ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – 09/05/2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

α/α

Αρ. αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

141

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.976,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. Κ.Α. 02.15.6117.001 ("Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία – υπηρεσία για τον καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας ") για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαρισμού των κλινοσκεπασμάτων του ΚΠΕ  (πλύσιμο , σιδέρωμα) προκειμένου να καλυφθούν οι  ανάγκες φιλοξενίας μαθητών από το Δήμο Η.Π. Νάουσας  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας (ΚΠΕ).

2

142

Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνει την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας, «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕ.» στα πλαίσια συμμετοχής του στον  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό "Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας».  

Διαπιστώνει τη μη συνδρομή του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. στ’ του Ν. 4412/2016: «εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις» και κρίνει ως παραδεκτή την προσφορά του διαγωνιζομένου «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕ.» σε ότι αφορά το συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού

 Να συνεχιστεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία σχετικά με τον έλεγχο και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το σύνολο των διαγωνιζομένων.

3

143

Έγκριση ή μη  της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής  στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και Φ.Ο.Π.  από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρης  Κυριάκος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι η διαχείριση του συνολικού ποσού 4.252,99 ευρώ  ( ΚΑ 02.20.6279.001  το ποσό  τον 4.247,39 και  ΚΑ 00.6515 το ποσό τον 5,60 ) του υπ αριθμ 00001/17-02-2022 Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής έγινε νόμιμα και  απαλλάσσει  τον υπόλογο διαχειριστή  Κυριάκο Λούκαρη  μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Νάουσας κάθε ευθύνης

4

144

Καθορισμός προστίμων σχετικά με τις πιστοποιήσεις-καταχωρήσεις ανελκυστήρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της παράτασης των  προστίμων της παραγράφου γ. της απόφασης 61/2019 του Δ.Σ. ως εξής:

    γ. ι) Πρόστιμο 50 Ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα για το 2023. Η τροποποίηση του προστίμου ισχύει ανά έτος και διαρκεί για τα επόμενα 5 έτη, δηλαδή το πρόστιμο ορίζεται σε 500 ευρώ από 1-1-2028.

       ιι) Πρόστιμο 50 Ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα για το 2023. Η τροποποίηση του προστίμου ισχύει ανά έτος και διαρκεί για τα επόμενα 5 έτη, δηλαδή το πρόστιμο ορίζεται σε 500 ευρώ από 1-1-2028».

5

145

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 16171/12-10-2022)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Την αποδοχή  του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Νάουσας με τον   Κων……. Λ…. του X….  και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά   του    ποσού  των  60,00      ΕΥΡΩ,  από  ζημιές  επί  του  οχήματος  του,   για την  καταστροφή ενός εκ των  ελαστικών  του  οχήματος  του  στην περιοχή της  Νάουσας, στην οδό Αριστοτέλους επί το ύψος του ξενοδοχείου «Χαγιάτι», εάν    παραιτηθεί  ο  αιτών  της  άσκησης  αγωγής,  των  τόκων  και  οποιασδήποτε  δικαστικής  δαπάνης  θα  όριζε  το  Δικαστήριο. 

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό  των ποσό  60,00 € ως αποζημίωση για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό τιμολόγιο πριν την καταβολή της αποζημίωσής του

6

146

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, Αποτελεσμάτων και προσάρτημα) του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Α. Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων) έτους 2021, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και τις υποβάλλει για τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Β. Καταρτίζει – μετά τον έλεγχο των καταστάσεων - την ακόλουθη έκθεση για τον Ισολογισμό και των Αποτελεσμάτων χρήσης) του Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με την έκθεση.

7

147

Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 Δ.Η.Π. Νάουσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους 2022   έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η δημοτικός ταμίας, ως εξής

8

148

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης τουρνουά χάντμπολ των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων) για  τη δαπάνη συνδιοργάνωσης τουρνουά χάντμπολ των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

9

149

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (2η κατάσταση δαπανών 2023)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 45B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 743,50 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 2/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

10

150

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου (1η κατάσταση δαπανών 2023)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Στενημάχου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 55B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.015)  συνολικού ποσού 1.136,39 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 1/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενημάχου, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

11

151

Έγκριση ή μη ανάθεσης για την Παροχή  Υπηρεσιών  Έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια του Δημοτικού Θεάτρου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας, του Γυμνασίου Κοπανού, του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης και του Δ.Α.Κ. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 12.700,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.009  για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «την Παροχή Υπηρεσιών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Αναβάθμισης (Π.Ε.Α.) για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας», όπως αυτά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.700,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.009  (παροχή υπηρεσίας για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων ) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ η παροχή υπηρεσίας αφορά στην έκδοση Π.Ε.Α. για τα κάτωθι κτίρια:

1) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

3) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ

4) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

5) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

6) ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ

7) ΕΡΙΑ

8) 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

9) 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

10) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥΡΠΑΛΗ

12

152

Έγκριση ή μη ανάθεσης για την Παροχή Υπηρεσιών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Αναβάθμισης (Π.Ε.Α.) για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας (πλην των κτιρίων του Δημοτικού Θεάτρου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Νάουσας, του Γυμνασίου Κοπανού, του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης και του Δ.Α.Κ. Νάουσας) και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 9.796,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.009  για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «την Παροχή Υπηρεσιών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Αναβάθμισης (Π.Ε.Α.) για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας», όπως αυτά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.796,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.009  (παροχή υπηρεσίας για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων ) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies