ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 27-11-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

376

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  45ης/2023 Έκτακτης Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον το κατεπείγον της αριθ. 45ης /27-11-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2

377

Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Υπογείωση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής τάσης» στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως υποέργο(6) της πράξης: ‘’Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας’’ με ΚΩΔ ΟΠΣ 5037918 στο Ε.Π. ’’Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020‘’ και Έγκριση των όρων του επισυναπτόμενου Σχεδίου σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την ανάθεση της σύμβασης έργου με τίτλο : «Υπογείωση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής τάσης» στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως υποέργο(6) της πράξης: ‘’Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας’’ με ΚΩΔ ΟΠΣ 5037918 στο Ε.Π. ’’Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020‘’, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης  85.654,30 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τον τρόπο εκτέλεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση απευθείας στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2β του Ν. 4412 / 2016, διότι η αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. και η υπογείωση αυτού μπορεί να εκτελεστεί μόνο από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που είναι ο καθολικός διάδοχος της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4001/2011, καθώς και του ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του υφιστάμενου δικτύου ΜΤ, που ηλεκτροδοτεί το Δήμο Νάουσας και βάσει των άρθρων 2 παρ. Δ του Ν. 1468 / 1950 ΚΑΙ 12, 21 ΚΑΙ 42 του Ν. 2773 /1999, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό προνόμιο της κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των γραμμών και των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος από το εθνικό δίκτυο έως τα κέντρα κατανάλωσης

Η Δαπάνη που προκύπτει ποσού 85.654,30 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  βαρύνει τον  Κ.Α.02.64.7325.003 «Υπογείωση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής τάσης»  ( Επιχ/ση επιχειρ. πρόγρ. Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης-ΤΠ 2019) του προϋπολογισμού του Δήμου 2023 , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α/Α 555 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Δέσμευση Πίστωσης) με αρ. πρωτ. 29390/23- 11-2023 (ΑΔΑ: 94ΗΣΩΚ0-Τ9Λ  & ΑΔΑΜ: 23REQ013825247  2023-11-24 )

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Την έγκριση των όρων του σχεδίου σύμβασης

3

378

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας λέβητα πετρελαίου καυστήρα για το Δημοτικό Ωδείο «ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ» Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει  τη δαπάνη και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του  K.Α. 15.7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός Δ. Νάουσας»  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023 για την προμήθεια λέβητα πετρελαίου καυστήρα για το Δημοτικό Ωδείο «ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ».

 

4

379

Ακύρωση της 289/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 97ΒΞΩΚ0-ΥΨΥ), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή) διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠ1 – Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνει  την 289/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 97ΒΞΩΚ0-ΥΨΥ), επειδή εκ παραδρομής πριν την συγκεκριμένη απόφαση δεν καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ, δεν έγινε η απαραίτητη δέσμευση του ποσού στον προϋπολογισμό μέσω της ΑΑΥ και στη συνέχεια δεν εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα.

Εγκρίνει την  με αρ. 14321/2023 μελέτη  καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο:«ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης: € 857.688,32 ( με ΦΠΑ),  όπως αυτά συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από την διαχειριστική αρχή και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (27 του ν.4412/16).

Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», προϋπολογισμού 857.688,32 € (με Φ.Π.Α.), και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ  Πρόεδρος,

2.ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μέλος

3.ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2.ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο:«ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης: € 857.688,32 ( με ΦΠΑ),  

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies