ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (10/05/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.

Αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

151

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Nάουσας  »  (2η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.003)».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: : 169B/23-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.003  συνολικού ποσού 1.568,07 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 09/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2

152

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου  »  (2η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 011)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 101Β/13-03-2022- ΚΑΕ 80.8251.011  συνολικού ποσού 212,70 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυπλατάνου

3

153

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ανθεμίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών του Πετσαρη Βασιλείου του Δημητρίου  και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τους  παρακάτω χρηματικούς καταλόγους και ως εξής:

Χ.Κ. 144/2021   ποσό 40,00 €

Χ.Κ. 144/2024   ποσό προσαυξήσεων 1,45 €

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας  

4

154

Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. του Δήμου Νάουσας για τέσσερα (4) χρόνια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το από 3-5-2022 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. του Δήμου Νάουσας για τέσσερα (4) χρόνια και κηρύσσει   τον διαγωνισμό άγονο, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά  .

 

5

155

Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημοπρασίας για την   εκμίσθωση για 5 ( πέντε ) έτη δημοτικών  εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας ( 16 αγροτεμάχια) για   καλλιέργεια μονοετών φυτών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 4-5-2022 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκμίσθωση για 5 ( πέντε ) έτη δημοτικών  εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας ( 16 αγροτεμάχια), όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για   καλλιέργεια μονοετών φυτών και κηρύσσει   τον διαγωνισμό άγονο, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά 

6

156

Έγκριση ή μη Πρόσληψης ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ΔΕ Ναυαγοσωστών για την άμεση κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους ΚΑ. Εξόδων : 02.15.6041 « Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ( επί συμβάσει,  ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π. ) – περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα » με 1.800,00 ευρώ και 02.15.6054 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με 500,00 ευρώ του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

7

157

«Έγκριση ή μη Πρόσληψης YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο  Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1)  ατόμου ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων για την άμεση κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου  Δ.Ε. Ειρηνούπολης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους ΚΑ. Εξόδων : 02.15.6041 « Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ( επί συμβάσει,  ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π. ) – περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα » με 1.700,00 ευρώ και 02.15.6054 « Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με 500,00 ευρώ του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

8

158

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Κοινής Επιτροπής  Παρακολούθησης  της προγραμματικής σύμβασης - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου  με τίτλο: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018), ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά  21 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 21-5-2022 (από 30-4-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της 2ης παράτασης) (με αναθεώρηση).Ανάδοχος:  "ΑΦΟΙ  ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε."Προϋπολογισμού: 200.000,00  € Σύμβασης: 130.150,47 € (με το ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Α.  Την  3η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) κατά  21 ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 21-5-2022 (από 30-4-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της 2ης παράτασης) (με αναθεώρηση) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

 

Β. Το σχέδιο του κατά α/α: 4ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία .

 

9

159

Αναπροσαρμογή ή μη του Τιμοκαταλόγου διάθεσης του Κολυμβητηρίου και επαναφορά του αντιτίμου χρήσης διαδρομών κολυμβητικής δεξαμενής στην αρχική τιμή των 450 ευρώ/διαδρομή/μήνα, που είχε καθοριστεί σύμφωνα με την 244/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Τιμοκατάλογος Κολυμβητηρίου) και την 448/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ( Κανονισμός Κολυμβητηρίου ), λόγω της λήξης των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναπροσαρμογή του Τιμοκαταλόγου Κολυμβητηρίου και την επαναφορά του αντιτίμου χρήσης των διαδρομών της κολυμβητικής δεξαμενής για όλα τα Σωματεία, Συλλόγους, Ομίλους αθλημάτων υγρού στίβου, που θα χρησιμοποιούν διαδρομές της κολυμβητικής δεξαμενής, στην αρχική τιμή των 450 ευρώ/διαδρομή/μήνα, όπως είχε καθοριστεί με την 244/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Τιμοκατάλογος Κολυμβητηρίου) και την 448/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  ( Κανονισμός Κολυμβητηρίου ).

 

10

160

Αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Μ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ  Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ  Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ» με ίδια μέσα και  εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας με ανοιχτό διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16

11

161

Έγκριση ή μη, της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας  και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης», για είκοσι τέσσερις μήνες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.538,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αρ. 01/2022 με αρ. πρωτ. 5012/14-4-2022 μελέτη για   την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας  και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης», για είκοσι τέσσερις μήνες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.538,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)» καθώς και τα τεύχη δημοπράτισης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από το τμήμα καθαριότητας της Διεύθυνσης περιβάλλοντος του Δήμου.

 

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του  διαγωνισμού για   την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας  και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Ιωνίας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης», για είκοσι τέσσερις μήνες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.538,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)» με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

12

162

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, υπαλλήλων Δήμου Η.Π. Νάουσας και μελών συνεργαζόμενων φορέων για τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος «INTERREG EUROPECult-CreaTE».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.700,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.010 (Δράσεις του "Cult-CreaTE - Index Numb.PGI05343" με επιχορήγηση από το πρόγραμμα InterregEurope) 

13

163

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος   Σημασίας για το έργο: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ανάλωση της επί έλασσον δαπάνης και τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’, που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’, συνολικής δαπάνης 54.505,87 + 24,00% = 67.587,28 €., όπως αυτός συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας και υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Εγκρίνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συνολικής δαπάνης 5494,12 + 24,00% = 6.812,71 € όπως αυτή συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας και υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Επειδή:  Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Με την παραπάνω ανάλωση των επί έλλασον δαπανών δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η μεταβολή στη σύμβαση είναι της τάξεως του 2,59%  (μη ουσιώδης αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος)                   και δεν υπερβαίνει το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

14

164

Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Τ.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

το θέμα αποσύρεται και θα επανέλθει προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε.

 

15

165

Έγκριση ή μη εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Καρανικόλα Νικόλαου και της Αντιδημάρχου κ. Θεοδώρας Μπαλτατζίδου στην Ξάνθη   για υπηρεσιακούς λόγους

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και της Αντιδημάρχου κ. Μπαλτατζίδου Θεοδώρας    στην Ξάνθη  οδικώς την Πέμπτη 12 Μαΐου   2022 και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ από Ξάνθη - Νάουσα την Κυριακή 15 Μαΐου   2022   για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Νάουσας και η Αντιδήμαρχος θα μεταβούν στην Ξάνθη στο  Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ με τίτλο «Επενδυτικός- Αναπτυξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικονομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», με συνολική δαπάνη μετακίνησης 902,40 € σε βάρος του ΚΑ:02.00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022, ως εξής:

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους   320 ,00€ ,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους  480,00 €,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη εξόδων κίνησης  88,80    €

-Εγκρίνει  συνολική δαπάνη διοδίων  13,60 €

-Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  902,40    €, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies