ. Υποχρέωσης 2022: 574/2022. 

2.500,00€ για την οικονομική ενίσχυση του  ΜΕΓΣΝ Κοπανού «Η Μίεζα» συμφώνα με την αριθ. αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Νάουσας  577/2022 & Απόφαση Αναλ. Υποχρέωσης 2022: 573/2022.

 1.000,00€ για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Μ.Π.  Σύλλογος Λευκαδίων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» συμφώνα με την αριθ. αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Νάουσας 575/2022 & Απόφαση Αναλ. Υποχρέωσης 2022: 572/2022.

2.000,00€ για την οικονομική ενίσχυση του  Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ροδοχωρίου Νάουσας συμφώνα με την αριθ. αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Νάουσας 508/2022 & Απόφαση Αναλ. Υποχρέωσης2022: 547/2022.

900,00€ για την οικονομική ενίσχυση της Γυμναστικής Ένωσης Νάουσας συμφώνα με την αριθ. αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Νάουσας 140/2022 & Απόφαση Αναλ. Υποχρέωσης 2022: 271/2022.

1.500€ για την οικονομική ενίσχυση του  Πολιτιστικός σύλλογος Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» συμφώνα με την αριθ. αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Νάουσας 60/2022 & Απόφαση Αναλ. Υποχρέωσης 2022: 191/2022.

 

23

119

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.      Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»

2.     Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.500,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»  και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»,  για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της 201ή Επέτειο της Επανάστασης και του Ολοκαυτώματός  του  Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 

24

120

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Η.Π. Νάουσας (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

στις καταμετρηθείσες ψήφους

 

Συντάσσει την 5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού    του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Ο.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies