ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (01/04/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.

Αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

95

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

«Έγκριση ή μη παράτασης διάρκειας συμβάσεων του υπάρχον εποχιακού προσωπικού ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ που προσλήφθηκε λόγω COVID-19 (οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων), μέχρι τις 31 Μαϊου 2022 και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου».

«Παράταση συμβάσεων του υπάρχοντος εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής».

2

96

Έγκριση ή μη παράτασης διάρκειας συμβάσεων του υπάρχον εποχιακού προσωπικού ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ που προσλήφθηκε λόγω COVID-19 (οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων), μέχρι τις 31 Μαϊου 2022 και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των υπ αριθμ 1414, 1293, 1312, 1406, 1303, 1296, 1309, 1295, 1289 με ημερομηνία 12-2-2021 και 7226/15-5-2021 συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  (10) ατόμων, οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων μέχρι την 31/05/2022 για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού  της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής», του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

3

97

Παράταση συμβάσεων του υπάρχοντος εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των υπ αριθμ 1407/8-2-2021 και  1441/26-2-21 συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο   (2) ατόμων, μέχρι  την 31/05/2022 για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού  της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής», του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

α/α

Αρ.

Αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

98

Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή για τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3347/21-05-2019, απόφασης ένταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Την έγκριση της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή για τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3347/21-05-2019, απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ:67ΡΡ465ΧΙ8-3Ω1) , τόσο ως προς το φυσικό αντικείμενο με την συνολική αποκατάσταση κελύφους του κτιρίου και ανακατασκευή τμημάτων των επιπέδων αυτού, υλοποιώντας μόνο τα Υποέργα 1(εκπόνηση μελετών), 2(κατασκευή έργου) &  4(Παροχή συμβούλου)  όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο με συνολικό προτεινόμενο προϋπολογισμό 2.700.000,00€ (2.500.000€ Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και 200.000,00€ ιδιωτική συμμετοχή Δήμου)

2

99

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία εκμίσθωσης,  για 5 έτη  δημοτικού ακινήτου, γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού Δ. Σολωμού 7 στη Νάουσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση για 5 έτη  δημοτικού ακινήτου, γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού Δ. Σολωμού 7  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας στην πόλη της Νάουσας, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές,

3

100

Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής  στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και Φ.Ο.Π.  από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρης  Κυριάκος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Ότι η διαχείριση του συνολικού ποσού 14.786,95 ευρώ (ποσό δαπανών 14.787,55 € και χρηματικό υπόλοιπο 3,60 € ) του υπ αριθμ 00001/17-02-2022 Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής έγινε νόμιμα και  απαλλάσσει  τον υπόλογο διαχειριστή  Κυριάκο Λούκαρη  μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Νάουσας κάθε ευθύνης

4

101

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου», Α.Μ.: 12/2021, προϋπολογισμού 1.240.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 12/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει την  υπ αριθμ  12/2021, μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.  για το έργο  «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου»,  προϋπολογισμού 1.240.000 € και    τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου 

Συγκροτεί την επιτροπή του παραπάνω διαγωνισμού και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου», Α.Μ.: 12/2021, προϋπολογισμού 1.240.000€ (με Φ.Π.Α.

5

102

Τροποποίηση της υπ΄αρ.πρωτ. 15463/4-10-2021 σύμβασης, για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ενενήντα ημέρες  που αφορά την προμήθεια "Προμήθεια  εξοπλισμού φυτοτεχνικής  συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του  Δήμου Νάουσας)"  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την τροποποίηση  της υπ΄αρ. πρωτ. 15463/4-10-2021 σύμβασης, για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ενενήντα (90) ημέρες, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης , διότι οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία όπως  αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, είναι ιδιαιτέρως σοβαροί και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του  συμβατικού είδους.

Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τη φύση και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Για την παρούσα  μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις,   

6

103

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2021 – Δωδεκαμηνιαία έκθεση (1/1/2021-31/12/2021 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2021  του Δήμου Η.Π. Νάουσας – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση (1/1/2021 – 31/12/2021)», όπως αυτή αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies