ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 1-8-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

238

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση  συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

2

239

Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (επιστεγασμένου ) κολυμβητηρίου  του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθιείσες ψήφους)

1.Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (επιστεγασμένου ) κολυμβητηρίου  του Δήμου Νάουσας

2. Την κατακύρωση   του διαγωνισμού της προμήθειας  για την “Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας”, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι η προσφορά του ήταν πλήρης και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ,  με Προσφερόμενη Τιμή 70.849,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και Τελική Τιμή 87.852,76 € (με Φ.Π.Α.).

α/α

Αρ.Απ.

 

 

1

240

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία», συνολικού ποσού 7.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στην Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής , για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση 3ήμερου Παμποντιακού Πανουρ  2023

2

241

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Επισκοπής «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία», συνολικού ποσού 2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Επισκοπής «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση 2ήμερου εκδηλώσεων στις 19 & 20 Αύγουστου 2023

3

242

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία»,  συνολικού ποσού 5.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον Μορφωτικό Σύλλογο Κοπανού «Η ΜΙΕΖΑ»  για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση 3ήμερου για την 5η ΡοδακΟΙΝΟγνωσία 2023

 

4

243

 Έγκριση ή μη  3ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 12/2022, προϋπολογισμού 375.700€ (με Φ.Π.Α.)"

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου "Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 12/2022, προϋπολογισμού 375.700€ (με Φ.Π.Α.)"» 

Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας» στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε., γιατί η προσφορά της ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  με ποσοστό έκπτωσης 12,52%.

5

244

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 18- 20Ιουλίου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού ποσού των 875,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 479,57 ευρώ στην εταιρία διανομής «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

6

245

Τροποποίηση της 197/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την  197/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής, με νέο πρόγραμμα προβολών και ημερομηνίες από 4 Σεπτεμβρίου έως 7 Σεπτεμβρίου 2023 λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική λειτουργία του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου και σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των ταινιών Α΄προβολής

 

 

7

246

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την οικονομική ενίσχυση στον πολιτιστικό σύλλογο στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας       για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση του Παραδοσιακού Τρύγου στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τρύγου στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία».

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 3.000,00€ στο  Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας    για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση του Παραδοσιακού Τρύγου στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τρύγου στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία».

8

247

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Σύλλογο Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον   Σύλογο Πολιτισμού Νάουσας ενCANTO   για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση της δράση «Πετρόσουπα» μια ιστορία που ταξιδεύει.

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία» συνολικού ποσού 2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  τον  Σύλλογο Πολιτισμού Νάουσας  ενCANTO για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση της δράση «Πετρόσουπα» μια ιστορία που ταξιδεύει

9

248

Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής ή και πλήρους   απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»

 

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Την κατανομή εγκεκριμένων  ανθρωποωρών 38  εργαζομένων καθαριστών /καθαριστριών  σε θέσεις μερικής ή και πλήρους   απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων αναλυτικά ως εξής;

Είκοσι (20) πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες), τέσσερις (4) πεντάωρες/οι, τρείς (3) τετράωρες/οι και έντεκα (11) τρίωρες/οι.            Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 237.000,00€ και στον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 71.000,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 σύνολο 308.000,00€.

10

249

Έγκριση ή μη, της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή ψηλών δέντρων με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος

 

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την  ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή ψηλών δέντρων με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος», (σχετική η υπ΄αρ. πρωτ.18545/14-7-2023 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως αυτές ισχύουν. 

11

250

Έγκριση  1ου και 2ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 παρ.2 περ.α) (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας για ένα έτος-  για το τμήμα 8 «Τμήμα Ελαστικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού  58.668,00 € άνευ Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το 1ο και 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 παρ.2 περ.α) (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας για ένα έτος-  για το τμήμα 8 «Τμήμα Ελαστικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού  58.668,00 € άνευ Φ.Π.Α.»

Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο  για το τμήμα 8 Ελαστικών  την Μπαξεβανίδου Ιουλία διότι η προσφορά της ,   είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής όπως παρακάτω:

 

12

251

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης συναυλίας της Νατάσσας Μποφίλιουστο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.800,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος τουΚ.Α. 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

13

252

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης συναυλιών στις Δ.Ε. Ανθεμίων και Ειρηνούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού- 2οΦεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 9.200,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για τις δαπάνες διοργάνωσης συναυλιών στις Δ.Ε. Ανθεμίων & Ειρηνούπολης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού- 2οΦεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» στις 28 & 30 Αυγούστου 2023 αντίστοιχα

14

253

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 22- 27 Ιουλίου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού ποσού των 1.300,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 712,50 ευρώ στην εταιρία διανομής «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

 

15

254

Απευθείας ανάθεση της εργασίας  συντήρησης και υποστήριξης  λογισμικού  από την ΟPEN TECHNOLOGY SERVICES

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ανάθεση  των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού Δήμου Νάουσας  στην εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ με δ.τ. OPEN TECHNOLOGY SERVICES-OTS (Μοναστηρίου 125 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627, Α.Φ.Μ. : 095372259 – Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) σύμφωνα με το        άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 24.374,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

 

16

255

Έγκριση ή μη δαπανών εκδηλώσεων του «3ου Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.019(Φεστιβάλ Τρύγου)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies