Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

(δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου) στις 01-05-2024, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ.
Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί (δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου) στις 01-05-2024, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Ν.5043/2023(ΦΕΚ Α΄91).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ :αναγκαιότητα λήψης απόφασης για την
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού μετά τη ματαίωσή του, καθώς οι συμβάσεις των
καυσίμων έχουν λήξει .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
2024
1 Έγκριση της «προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και
Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου
Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα, για δύο έτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.917.994,30 € άνευ
Φ.Π.Α.» των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης,
τον καθορισμό των όρων διακήρυξης, που αφορά σε ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων –μέσω
ΕΣΗΔΗΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies