ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 20/06/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

191

 

Αποδοχή ή μη δωρεάς απινιδωτή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Αποδέχεται την  δωρεά από την εταιρεία ΚΕΜΕΤΑ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ B.M.S. με έδρα τη ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΔΟΝΑ προς το Δήμο Ηρ. Πόλης Νάουσας ενός απινιδωτή

2

192

Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας για την Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας” στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Χρηματοδότηση: ΤΠ 2021 Δωρεά εταιρείας ΤΑP AG

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το  υπ’ αρ. πρωτ. 14206/01-06-2023 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας για την Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας” στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 89.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Χρηματοδότηση: ΤΠ 2021 Δωρεά εταιρείας ΤΑP AG και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διότι η προσφορά της 87.852,76€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

3

193

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας συντήρησης δικτύου θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαθητικής Εστίας Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 9.997,30 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6265.013 (υπηρεσία συντήρησης λεβήτων ,καυστήρων και δικτύων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για τη δαπάνη υπηρεσίας συντήρησης δικτύου θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μαθητικής Εστίας Νάουσας όπως περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.997,30 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6265.013 (υπηρεσία συντήρησης λεβήτων ,καυστήρων και δικτύων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

4

194

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.004)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 44B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 1.997,41 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 8/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

5

195

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του 24ου Πανελλήνιου – Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «24α Ακριτίδεια».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.900,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για τη δαπάνη συνδιοργάνωσης του 24ου Πανελλήνιου – Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «24α Ακριτίδεια», όπως περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας

6

196

Έγκριση ή μη δαπάνης για την προβολή των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν κατά την θερινή περίοδο του έτους 2023σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.900,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την προβολή των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν κατά την θερινή περίοδο του έτους 2023 σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, όπως περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων περιγράφεται ως εξής:

Α/Α

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ)

1

Δαπάνη προβολής των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν κατά την θερινή περίοδο του έτους 2023 σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

2.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.000,00€

7

197

Έγκριση ή μη συμφωνητικού με την «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας την θερινή περίοδο 2023και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους του  ιδιωτικού  συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρίας  «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»,  για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο 2023 ,αναλυτικά όπως παρακάτω  και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.15.6235.001 (Υπηρεσία ενοικιάσεων κινηματογραφικών ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο.

Το σύνολο των εισπράξεων θα αποδίδεται στον Κ.Α εσόδων 06.00.0432.004 (Εισπράξεις από τα εισιτήρια του Δημοτικού Κινηματογράφου) και το τίμημα του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 5,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 136/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων περιγράφεται ως εξής:

Α/Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ

(ΜΕ ΦΠΑ)

 

To κόστος ενοικίασης θα προκύψει βάσει ποσοστού ανά ταινία επί των εκκαθαρισμένων εισπράξεων των εισιτηρίων βάσει του πινακίου διάθεσής τους για την προβολή της εκάστοτε κινηματογραφικής ταινίας

 

8

198

 

Έγκριση ή μη συμφωνητικού με την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας την θερινή περίοδο 2023και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους του  ιδιωτικού  συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της εταιρίας  «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»,  για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την θερινή περίοδο 2023 ,αναλυτικά όπως παρακάτω  και την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. 02.15.6235.001 (Υπηρεσία ενοικιάσεων κινηματογραφικών ταινιών για τον Δημοτικό Κινηματογράφο.

Το σύνολο των εισπράξεων θα αποδίδεται στον Κ.Α εσόδων 06.00.0432.004 (Εισπράξεις από τα εισιτήρια του Δημοτικού Κινηματογράφου) και το τίμημα του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 5,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 136/2020 Απόφαση του Δ.Σ. Νάουσας.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων περιγράφεται ως εξής:

Α/Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ

(ΜΕ ΦΠΑ)

 

To κόστος ενοικίασης θα προκύψει βάσει του ποσοστού 50% επί των εκκαθαρισμένων εισπράξεων των εισιτηρίων βάσει του πινακίου διάθεσής τους για την προβολή της εκάστοτε κινηματογραφικής ταινίας

 

9

199

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας μελών-συμμετεχόντων και συνδιοργάνωση εκδήλωσης στην Σχολή Αριστοτέλους στο πλαίσιο του διεθνούς συμποσίου «Aristotle-Confucius Symposiumon Ethicsin 21st Century» που διοργανώνει το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του Α.Π.Θ. και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.900,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) για  τη δαπάνη φιλοξενίας μελών-συμμετεχόντων και συνδιοργάνωση εκδήλωσης στην Σχολή Αριστοτέλους στο πλαίσιο του διεθνούς συμποσίου «Aristotle-ConfuciusSymposium on Ethics in 21st Century» που διοργανώνει το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του Α.Π.Θ. στις 8 Ιουλίου 2023 στη Σχολή Αριστοτέλους στο Δήμο Η.Π. Νάουσας.

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.200,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) για  τη δαπάνη ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (livestreaming) των εργασιών του συνεδρίου

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.100,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

10

200

Ανάκληση της υπ αριθμ 137/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και Καθορισμό εκ νέου του  ύψους επιβολής χρηματικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών στις Τοπικές  Κοινότητες του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Ανακαλεί την 137/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καθορίζει την  επιβολή χρηματικού προστίμου στον παραβάτη πωλητή των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών που διεξάγονται στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στις  Κοινότητες του Δήμου Η.Π. Νάουσας, ως εξής:

1.Αυθαίρετη αλλαγή θέσης - εγκατάσταση σε άλλη θέση από αυτή που αναγράφεται στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου πρόστιμο ύψους  15,00 €

2. Αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου εκτός των ορίων της αγοράς πρόστιμο ύψους 25,00 €

 3.Αυθαίρετη αύξηση των μέτρων του πάγκου (παραβίαση των αναγραφόμενων μέτρων στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου) πρόστιμο ύψους  20,00 €

4.Πώληση διαφορετικών προϊόντων ειδών, από αυτά που αναγράφονται στην έγκριση πρόστιμο ύψους 200,00 €

5.Πώληση προϊόντων χωρίς την έγκριση συμμετοχής από το Δήμο πρόστιμο ύψους 200,00 €

6.Εκμίσθωση, υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο πρόσωπο, πρόστιμο ύψους 50,00 €

7.Πρόκληση φθοράς και ζημιών (δημοτικής περιουσίας) στο οριοθετημένο χώρο της αγοράς, πρόστιμο ύψους 200,00 €

8.Μη τήρησης των όρων καθαριότητας του χώρου και μη συμμόρφωσής του πωλητή στις υποδείξεις των υπαλλήλων του Δήμου, πρόστιμο ύψους 50,00 €

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021, τα οποία όμως δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

Η απόφαση αυτή Θα έχει ισχύ για όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

11

201

Έγκριση 3ου Πρακτικού (δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, TABLETS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.224,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Kρίνει επαρκείς τις διευκρινίσεις του οικονομικού φορέα ΟΤΕ ΑΕ. επί των ερωτημάτων που τέθηκαν με την 162/2023 απόφαση της Ο.Ε.

Εγκρίνει το  από 15/06/2023 3ο πρακτικό (δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, TABLETS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ Τον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.224,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ., διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( συνολικό ποσό προσφοράς 28.623,64 € με Φ.Π.Α.).

 

12

202

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (4η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.003)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Νάουσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 43B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.03)  συνολικού ποσού 1.577.79 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 19/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

13

203

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  (3η) έτους 2023

(ΥΠΟΛΟΓΟΣ     ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Δούμου Αικατερίνη ) , σχετικό ΧΕΠ 0168B/13-03-2023 ΚΑΕ  80.8251.017, συνολικού ποσού 931.27€.,

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies