ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 06/06/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

178

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην  «Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στην  «ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον   Κ.Α. 00.6736:  Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στην  «ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» (αρ. πρωτ.  12958/23-05-2023 αίτησή του) για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση του 2ου Αριστοτέλειου Αγώνα Σκακιού

2

179

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στoν  Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

1. Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Εκπολιτιστικό Γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον   Κ.Α. 00.6735:  Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  Εκπολιτιστικό Γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» (αρ. πρωτ.  13251/25-05-2023 αίτησή του) για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση του  πανελλήνιου πρωταθλήματος beach handball στις 16 Ιουνίου έως 18 Ιουνίου 2023 και το πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley στις 23 Ιουνίου 2023 έως 25 Ιουνίου 2023.

3

180

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού »  (2η κατάσταση δαπανών 2023– ΚΑΕ 80.8251.002).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Κοπανού (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 42B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.02)  συνολικού ποσού 1.991,42 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 5/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4

181

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2023 τριμηνιαία έκθεση (1-1-2023 έως 31-3-2023).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων τριμήνου 2023 (1/1/2023 – 31/3/2023) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023, υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

5

 

182

8η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας (Ο.Υ.) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την 8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού    του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Ο.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

6

183

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 5036/7-5-2021 Δανειστικού συμβολαίου του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων και εξειδίκευση της πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφουs

Α. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Νάουσας Άννα Ανδρεάδου του Νικολάου προκειμένου να συντάξει την  2η πρόσθετη  επί του υπ’ αρ. 5036/7-5-2021 δανειστικού συμβολαίου της ιδίας που αφορά στον περιορισμό του χορηγούμενου στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο ποσό των 9.610,56€ κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του υποέργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τον ίδιο τίτλο.
Η αμοιβή  της συμβολαιογράφου για το ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 60,00 € 
Β. Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης ύψους  60,00 €   ευρώ για την ανάθεση σύνταξης της 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’  αριθμ. 5036/7-5-2021 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Τ.Π.&Δ. και του Δήμου Νάουσας που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο « Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».
Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ηρ. Πόλης Νάουσας  κ. Καρανικόλα Νικόλαο  για την υπογραφή της πράξης.

7

184

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας νέας κινηματογραφικής οθόνης προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας "Μελίνα Μερκούρη" και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.001 (Λοιπός εξοπλισμός - Δ. Νάουσας) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για τη δαπάνη προμήθειας νέας κινηματογραφικής οθόνης προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας "Μελίνα Μερκούρη".

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00 € (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.7135.001 (Λοιπός εξοπλισμός - Δ. Νάουσας) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας

8

185

Έγκριση 2ου πρακτικού του   Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού του έργου "Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 12/2022, προϋπολογισμού 375.700€ (με Φ.Π.Α.)"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το  από 31/05/2023 2ο πρακτικό του   Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού του έργου "Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 12/2022, προϋπολογισμού 375.700€ (με Φ.Π.Α.)" και αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε., διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη με ποσοστό έκπτωσης 12,52%).

9

186

Έγκριση και παραλαβή ή μη  τμηματικών μελετών (οριστική στατική μελέτη, μελέτη εφαρμογής ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτη εφαρμογής συγκοινωνιακών έργων) της μελέτης με τίτλο ‘Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας’"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες:

Οριστική Στατική μελέτη

Μελέτη εφαρμογής Συγκοινωνιακών Έργων

Μελέτη εφαρμογής Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης,

που αποτελούν τμήμα της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας», οι οποίες παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, από την ένωση οικονομικών φορέων "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε., ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", κ. Στρατηγέα Νικολάου.

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies