ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/06/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

228

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την  Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 6ης Παράτασης του 

 συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεωρήσεις). Ανάδοχος:  ''ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.''

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  6η  παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση, -κατά  (60) εξήντα ημερολογιακές  ημέρες από το προηγούμενο συνολικό πέρας  ήτοι έως και  08-07-2022 (από 09-05-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της 88/2022 Απόφασης Ο.Ε. και υπολογιζόμενη από 10-05-2022) ,του έργου  με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εγκρίνει το  σχέδιο  του κατά α/α: 9ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (8η τροπ/ση του αρχικού).

2

229

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 -ΚΩΔ.ΟΠΣ:5030978), ως προς τη χορήγηση 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών(με αναθεώρηση), μετά από ‘’άρση διακοπής εργασιών’’.Ανάδοχος:  ''ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.''

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Εγκρίνει την 4η  Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου κατά (78) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 30-06-2022 (από 10-03-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της υπ’ αρ. 19/2022 Απόφασης  Ο.Ε.)

Δηλ θα προκύπτει το εξής χρονοδ/μμα συνοπτικά:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 28-05-2021

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 29-05-2021 έως και 30-06-2022 (+78 ημέρες από το προηγούμενο συνολικό πέρας ), όπου και το πέρας του έργου,  καθώς και το σχέδιο  του κατά α/α: 7ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (6η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας.

3

230

«ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση παράτασης της ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση)». Ανάδοχος:  ''ΣΤΑΤ Α.Τ.Ε.''

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   Παράταση  της Οριακής Προθεσμίας (με αναθεώρηση) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου κατά (60) ΕΞΗΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 13-07-2022 (από 14-05-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της της υπ’ αρ. 89/2022 Απόφασης  Ο.Ε.) του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ:     2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

Εγκρίνει το σχέδιο του κατά α/α: 8ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (7η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό κατατέθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας και σύμφωνα με την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.- Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

4

231

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ- ένα άτομο ΔΕ   Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχημάτων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας  ενός ατόμου  (1) ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:         

ΔΕ   Τεχνικός Μηχανοκινήτων Οχημάτων

5

232

Νομική υποστήριξης του Αντιδημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιου Τριανταφύλλου   για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της νομικής υποστήριξης από δικηγόρο της επιλογής του στον Αντιδήμαρχο  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιο Τριανταφύλλου   (αρθ. 52 παρ.1 του ν.4674/20) και που αφορά   το  με  αριθ.  Α20/2758  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Βέροιας, καθ όσον δεν ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας η ανεξάρτητης αρχής (αρθ.35 παρ.3 του ν.4795/2021) και δεδομένου ότι τα αδικήματα που του αποδίδονται ότι διέπραξε, ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (αρθ.52 παρ.1 του ν. 4674/2000).

Ορίζει τον  δικηγόρο Νάουσας  κ. Πιπερόπουλο Θεόκτιστο, με αριθμό μητρώου 412 Δ.Σ. Βέροιας, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντιδημάρχου Η.Π. Νάουσας κ. Τριανταφύλλου Γεώργιου  για την παροχή νομικής υποστήριξης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του, ενώπιον του Β'  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Βέροιας   την  2.6.2022 ημέρα Πέμπτη   και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο μέχρι την περαίωση της υπόθεσης.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης του Αντιδημάρχου Η.Π. Νάουσας  ανέρχεται στο ποσόν των 500,00   Ευρώ με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς από τον πίνακα  αμοιβής  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00.6111 του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου όπου ήδη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

 

Η καταβολή της δαπάνης  θα γίνει εφ όσον εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία ο Αντιδήμαρχος  θα κηρυχθεί αθώος η θα απαλλαχθεί της κατηγορίας που του αποδίδεται

6

233

Νομική υποστήριξης του Αντιδημάρχου  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιο Τριανταφύλλου   για  υπόθεση  αδέσποτων  ζώων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της νομικής υποστήριξης από δικηγόρο της επιλογής του στον Αντιδήμαρχο  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  Γεώργιο Τριανταφύλλου   (αρθ. 52 παρ.1 του ν.4674/20) και που αφορά   το  με  αριθ.  Α21/673  κλητήριο  θέσπισμα  του  Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών  Βέροιας, καθ όσον δεν ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας η ανεξάρτητης αρχής (αρθ.35 παρ.3 του ν.4795/2021) και δεδομένου ότι τα αδικήματα που του αποδίδονται ότι διέπραξε, ήταν κατά την άσκηση των καθηκόντων του (αρθ.52 παρ.1 του ν. 4674/2000).

Ορίζει τον  δικηγόρο Νάουσας  κ. Πιπερόπουλο Θεόκτιστο, με αριθμό μητρώου 412 Δ.Σ. Βέροιας, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντιδημάρχου Η.Π. Νάουσας κ. Τριανταφύλλου Γεώργιου  για την παροχή νομικής υποστήριξης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης του, ενώπιον του Β'  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Βέροιας   την  2.6.2022 ημέρα Πέμπτη   και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο μέχρι την περαίωση της υπόθεσης.

Η αμοιβή του δικηγόρου για την κάλυψη εξόδων εκπροσώπησης του Αντιδημάρχου Η.Π. Νάουσας  ανέρχεται στο ποσόν των 500,00   Ευρώ με ΦΠΑ και δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς από τον πίνακα  αμοιβής  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208).

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00.6111 του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου όπου ήδη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Η καταβολή της δαπάνης  θα γίνει εφ όσον εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία ο Αντιδήμαρχος  θα κηρυχθεί αθώος η θα απαλλαχθεί της κατηγορίας που του αποδίδεται

7

234

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας  »  (1η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 172B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.006 συνολικού ποσού 798,80 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 4/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Μαρίνας   , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

8

235

Έγκριση ή μη δαπανών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο έτους 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 2.976,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6235.001 (Υπηρεσία ενοικιάσεων κινηματογραφικών ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας

9

236

Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τους όρους του  ιδιωτικού  συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρίας  «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,  για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο 2022 ,αναλυτικά όπως παρακάτω  και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.15.6235.001 (Υπηρεσία ενοικιάσεων κινηματογραφικών ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο.

10

237

Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας την θερινή περίοδο 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους του  ιδιωτικού  συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρίας  «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο 2022και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

11

238

Έγκριση ή μη δαπάνης για την προβολή των κινηματογραφικών ταινιώνπου θα προβληθούν κατά την θερινή περίοδο του έτους 2022σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και την κατανομή της εξειδικευμένης πίστωσης που ανέρχεται στο ποσό των2.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας

12

239

Καθορισμός αντιτίμου νέων αναμνηστικών-σουβενίρ στο πωλητήριο του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ και σε σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τον καθορισμό αντιτίμου   πώλησης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του αναμνηστικού επετειακού τετραδίου που πρόκειται να διατεθεί προς πώληση, το οποίο περιγράφεται παρακάτω στον σχετικό πίνακα:

 

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%

 
 

1

Αναμνηστικό επετειακό τετράδιο

1,14 €

3,00 €

 

 

Β) Την έναρξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου του αναμνηστικού επετειακού τετραδίου μέσω της ιστοσελίδας (www.eria naoussa.gr)

Γ) Η απόδοση των εισπράξεων στην Ταμειακή Υπηρεσία στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0434.007 «Έσοδα από πωλήσεις αναμνηστικών-σουβενίρ κλπ.» θα γίνεται από τον αρμόδιο ορισμένο υπάλληλο για την είσπραξη των αντιτίμων πώλησης των ειδών.

 

 

13

240

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Ιωνίας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από τα ΚΔΑΥ Ιωνίας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το  1ο  και το 2ο  πρακτικό  της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Ιωνίας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από τα ΚΔΑΥ Ιωνίας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης»

      Κηρύσσει προσωρινό  ανάδοχο την  εταιρεία ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης και αποδεκτή και είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά  ποσού 135.173,49 € με το ΦΠΑ.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies