ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - 05/01/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

01

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  01/2023 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής  και της συζήτησης των παρακάτω θεμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 1ης/05-01-2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

2

02

Έγκριση κίνησης απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Νάουσας εκτός ορίου νομού από 01/01/23-31/12/23».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κίνηση των  παρακάτω απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Νάουσας εκτός ορίου Νομού (από το Δήμο Νάουσας στο Χ.Υ.Τ. Α. Έδεσσας) για την εναπόθεση απορριμμάτων και από Δήμο Νάουσας σε οποιοδήποτε άλλο Νομό κριθεί απαραίτητο και για επισκευή σε περίπτωση βλάβης,  για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, για τη λειτουργική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου:

ΚΗΟ-8886, ΤΑ-27911, ΤΑ-27907, KHH-3369, KHH-3352, KHY-7325, KHY-7328, KHI-4089, KHY-7369, ΚΗΟ-8757

3

03

Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών  οχημάτων για άμεση μεταφορά & παραλαβή των ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου Νάουσας, εκτός ορίων νομού καθώς και εκτός υπηρεσιακού ωραρίου, από 01-01-2023 έως 31-12-2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κίνηση των παρακάτω υπηρεσιακών  οχημάτων για άμεση μεταφορά & παραλαβή των ανταλλακτικών όλων των οχημάτων του Δήμου Νάουσας, εκτός ορίων νομού καθώς και εκτός υπηρεσιακού ωραρίου, από 01-01-2023 έως 31-12-2023.»,   για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, για τη λειτουργική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Δήμου:

KHI-3493, KHI-4071, ΚΗΟ-8988, KHH-3619, KHH-3618, KHY-7385, KHH-3637

4

04

Έγκριση  5ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών  κατακύρωσης του ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος Ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

 

 

       Εγκρίνει το 5ο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών  κατακύρωσης του ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος Ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α.»

 

Κηρύσσει οριστικούς   αναδόχους ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες συμμετέχουν και ανά ομάδα, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής για την προμήθεια λιπαντικών και χημικών πρόσθετων για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, ενώ για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου στο Νομό Ημαθίας σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το ΤΜΗΜΑ 2: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΜΑΔΑ 4: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά,  ως τούτο ο διαγωνισμός  για την συγκεκριμένη ομάδα κηρύσσεται  ΑΓΟΝΟΣ, ματαιώνεται η διαδικασία για την παραπάνω ομάδα  και ο Δήμος θα προσφύγει στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 , λόγω του ύψους του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας (ΟΜΑΔΑ 4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Κ.Κ.Π.& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ).

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της υπ΄αρ. πρωτ. 16942/20-10-2022 διακήρυξης.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies