«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  10-6--2022 ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή    και  ώρα από  11:00  π.μ.    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  22ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ»

2

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες

3    

Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων  37, 38α, 59β, 59γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

4

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40α  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

5

Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Αρχικοποίησης διαχείρισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και παραμετροποίησης καρτών SIM», για το έτος 2022.

 

6

Έγκριση ή μη 4ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας»

7

Έγκριση των όρων  διακήρυξης δημοπρασίας για την έκτακτη κάρπωση των συστάδων  9γ, 25α ,25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του δημοτικού δάσους

8

Έγκριση ή μη, της τροποποίησης της υπ.αρ.  12867/23-8-2021 σύμβασης για την υπηρεσία καθαριότητας  δημοτικών κτιρίων  δήμου Νάουσας, για την κάλυψη του νέου νόμιμου εργατικού κόστους. 

9

Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) ΥΕ Εργατών για την Υπηρεσία Πρασίνου με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

10

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας τσεκουριών, φτυάρια,  τσάπες κλπ για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Δασών του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

11

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας  οικονομικού  έτους 2022 (Ο.Υ)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

12

΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Κοπανού(2η κατάσταση δαπάνης)

13

΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Λευκαδίων (2η κατάσταση δαπάνης)

14

΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου (2η κατάσταση δαπάνης)

15

΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας (3η κατάσταση δαπάνης)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies