ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 31/05/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

197

Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης

 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Διαγραφή βεβαιωμένων τελών από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης

 

 

2

198

Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. MIS: 5030069), κατά (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες και μετακίνηση της 2ης και 3ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' κατά (15) δεκαπέντε ημέρες χωρίς αύξηση της διάρκειάς τους  και χωρίς παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού)

 

 

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. MIS: 5030069), κατά (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες και μετακίνηση της 2ης και 3ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' κατά (15) δεκαπέντε ημέρες χωρίς αύξηση της διάρκειάς τους  και χωρίς παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού

3

199

Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Προμήθεια προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας Δήμου Νάουσας».

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία «Προμήθεια προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας Δήμου Νάουσας».

 

 

4

200

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας Βινυλικό δάπεδο για το Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την Έγκριση τηςδαπάνης προμήθειας Βινυλικό δάπεδο για το Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

5

201

Έγκριση ή μη δαπανών της  εκδήλωσης με τίτλο «Ο πλάτανος διηγείται την ιστορία του»  στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την επανάσταση και του Ολοκαυτώματός της Νάουσας, και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση  δαπανών της  εκδήλωσης με τίτλο «Ο πλάτανος διηγείται την ιστορία του»  στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την επανάσταση και του Ολοκαυτώματός της Νάουσας, και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

6

202

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από Καραμπινέση Γεώργιο του Ζαφειρίου

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από Καραμπινέση Γεώργιο του Ζαφειρίου

 

 

7

203

Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση  επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

 

 

8

204

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση  πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. 

 

9

205

Διαγραφή από   Χ.Κ.  146/2021 Δήμου Νάουσας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την Διαγραφή από   Χ.Κ.  146/2021 Δήμου Νάουσας

 

 

10

206

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων από οφειλές

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Την Έγκριση της  διαγραφής προσαυξήσεων από οφειλές

 

11

207

Χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών τοπικών κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 15/2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών τοπικών κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» Α.Μ. 15/2018 

 

 

12

208

«Νομική  υποστήριξη  αιρετών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Νομική  υποστήριξη  αιρετών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης».

 

 

13

209

Διαγραφή βεβαιωμένων τελών  από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Νάουσας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Διαγραφή βεβαιωμένων τελών  από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Νάουσας

 

14

210

Έγκριση ή μη ανάθεσης σε «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (διακριτικός τίτλος ΕΔΔΥΠΠΥ)» της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος λογισμικού για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου     Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Την Έγκριση ανάθεσης σε «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (διακριτικός τίτλος ΕΔΔΥΠΠΥ)» της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος λογισμικού για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου     Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

15

211

Απόψεις του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το διαγωνισμό του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» Δήμου Η.Π. Νάουσας"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Καταθέτει τις Απόψεις του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το διαγωνισμό του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» Δήμου Η.Π. Νάουσας"

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies