ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28/07/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

   α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

315

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

2

316

Έγκριση Συμπληρωματικής της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την Συμπληρωματική της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

3

317

Έγκριση ή μη δαπάνης για την προβολή των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει τη δαπάνη και την κατανομή της εξειδικευμένης πίστωσης που ανέρχεται στο ποσό των2.500,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

318

Έγκριση ή μη 4ου Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το 4ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»

Κηρύσσει οριστικό  ανάδοχο την  εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα : Δ.Ε. Ευκαρπίας, του Δήμου Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσ/νίκης, οδός Θερμαϊκού 56, Τ.Κ. 56430, διότι η προσφορά της  ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με ποσό προσφοράς 135.173,49 € (με  Φ.Π.Α.)

2

319

Εισήγηση για συμψηφισμό υποχρέωσης ιδιοκτησίας σε εισφορά σε χρήμα με ανάλογο  τμήμα από την οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο Νάουσας στην ιδιοκτησία με κωδ.αρ.κτημ/σης 010620 στο 3ο τμήμα της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Νάουσας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον  συμψηφισμό  της υποχρέωσης  του κ. Τούφα Κων/νου του Βασιλείου προς το Δήμο Νάουσας λόγω  εισφοράς σε χρήμα  που  αντιστοιχεί  σε  έκταση 6,41τ.μ. με  το  δικαίωμα  για  αποζημίωση  από  το   Δήμο  ίσης  έκτασης  6,41τ.μ. που οφείλεται στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία (κ.αρ.κτημ. 010620), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση. Μετά τον συμψηφισμό, η  προαναφερόμενη αποζημιούμενη έκταση,   εμβαδού     6,41τ.μ. θα   περιέλθει   στην   κυριότητα   του   Δήμου  Νάουσας    και   ο αιτών   δεν   θα  αξιώνει  πλέον    αποζημίωση.

3

320

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 14- 17 Ιουλίου 2022 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την είσπραξη του συνολικού ποσού των 865,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 474,09 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001 του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας

4

321

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη  τριάντα οκτώ 38 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων με  συνολικό αριθμό  ωρών ημερήσιας απασχόλησης 195, και  αναλυτικά ως εξής :

 Είκοσι (20) πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες), τέσσερις (4) πεντάωρες/οι, τρείς (3) τετράωρες/οι και έντεκα (11) τρίωρες/οι.

Η σύμβαση που θα καταρτιστεί με τις/τους καθαρίστριες/ριστές θα είναι ίση με το τέλος του διδακτικού έτους 2022-2023 (10 μήνες).

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 237.000,00€ και στον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 71.000,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 σύνολο 308.000,00€.

5

322

Έγκριση ή μη Πρόσληψης ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ΔΕ Ναυαγοσωστών για την άμεση κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους ΚΑ. Εξόδων : 02.15.6041 « Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ( επί συμβάσει,  ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π. ) – περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα » με 1.800,00 ευρώ και 02.15.6054 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με 500,00 ευρώ του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

6

323

Έγκριση ή μη Πρόσληψης YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο  Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την άμεση κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους ΚΑ. Εξόδων : 02.15.6041 « Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ( επί συμβάσει,  ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π. ) – περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα » με 1.700,00 ευρώ και 02.15.6054 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με 500,00 ευρώ του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

7

324

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της δαπάνης  και την εξειδίκευση της  πίστωσης ποσού  1.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών ως παρακάτω :

1. Ν.Ζ.  1.400,00 ευρώ

  Ανωτέρω εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του  δημότη λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία του δημότη βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας

8

325

Έγκριση  ή μη πρόσληψης έκτακτου  προσωπικού για εργασία διάρκειας 2 μηνών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την άμεση κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης  στο Τμήμα Πρασίνου Της Διεύθυνσης περιβάλλοντος, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους ΚΑ. Εξόδων : 02.35.6041 « Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων )περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)» με 1.800,00 ευρώ και 02.35.6054 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με 540,00 ευρώ του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

 

9

326

Έγκριση ή μη δαπάνης μεταφοράς δημοτών και επισκεπτών από την Νάουσα προς το Άλσος Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων "Γιορτές Νερού - Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας" και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού  510,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ) που  θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας

10

327

Έγκριση ή μη δαπάνης παράθεση γεύματος στο πλαίσιο του «Σεμιναρίου Διαιτησίας Αξιολογημένων Διαιτητών» και εξειδίκευση των εγγεγραμμένων πιστώσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών).

11

328

Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός φυσητήρα STIHL BG 56

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται τη δωρεά ενός φυσητήρα  STIHL BG 56 από την εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ προκειμένου αυτός να χρησιμοποιηθεί και να καλύψει αντίστοιχη ανάγκη του εξωτερικού χώρου της Σχολής Αριστοτέλους .

12

329

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής  Νάουσας » και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης»     

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής 

Νάουσας » για  έξοδα διοργάνωσης Καλλιτχνικών εκδηλώσεων με τίτλο :«3ήμερο Παμποντιακόν

Πανουρ 2022» στις 22,23,24 Αυγούστου 2022

 

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€  στο πλαίσιο της  

οικονομικής ενίσχυσης  του    Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας » σε βάρος  

του   Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του  προϋπολογισμού του 

Δήμου  Νάουσας έτους 2022.

 

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies