ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21/06/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

241

Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ) προϋπολογισμού: 230.764,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την Έγκριση της με αριθμ. 1/2021 μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ) προϋπολογισμού: 230.764,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Την  εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας  με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νικολάου Καρανικόλα να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί και προβλέπεται για τη συμμετοχή και υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

242

Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) YE Εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο  (2) ΥΕ εργατών   περισυλλογής αδέσποτων ζώων, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 3.600,00€ και στον Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με το ποσό των  1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

2

243

Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την πρόσληψη δύο  (2) ΥΕ εργατών   φροντίδας αδέσποτων ζώων, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 3.600,00 € και στον Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με το ποσό των  1.080,00 €, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

3

244

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 62/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα : «5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει την υπ αριθμ  62/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία έλαβε ΑΔΑ 6ΘΝΒΟΚΟΟ-ΠΨ1 και η οποία αφορά στην 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. & Α. οικονομικού έτους 2022.

          Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Η.Π. Νάουσας για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.     

4

245

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 63/2022 απόφασης του Ν.Π. Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Νάουσας με θέμα  την «Τροποποίηση ή μη των όρων σύμβασης με την ΚΙΟΡΤΣΗ ΑΘ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ.ΟΕ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ αριθμ  63/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία   «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία αφορά στην Τροποποίηση ή μη των όρων σύμβασης με την ΚΙΟΡΤΣΗ ΑΘ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ.ΟΕ

          Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Η.Π. Νάουσας για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες

5

246

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της δαπάνης  και την εξειδίκευση της  πίστωσης ποσού  1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών ως παρακάτω :

1. Σ. Σ.  2.000,00 ευρώ

  Ανωτέρω εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του  δημότη λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία του δημότη βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας.

6

247

Έγκριση  ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Η. Π. Νάουσας  οικονομικού έτους 2020-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση διαχείρισης της οικονομικής επιτροπής επί του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 - περίοδος 1/1/2020 έως 31/12/2020, την οποία και εισηγείται προς έγκριση ή μη στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τα κάτωθι στοιχεία ως εξής

Α. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως καθώς και Προσάρτημα) έτους 2020, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και τις υποβάλλει για τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Β. Καταρτίζει – μετά τον έλεγχο των καταστάσεων - την ακόλουθη έκθεση για τον
Ισολογισμό και των Αποτελεσμάτων χρήσης) του Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους
2020:

7

248

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον  Πολιτιστικό σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»   για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων («Διήμερο εκδηλώσεων στις 2 & 3 Ιουλίου 2022»)

    Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»  συνολικού ποσού 2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον   Πολιτιστικό σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»

8

249

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό σύλλογο Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον  Πολιτιστικό σύλλογο Ροδοχωρίου  «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»   για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ΓΙΟΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 2022)

    Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»  συνολικού ποσού 1.500,00στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον   Πολιτιστικό σύλλογο Ροδοχωρίου  «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»

9

250

Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός  (1) ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την πρόσληψη ενός  (1)  ΔΕ Οδηγών , με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 2.000,00 € και στον Κ.Α. 02.20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με το ποσό των  700,00 €, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies