ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 21/3/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

80

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

1

 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην εκδίκαση  προσφυγής ενώπιον της επιτροπής του αρ. 152 του Ν 3463/2006

2

Νομική υποστήριξη αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2

81

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην εκδίκαση προσφυγής ενώπιον της επιτροπής του αρ. 152 του Ν3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Νάουσας  τον κ. Τζώρτζη Βασίλειο δικηγόρο με αρ. μητρώου 205 Δ.Σ. Βέροιας ,για την εκδίκαση της προσφυγής της εταιρείας με την  επωνυμία ''IPPIAS CON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' κατα της με αρ. 248630/25-11-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρ. Διοίκησης Μακεδ.-Θράκης και κατά της με αρ. 412/2022 απόφασης της Οικονομ.Επιτροπής του Δήμου Νάουσας, οι οποίες αφορούν την παράταση του συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην ''ΒΕΤΛΑΝΣ'', ενώπιον της επιτροπής του α. 152  του ν. 3463/2006 ενώπιον της Αποκεντρ. Διοίκησης Μακεδ.-Θράκης την Πέμπτη 23-3-2023 , λόγω αδυναμίας του δικηγόρου του Δήμου Νάουσας κ. Ταξιάρχη Κωστή λόγω φόρτου εργασίας. 

Η αμοιβή του ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν 4194/2013 άρθρο 166) για τον προσδιορισμό των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα βαρύνει τον ΚΑ Κ.Α. 02.00.6111 του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2023

3

82

Νομική υποστήριξη αιρετών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Την έγκριση της νομικής υποστήριξης από δικηγόρο της επιλογής του Δημάρχου Νάουσας και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  (αρθ. 52 παρ.1 του ν.4674/20), καθ όσον δεν ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας η ανεξάρτητης αρχής (αρθ.35 παρ.3 του ν.4795/2021) και δεδομένου ότι τα αδικήματα που τους αποδίδονται ότι διέπραξαν , ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (αρθ.52 παρ.1 του ν. 4674/2000).

 

Ορίζει τον  δικηγόρο Νάουσας  κ. Τζώρτη Βασίλειο με αριθμό  μητρώου 205 Δ.Σ. Βέροιας , ως πληρεξούσιο δικηγόρο για την νομική υποστήριξη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου Νάουσας (Καρανικόλας Νικόλαος, Μπαλτατζίδου Θεοδώρα, Αδαμίδης Παύλος, Τσέλιος Σταύρος, Θανασούλης Δημήτριος, Βασιλειάδης Χρήστος, Τασιώνας Γεώργιος)  κατά την προκαταρκτική  εξέταση ενώπιον  του  Πταισματοδικείου  Βέροιας  .

Η αμοιβή του δικηγόρου για την κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης του των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου Νάουσας (Καρανικόλας Νκόλαος, Μπαλτατζίδου Θεοδώρα, Αδαμίδης Παύλος, Τσέλιος Σταύρος, Θανασούλης Δημήτριος, Βασιλειάδης Χρήστος, Τασιώνας Γεώργιος)  ανέρχεται στο ποσόν των  ……….            Ευρώ με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς από τον πίνακα  αμοιβής  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00.6111 του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου όπου ήδη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

 

Η καταβολή της δαπάνης  θα γίνει σύμφωνα με την με την αριθμ 273/29-4-2022 εγκύκλιο του Υπουργ Εσωτερικών  και κατά την προκαταρκτική διαδικασία

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

83

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (1η κατάσταση δαπανών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Λευκαδίων : (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 45B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.82510.005)  συνολικού ποσού 1.110,05 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 01/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

2

84

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας (1η κατάσταση δαπανών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Μαρίνας : (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 46B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.82510.06)  συνολικού ποσού 769,296 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 01/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρίνας, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3

85

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου (1η κατάσταση δαπανών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Αρκοχωρίου : (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 52B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.82510.012)  συνολικού ποσού 992,00 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 01/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρκοχωρίου, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

4

86

Έγκριση ή μη οικονομικής  ενίσχυσης  στον Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Εκπολιτιστικός γυμναστικός σύλλογος Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» με αρ. πρωτ.  αίτησης 408/09-01-2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία», για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών της αγωνιστικής περιόδου 2023.

5

87

Έγκριση ή μη οικονομικής  ενίσχυσης  στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Νάουσας

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Ε.Ο.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ με αρ. πρωτ.  αίτησης 1362/20-01-2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία», για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών της αγωνιστικής περιόδου 2023.

6

88

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Φιλοπροοδευτικό Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον Φιλοπροοδευτικό Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 7.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Φιλοπροοδευτικό Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας  με αρ. πρωτ.  αίτησης 4326/17-02-2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία», για την διοργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά ομάδων υποδομής στις 08-09 Απριλίου 2023.

7

89

Έγκριση ή μη οικονομικής  ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλων του Ωδείου Αριστοτέλης της Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλων του Ωδείο Αριστοτέλης της Νάουσας»

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «Φίλων του Ωδείο Αριστοτέλης της Νάουσας»  με αρ. πρωτ.  αίτησης 6813/16-03-2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», για την διοργάνωση εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας στις 26 Μαρτίου 2023 με τίτλο «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΗ»  

8

90

Έγκριση ή μη οικονομικής  ενίσχυσης  στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  Πολιτιστικό Σύλλογο «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ»  με αρ. πρωτ.  αίτησης 6899/17-03-2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»,  για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση εκδήλωσης στις 25 Μαρτίου 2023 ΜΕ ΘΈΜΑ «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ»

9

91

Έγκριση ή μη πάγιας διαταγής πορείας για το υπ .αριθμό όχημα ΚΗΙ-4083

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Εγκρίνει τις έκτακτες μετακινήσεις εκτός ορίων νομού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου με αριθμό πινακίδας ΚΗΙ-4083 έως 31-12-2023, για τις ανάγκες του συνεργείου του Δήμου Νάουσας (μεταφορά ανταλλακτικών, αναλώσιμα ή εργαλεία συνεργείου, μετάβαση σε οχήματα του δήμου για έλεγχο ή επισκευή, σε συνεργαζόμενα μηχανουργεία ή επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το συνεργείο του δήμου, σε ΧΥΤΑ, ΚΤΕΟ ,στο όμορο δήμο της Βέροιας, της Σκύδρας και της Έδεσσας, ή σε άλλους υπηρεσιακούς σκοπούς που αφορούν το Η/Μ τμήμα,  καθώς και την οδηγήσή του  και από τον υπάλληλο του Δήμου Νάουσας Βοργιατζίδη Αλέξανδρο, με ειδικότητα μηχανοτεχνίτη οχημάτων, για τις ανάγκες του συνεργείου του δήμου Νάουσας

10

92

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 4.743,26 τ.μ. για είκοσι πέντε (25) έτη της Κοινότητας Χαρίεσσας τμήματος του με αρ. 1063 αγροτεμαχίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει το από 13-03-2023  πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών  για την  εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 4.743,26 τ.μ. για είκοσι πέντε (25) έτη τμήματος του με αρ. 1063 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Χαρίεσσας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του   Δήμου Η.Π.  Νάουσας

Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο επειδή δεν προσήλθε κανένας  ενδιαφερόμενος για να υποβάλλει προσφορά.

 

11

93

Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής( Λούκαρης Κυριάκος)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και την εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού   4.252,99 € στον ΚΑ 02.20.6279.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 22.000,00  ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΔΕΔΔΗΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

1

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ  ΑΡ. ΠΑΡ 26415338

3/2/2022

5957/16-2-2023

2513,03€

2

3Φ .ΣΥΝ. ΝΟ1 ΑΡ. ΠΑΡ. 26423286

26-10-2022

361318/8-11-2022

335,63€

3

3Φ .ΣΥΝ. ΝΟ1 ΑΡ. ΠΑΡ. 26423285

26-10-2022

361280/8-11-2022

1026,73€

4

Συνδεση Φ/Β  αρ. παροχης 26415338

 

379/27-01-2022

372,00€

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1,40ΑΝΑ ΕΝΤΟΛΗ

 

 

5,60€

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

4.252,99€

 

  2.Εγκρίνει την έκδοση ενός (1) εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού  4.252,99 € σε βάρος του  ΚΑ 02.20.6279.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.»  στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούκαρη Κυριάκου,  διότι η πληρωμή της δαπάνης είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα γιατί η ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την «προπληρωμή-κατάθεση» των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό και έπειτα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο.

 

  3. Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούνται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό, έως  21/06/2023.                                  

 

12

94

Έγκριση 1ου  πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημιουργία ιστορικής διαδρομής του Δήμου Η.Π. Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το  υπ’ αρ. πρωτ. 6687/15-3-2023 1ο πρακτικό του  διαγωνισμού του έργου " έργου "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ) προϋπολογισμού: 230.764,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) "και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Μάρκου, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies