ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 24/05/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

164

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

«7η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας (Τ.Υ.) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»

2

165

7η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας (Τ.Υ.) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού    του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Τ.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

166

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 19909/22-11-2022) Αθ. Δ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αποδοχή  του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Νάουσας με τον   Αθ. Δ.   του  Κωνσταντίνου  και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά   του    ποσού  των  80,00      ΕΥΡΩ,  από  ζημιές  επί  του  ΙΧ οχήματός  του με αρ. κυκλοφορίας ΗΜΙ 5055,   για την  καταστροφή ενός εκ των  ελαστικών  του  οχήματος   στην περιοχή της  Νάουσας, στον δημοτικό δρόμο από Μονόσπιτα προς Χαρίεσσα, εάν    παραιτηθεί  ο  αιτών  της  άσκησης  αγωγής,  των  τόκων  και  οποιασδήποτε  δικαστικής  δαπάνης  θα  όριζε  το  Δικαστήριο. 

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό  των   80,00 € ως αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη πριν την καταβολή της αποζημίωσής του

2

167

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 2877/2-2-2023)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αποδοχή  του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Νάουσας με τον   Αρ. Β.   του  Π. και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά   του    συνολικού ποσού  των  624,96      ΕΥΡΩ,  από  ζημιές  επί  του  ΙΧ οχήματός  του με αρ. κυκλοφορίας ΝΗΚ  3814,   για την  καταστροφή διάφορων εξαρτημάτων (δύο αμοριτσέρ, ακρόμπαρο, 2 ελαστικά, επισκευή 2 ζάντων) και διαδικασία ευθυγράμμισης από την πτώση του αυτοκινήτου του σε λακκούβα έξω από την περιοχή του Ζερβοχωρίου, εάν    παραιτηθεί  ο  αιτών  της  άσκησης  αγωγής,  των  τόκων  και  οποιασδήποτε  δικαστικής  δαπάνης  θα  όριζε  το  Δικαστήριο. 

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το συνολικό ποσό  των 624,96 € ως αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη πριν την καταβολή της αποζημίωσής του

3

168

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 13383/24-5-2022) Ν. Ι. του Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την αποδοχή  του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Νάουσας με τον   Ι. Ν. του Θ.      και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά   του    συνολικού ποσού  των  110,00      ΕΥΡΩ,  από  ζημιές  επί  του  ΙΧ οχήματός  του με αρ. κυκλοφορίας ΗΜΜ 6937 ,   από  ζημιές  επί  του  οχήματός  του    ,   που  προέρχονται  από  λακκούβα  που  υπήρχε  στο  οδόστρωμα  επί  της  οδού  που  οδηγεί  στον  ''Αγιο  Νικόλαο''  Νάουσας, εάν    παραιτηθεί  ο  αιτών  της  άσκησης  αγωγής,  των  τόκων  και  οποιασδήποτε  δικαστικής  δαπάνης  θα  όριζε  το  Δικαστήριο. 

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το συνολικό ποσό  των 110,00 € ως αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη πριν την καταβολή της αποζημίωσής του

4

169

Έγκριση ή μη ανάθεσης προμήθειας αναλώσιμων υλικών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων – προμήθεια ξηράς τροφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους.

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 25.273,10 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6699.001 ("Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων – προμήθεια ξηράς τροφής")  του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Η.Π. Νάουσας σε ξηρά τροφή για τα αδέσποτα ζώα και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18-9-21 τ.Α΄) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις».

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 25.273,10  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6699.001 του προϋπολογισμού εξόδων των ετών 2023 και 2024 του Δήμου Νάουσας (4.406,64 € σε 2023 και 20.866,46 € σε 2024).

5

170

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χοροκίνησης «BODY CONTROL» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Χοροκίνησης «BODY CONTROL»

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  παρακάτω Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «Πολιτιστικό Σύλλογο Χοροκίνησης «BODY CONTROL με  αρ. πρωτ.5586/3-3-2023  αίτησή του ζητά οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Νάουσας για το 2023 για την  κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «THE UNIVERSAL DANCE»

6

171

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων  «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων  «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ»

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον   Κ.Α. 00.6736:  Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον   Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ» (αρ. πρωτ.  6653/15-03-2023 αίτησή του)  για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση εκδήλωσης στις 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2023.  

7

172

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ»

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 10.500,00 €, η οποία θα βαρύνει τον   Κ.Α. 00.6736:  Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στον  Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» (αρ. πρωτ.  8268/31-03-2023 αίτησή του) για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση του 26ου Φεστιβάλ CIOFF ΠΥΡΣΟΥ Νάουσας.

8

173

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

1. Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στο Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 3.500,00€  στον ΚΑ 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»  με αρ. πρωτ.  9740/20-04-2023 αίτησή του ζητά οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Νάουσας για το 2023   για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση μιας συναυλίας στις 01 Ιουλίου 2023

9

174

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση    στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας.

Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τον   Κ.Α. 00.6736:  Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στην  Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας (αρ. πρωτ.  12773/19-05-2023 αίτησή της)  για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση  συναυλίας  με τίτλο «Εδώ Λιλιπούλη» στις 25 & 26  Ιουνίου 2023.  

10

175

«Ανάκληση της υπ’ αρ. 138/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.     Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 138/2023 απόφαση της Ο.Ε.

2.     Εγκρίνει την  υπ αριθμ.  50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) μελέτη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Η.Π. Νάουσας για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.).

3.     Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.),, και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρόεδρος

2. ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μέλος

3. ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1   ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2.  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  εκ νέου τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.),

11

176

Ανάκληση της υπ’ αρ. 139/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

4.     Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 139/2023 απόφαση της Ο.Ε.

5.     Εγκρίνει την  υπ αριθμ.  51/2022 (ΑΔΑΜ  23REQ012410856) μελέτη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Η.Π. Νάουσας για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.).

6.     Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  " .. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€(με Φ.Π.Α.),, και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρόεδρος

2. ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μέλος

3. ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2.    ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  εκ νέου τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.),

12

177

«Ανάκληση της υπ’ αρ. 140/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

7.     Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 140/2023 απόφαση της Ο.Ε.

8.     Εγκρίνει την  υπ αριθμ.  52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315)) μελέτη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά συντάχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Η.Π. Νάουσας για την προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α.) " .

9.     Συγκροτεί την επιτροπή του  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο  " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α.), και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρόεδρος

2. ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μέλος

3. ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.  ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΙΚΟΥ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2.  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωματικό Μέλος

3. ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  εκ νέου τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α.)

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies