Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 97.395,08 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 178972)

    Ταξινόμηση κατά  Cpv:  34300000-0,  34352100-0 , 34352300-2, 34351100-3 , 34352000-9

   Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ανταλλακτικών για τα προγραμματισμένα service (τακτικές συντηρήσεις) των επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών,  φορτηγών, μηχανημάτων έργων, και των υπερκατασκευών που φέρουν κάποια από αυτά τα οχήματα του Δήμου, καθώς η προμήθεια –τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

    Φορέας  υλοποίησης & χρηματοδότησης :Δήμος Η.Π. Νάουσας.  Η  δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τoυς  Κ.Α. : 02.20.6671,02.30.6671 και 02.35.6671 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα (σε περίπτωση που η σύμβαση δεν λήξει το 2023, η δαπάνη θα βαρύνει και τον προϋπολογισμό του έτους 2024).

 (σχετ. Α.Α.Υ. 519/2022).

 

      ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 1    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

2.618,50

ΤΜΗΜΑ 2    ΠΙΝΑΚΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ

5.870,50

ΤΜΗΜΑ 3    ΠΙΝΑΚΑΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

3.687,00

ΤΜΗΜΑ 4    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

350,50

ΤΜΗΜΑ 5    ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

1.187,00

ΤΜΗΜΑ 6   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

3.742,00

ΤΜΗΜΑ 7   ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ

2.420,92

        ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ 8    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

58.668,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

78.544,42 €

     

Προσφορές υποβάλλονται για ένα  ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα  (δηλαδή και τα 8 τμήματα) της προμήθειας, για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων των τμημάτων.  Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών . Δικαίωμα συμμετοχής: ως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr).  Οι συμμετέχοντες απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ.178972).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 4/1/2023  και ώρα  23:59:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την    11/1/2023 και ώρα 11.00 πμ.

      Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Εγγυήσεις                                                                                                                         

Συμμετοχής: ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Νάουσας, για κάθε τμήμα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο/οι προμηθευτής/ές ή στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, καταθέτουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 30.000,00€ δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

         Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

          Η δαπάνη δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει αναλογικά τους αναδόχους.

               

               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies