ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/07/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

   α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

290

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

2

291

Έγκριση ή μη  οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων  «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού  1.190,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ) που  θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6117.001 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία – Υπηρεσία συνδρομής στο δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS U.R.A.N.U.S.  GPS» του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

3

292

Εγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.  (Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΣΟΣ – 1 ΑΤΟΜΑ)

 

                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας ενός (1) ατόμου   ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:         

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο παραπάνω εργαζόμενος θα καλύψει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν διάφορες εργασίες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

4

293

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ- ένα άτομο Υ.Ε.   Εργατών γενικών καθηκόντων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας ενός (1) ατόμου   ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο παραπάνω εργαζόμενος θα καλύψει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν διάφορες εργασίες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

5

294

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ- πέντε άτομα Υ.Ε για Τ.Υ..

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας και συγκεκριμένα για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Η.Π. Νάουσας πέντε (5) ατόμων  ανέργων με την παρακάτω  ειδικότητα:         

ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ή ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 άτομο

ΥΕ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ή ΔΕ ΜΑΡΑΓΚΩΝ 1 άτομο

ΥΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ ή ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 1 άτομο

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 άτομα

6

295

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας δύο (2) ατόμων ανέργων με την παρακάτω  ειδικότητα:

ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Διοικητικού-Οικονομικού)

Η παραπάνω ειδικότητα θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και θα στελεχώσει ιδιαίτερα το Οικονομικό Τμήμα λόγω αυξημένων αναγκών.

7

296

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ-χειριστής εκσκαφέων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας ενός  (1) ατόμου ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:         

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ (κωδ.ειδικ.ΟΑΕΔ: 8342.3)

Η παραπάνω ειδικότητα θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  και θα στελεχώσει ιδιαίτερα το  Τμήμα Καθαριότητας λόγω αυξημένων αναγκών.

8

297

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ- ΥΕ Υπάλληλος νεκροταφείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας ενός (1) ατόμου ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:      

ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (κωδ.ειδικ.ΟΑΕΔ: 51631

Η παραπάνω ειδικότητα θα καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  και θα στελεχώσει ιδιαίτερα το  Τμήμα Καθαριότητας λόγω αυξημένων αναγκών.

9

298

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ- ένα άτομο Υ.Ε.   Εργατών γενικών καθηκόντων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας ενός (1) ατόμου   ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:         

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο παραπάνω εργαζόμενος θα καλύψει ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που αφορούν διάφορες εργασίες στο Κολυμβητήριο  του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

10

299

Καταβολή εφάπαξ παροχής του ν. 103/75

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη  για  την καταβολή  εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75  ποσού  ύψους δεκατριών χιλιάδων, εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και 8 λεπτών «13.179,08€» για το διάστημα από 31/10/1985 έως 31/12/2005, στον Σ........ Α....... του Β......... κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας (χειρωνακτών) .

 Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 02.15.6013 εφάπαξ βοήθημα του ν.103/75 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

300

Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  GNSS U.R.A.N.U.S.  GPS».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού  1.190,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ) που  θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6117.001 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία – Υπηρεσία συνδρομής στο δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS U.R.A.N.U.S.  GPS» του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

2

301

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Νάουσας »  (4η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 003)».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 169B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.003 συνολικού ποσού 1.798,07 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 16/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

3

302

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου  (2η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.010)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 180B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.010  συνολικού ποσού 690,90 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 05/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίου  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4

303

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων  (3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.005)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων  (3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.005)»

5

304

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου  »  (2η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.012)»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 175Β/22-03-2022- ΚΑΕ 80.8251.012 συνολικού ποσού 927,52 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στον υπ’ αρ. 6/2022 πίνακα δαπανών του προέδρου της  Κοινότητας Αρκοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

6

305

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τα,Κ, ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ.: 43/2019Μ ΚΑΕ 02.61.7336.001

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το πρωτόκολλο της  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ,Κ, ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ.: 43/2019Μ ΚΑΕ 02.61.7336.001 που εκτελέστηκε από την ανάδοχο : ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., της επιτροπής που ορίστηκε με την 388/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  επειδή από άποψη ποιότητας  και ακεραιότητας  των εργασιών-κατασκευών στην πάροδο του χρόνου, αυτές έχουν καλώς.

7

306

Έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει την 10η Αναμόρφωση     Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

8

307

Έγκριση της 11ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος   Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Τ.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 11η Αναμόρφωση     Τεχνικού προγράμματος  Προϋπολογισμού έτους  2022 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

9

308

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης "Υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)»

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ.Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» που θα διεξαχθεί άμεσα στο 2022, από τρία μέλη, ως εξής:

Α/Α

Τακτικά μέλη

Ιδιότητα

1

Σαμαλίκα Χριστίνα

ΤΕ Εποπτών Υγείας

2

Γιαννούλη Αικατερίνη

ΔΕ Διοκητικού

3

Σκόδρα Ευμορφία

ΤΕ Τεχνολόγος Δασοπονίας

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 

1

Αντωνιάδης Νικόλαος

Δ.Ε Διοικητικού

2

Σιαμίδου Ελένη

ΔΕ Διοικητικού

3

Τηλκερίδης Κυριάκος

ΔΕ Διοικητικού

10

309

Έγκριση ή μη, της διενέργειας διαγωνισμού για τη ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ.Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Έγκριση ή μη της μελέτης, καθορισμό των όρων και σύνταξη της διακήρυξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την διενέργεια και τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας (ανοικτή διαδικασία του άρθρου 20 και 27 του ν. 4412/16 και ειδικότερα με παραχώρηση δικαιώματος συμμετοχής κατ΄αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ του άρθρου 12 του Ν.2716/99 ή άλλους οικονομικούς φορείς της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4412/16) για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ.Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες) με εκτιμώμενη αξία 131.832,36€ (άνευ Φ.Π.Α).

Εγκρίνει την μελέτη – τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό-τα τεύχη δημοπράτησης   και καταρτίζει τους όρους του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, για την «Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες»

11

310

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον   Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2018)  & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει  με  τον  οποίο  δεν  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του  προϋπολογισμού  του  Δήμου.

 

12

311

Έγκριση 2ου πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων και για καλλιέργεια μονοετών φυτών για πέντε έτη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 27-5-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ (16 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ  ΚΑΙ ΓΙΑ     ΠΕΝΤΕ ( 5 ) ΕΤΗ  και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

Στον  κ. Γιανναράκη  Κων/νο  του Ιωάννη κατακυρώνεται  το τεμάχιο 873  υποτεμάχιο 4 (28.389 τ.μ.)  με το ποσό των  40,00 € το στρέμμα ετησίως. 

Στον  κ. Θεοδωρίδη  Αναστάσιο κατακυρώνεται  το τεμάχιο 873 με τα

Υποτεμάχια 5 (28.040 τ.μ.) ,  6 (28.007 τ.μ),  7 (28.028 τ.μ.) ,8(28.005 τ.μ.) ,9 (28.007 τ.μ.) ,11(25.111 τ.μ.) ,12 (25.115 τ.μ.) ,13 (20.131 τ.μ.) ,14(21.031 τ.μ.)  με το ποσό των  40,00 € το στρέμμα ετησίως. 

Για το αγροτεμάχιο 873  υποτεμάχια 10,15,16,17  και 857 αγροτεμάχιο υποτεμάχια 1,2 δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και ως εκ τούτου για τα παραπάνω αγροτεμάχια κρίνεται το αποτέλεσμα άγονο.

13

312

Αποδοχή όρων  συμφώνου της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  αποδοχή της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου,  ποσού 362.470,00 € για την υλοποίηση του έργου με τίτλο <<Ανάπλαση ενιαίου δικτύου πλατείας Καρατάσου και πεζοδρομίων οδού Βασιλέως Φιλίππου του Δήμου Νάουσας>>.

Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο για την υπογραφή  κάθε σχετικού εγγράφου για τον παραπάνω  σκοπό .

Αποδέχεται τους  όρους  της απόφασης ένταξης (242.1.3/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου) της πράξης προς χρηματοδότηση από το πράσινο ταμείο (ΣΑΠΟ)  

14

313

Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης συναυλίας με τον ΑΛΚΙΝΟΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ στο Άλσος Αγίου Νικολάου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 20.500,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

15

314

Αποδοχή Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες- του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ.ΜΕΛ.: 04/2015 (επικαιροποίηση 2020) - ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2017ΣΕΟ8210000) , Αναδόχου εταιρίας ‘‘ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.’’

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται  (δεσμευτικά) τη  Δήλωση Επιμήκυνσης Χρόνου Εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες-, του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΚΟΠΑΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ», που υπέβαλλε ο ανάδοχος‘‘ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.’’

Επομένως η νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης  των εργασιών της εργολαβικής Σύμβασης θα  είναι η 25-04-2023 .

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies