ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28/06/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

251

Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ.  πρωτ. 7782/8-6-2022  σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος Νάουσας με την Δίον Τεχνική ως προς τον τόπο μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, από το ΚΔΑΥ Ιωνίας «eco trans» στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας «ΕΛΔΙΑ»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει την τροποποίηση της  υπ’ αριθμ. 7782/08-06-2022  2022 ( 22SYMV010714463 2022-06-08)  σύμβασης για την υπηρεσία « Μεταφορά  Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ  Ιωνίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης» ,  ως προς τον τόπο μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, από το ΚΔΑΥ Ιωνίας «eco trans» στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας «ΕΛΔΙΑ», χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δ. Η. Π. Νάουσας.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

2

252

Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την έκτακτη κάρπωση των λημμάτων των συστάδων  9γ, 25α, 25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τη συστάδα 40α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 4.550 κ.μ. ξυλείας  δρυός, καστανιάς, φιλύρας κλπ.  στην  πλειοδότρια εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» με προσφορά 183.000,00€.

3

253

Έγκριση ή μη  οικονομικής ενίσχυσης στον Λαογραφικό Σύλλογο ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον  Λαογραφικό Σύλλογο ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ   για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν το 36ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στις 8,9,10 Ιουλίου 2022.

    Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»  συνολικού ποσού 14.500,00 στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον   Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

4

254

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων  Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 

 Νάουσας»» για έξοδα διοργάνωσης Καλλιτχνικών εκδηλώσεων με τίτλο «Λύρες στις Πηγές» στις 2,3 Ιουλίου 2022 στο Άλσος Αγίου Νικολάου.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00€  στο πλαίσιο της   οικονομικής ενίσχυσης  του    Μουσικού Σωματείου  Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων      Νάουσας» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του 

προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

5

255

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,     (A.M.: 47/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983)

Aνάδοχος: ‘‘ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’’  Κ.Α.Ε.: 02.30.7331.113

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει  του έργου με τίτλο:«  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,     (A.M.: 47/2018 - ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983), όπως αυτός συντάχθηκε και υποβάλλεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και με  τον  οποίο  δεν  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του  προϋπολογισμού  του  Δήμου.

6

256

Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος λαδιού, για τους υπόγειους κάδους και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη δαπάνη και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 1.499,99 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του  K.Α. 15.7135.003 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός »  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 για την προμήθεια φορητού αντλητικού συγκροτήματος λαδιού, για τους υπόγειους κάδους  του  Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

7

257

Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας  λόγω λανθασμένων χρεώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους  των υπόχρεων,  ως εισήγηση της υπηρεσίας:

8

258

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας(1η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 172B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.006 συνολικού ποσού 1.114,76 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Χαρίεσσας   , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασ

9

259

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (1η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 172B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.006 συνολικού ποσού 988,78 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 4/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Επισκοπής  

 

10

260

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (3η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 178B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.009  συνολικού ποσού 386,88 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 04/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies