Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Την συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νάουσας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 982/Β’/25-05-2011)
 4. Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» (ΦΕΚ 2185/ τ.Β’ /24-07-2012)
 5. Την αριθμ.1317/οικ.109105/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023)».
 6. Την αριθμ.1271/οικ.102775/28-11-2023 (ΑΔΑ: 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους».
 7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας (ΦΕΚ 2018/τ.Β’/09-09-2011),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 8. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας, «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» (ΦΕΚ 492/τ.Β’/28-02-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 718/τ.Β’/02-03-2018).
 9. Τις ασκούμενες δραστηριότητες και τη στελέχωση του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»  .
 10. Τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Δήμου που ασκούν παρεμφερείς/ομοειδείς αρμοδιότητες.
 11. Την υπ’ αριθμ. 70/02-01-2024 ΑΔΑ: ΡΟΕΩΩΚ0-ΡΝΚ απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σ’ αυτούς
 12. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας από 01-01-2024 εκπληρώνει τους σκοπούς των καταργούμενων νομικών προσώπων και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν.
 13. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 01-01-2024.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Για το καταργηθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας» Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας, όπως αναφέρονται στην συστατική του πράξη και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, θα ασκούνται ως εξής:

 

 1. i) Η Άσκηση των αρμοδιοτήτων στους τομείς Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, θα συνεχίσουν να ασκούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, ως εξής:

Διεύθυνση Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης 

 

Τα παρακάτω τμήματα της ανωτέρω διεύθυνσης με τα υπαγόμενα σε αυτά γραφεία:

 

 1. Τμήμα Εποπτείας και Συντονισμού Παιδαγωγικών Δομών
 2. Τμήμα Α’ Παιδικού Σταθμού Νάουσας

ΙΙΙ. Τμήμα B’ Παιδικού Σταθμού Νάουσας

ΙV. Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού πρώην ΚΕΠΑΠ

 1. V. Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού πρώην ΠΙΚΠΑ
 2. VI. Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού ΒΑΛΙΑΣ

VII. Τμήμα Παιδικού Σταθμού Στενημάχου

VIII. Τμήμα  Παιδικού Σταθμού Κοπανού

 1. IX. Τμήμα Παιδικού Σταθμού Μονοσπίτων
 2. X. Τμήμα Παιδικού Σταθμού Μαρίνας
 3. XI. Τμήμα Παιδικού Σταθμού Επισκοπής

XII. Τμήμα  Παιδικού Σταθμού Αγγελοχωρίου

XIII. Τμήμα Παιδικού Σταθμού Άνω Ζερβοχωρίου

XIV. Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Υγειονομικής Υπηρεσίας Τρίτης Ηλικίας

 

υπάγονται απευθείας στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού κ. Ασλανίδου Άννα.

 

 1. ii) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου θα ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του Δήμου:

Ι. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών (με τα υπαγόμενα σε αυτό γραφεία) του Ν.Π.Δ.Δ. που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω υπό στοιχείο i) αρμοδιότητες, θα ασκούνται από τις οργανικές μονάδες (τμήματα με τα υπαγόμενα σε αυτά γραφεία) της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

ΙΙ. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών (με τα υπαγόμενα σε αυτό γραφεία)  του Ν.Π.Δ.Δ. που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω υπό στοιχείο i) αρμοδιότητες, θα ασκούνται από τις οργανικές μονάδες (τμήματα με τα υπαγόμενα σε αυτά γραφεία) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

 

Η κάθε μία οργανική μονάδα του Δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ, στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, σκοπών και δράσεων του καταργηθέντος νομικού προσώπου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό και τον ΟΕΥ του.

Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του ανωτέρω καταργηθέντος νομικού προσώπου και των μονομελών και συλλογικών οργάνων αυτού, με οριζόντιες υποστηρικτικές αρμοδιότητες, ομοειδείς με αντίστοιχες αρμοδιότητες του οικείου Δήμου (εκκαθάριση δαπανών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού), θα ασκούνται - μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας- από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες (Τμήματα) των κάτωθι Διευθύνσεων του Δήμου:

 1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Με νεότερη απόφασή μας θα τοποθετηθεί το σύνολο του προσωπικού του ως άνω  καταργούμενου νομικού προσώπου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies