ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 21-11-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

373

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  44ης/2023 Έκτακτης Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον  της αριθ. 44ης /21-11-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

2

374

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης «προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»,  που θα διεξαχθεί άμεσα και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, από τρία μέλη, ως εξής:

Α/Α

Τακτικά μέλη

Ιδιότητα

1

Βαταντζή Αθηνά

ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού

2

Γιαννούλη Αικατερίνη

  ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

3

Αδαμίδου Ολυμπία

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

Αναπληρωματικά μέλη

 

1

Ανθοπούλου Μυρούλα

ΤΕ  Διοικητικού - Λογιστικού

2

Γιατζιτζοπούλου Αικατερίνη

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

3

Τηλκερίδης Κυριάκος

ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Βαταντζή Αθηνά.   

Αντιπρόεδρος της επιτροπής που αντικαθιστά την Πρόεδρο, ορίζεται  η Ανθοπούλου Μυρούλα.

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης

3. Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού  «προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»,   που θα διεξαχθεί άμεσα και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3

375

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την «προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας», έγκριση της μελέτης(παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016) και των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προμήθεια "γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας " ενδεικτικού προϋπολογισμού 193.296,45 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα έγγραφα της σύμβασης με την  Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής

Αναλυτικότερα:

για τα είδη οπωροπωλείου (ΤΜ. 2) , κρεοπωλείου (ΤΜ. 3),  ιχθυοπωλείου (ΤΜ. 4), και  ελαιολάδου (ΤΜ. 6), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης της  Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

ενώ

για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, τα είδη παντοπωλείου (ΤΜ1), αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής (ΤΜ.  7, 8, 9),  γάλατα (ΤΜ. 5 ,10, 11), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€).

 Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία   193.296,45 ευρώ   ( άνευ ΦΠΑ)  για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies