ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

70

Ορισμός δικηγόρου για  την  σύνταξη,  κατάθεση  και  συζήτηση  αγωγής με 

αντικείμενο  αναγνωριστική  αγωγή  κυριότητας  λόγω  εκτάκτου  χρησικτησίας  επί  ακινήτου  (απέναντι  του  Νοσοκομείου  Νάουσας) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Να  ασκηθεί  από  τον  Δήμο  Νάουσας  το  ένδικο  βοήθημα  της αναγνωριστικής  αγωγής  κυριότητας  λόγω  εκτάκτου  χρησικτησίας  για το οικόπεδο  εμβαδού 930,76  τ.μ., με  στοιχεία, βάσει  διαγράμματος,  Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α ,  στο  46  Ο.Τ.,  στην  οδό  Φωκίωνος  Πεχλιβάνου  και  Αφών  Λαναρά (πρώην  Νοσοκομείου),  το  οποίο  χρησιμοποιείται  επί  πολλά  έτη  ως  χώρος  parking. 

Ορίζει πληρεξούσιο    Δικηγόρο   του   Δήμου  Νάουσας  τον κ. Θεόκτιστο Πιπερόπουλο  δικηγόρο Βέροιας  με αριθμ μητρώου    Δ.Σ. Βεροίας,     για  την  κατάθεση   και  την  συζήτηση  της  αγωγής και για οποιαδήποτε μετά από αναβολή συζήτηση. 

Η αμοιβή του ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου  για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, άρθρο 166) για τον προσδιορισμό των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα βαρύνει τον  Κ.Α.02.00.6111  του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας έτους 2023

2

71

Αποδοχή ή μη κληρονομιάς από την διαθήκη  της  Αίγλης  Παυλίδου  του  Πασχάλη  και της  Καλλιόπης που  δημοσιεύθηκε  νόμιμα  με  το  με  αριθ.  44/2022  πρακτικό  δημοσίευσης  διαθήκης  του  Ειρηνοδικείου  Νάουσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την αποδοχή από το Δήμο Νάουσας της κληρονομιάς από την ιδιόχειρη διαθήκη  της  Αίγλης  Παυλίδου  του  Πασχάλη και συγκεκριμένα  μίας οικίας  η οποία   κείται  επί  ενός  οικοπέδου  περίπου  600  τ.μ.,  και αποτελείται από ένα ισόγειο κτίσμα  106,15 τ.μ. και τον πρώτο όροφο  102,78 τ.μ.  

Β) Αποδέχεται  το ποσό  από τις   βεβαιωμένες οφειλές που αναλογούν στο Δήμο Νάουσας, ποσοστού 23,326 %  στο ενεργητικό από τη συνολική περιουσία βάση ΕΝΦΙΑ ( σημερινό ποσό που αναλογεί στο Δήμο Νάουσας 9.653,44€)

Γ) Ορίζει τη συμβολαιογράφο Νάουσας Άννα Ανδρεάδου για  τη συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών προκειμένου να υποβληθεί στη Δ Ο Υ Βέροιας η Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς και  να προβεί σε όλες τις  απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υπογραφεί η  πράξη αποδοχής  κληρονομιάς και η σύνταξη των σχετικών συμβολαίων.

Δ).Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της Ο.Ε. για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

Ε).Η δαπάνη για τον ορισμό της συμβολαιογράφου κας  Άννα Ανδρεάδου   θα βαρύνει  τον  Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» .

3

72

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου(1&2 κατάσταση δαπανών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Ροδοχωρίου : (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 54B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.014)  ποσού 796,08 ευρώ

 (1η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.014)   και  ποσού 1.183,20 ευρώ   (2η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.014),  όπως αναφέρονται αναλυτικά στις υπ’ αρ. 02/2023 & 03/2023 αποφάσεις  του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδοχωρίου, οι οποίες  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4

73

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (1η κατάσταση δαπανών)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Μονοσπίτων : (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 47B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.07)  συνολικού ποσού 1.171,23 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 02/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

5

74

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας(1η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Νάουσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 43B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.03)  συνολικού ποσού 1.911,14 ευρώ , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 12/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

6

75

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Η.Π. Νάουσας (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

 

Συντάσσει την 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού    του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Ο.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

7

76

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας δημοσιογράφων μελών της  Ένωσης Βαλκανικών Πρακτορείων Ειδήσεων στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ανάδειξης της Νάουσας ως τουριστικού προορισμού και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

·        Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) για τη φιλοξενία δημοσιογράφων μελών της  Ένωσης Βαλκανικών Πρακτορείων Ειδήσεων στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ανάδειξης της Νάουσας ως τουριστικού προορισμού στις 21 Μαρτίου 2023.

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.300,00 € (με Φ.Π.Α.) ε σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

8

77

Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του 02.15.6615 (Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις) για τη έκδοση βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.100,00 € (με Φ.Π.Α.) ε σε βάρος του Κ.Α02.15.6615 (Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις) του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

9

78

Έγκριση  ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αριθμ πρωτ 42119/15-7-2020 δημόσιας πρόσκλησης  ΟΑΕΔ – Τμήμα Η/Μ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας ενός 16) ατόμου ανέργου με την παρακάτω  ειδικότητα:         

 

Α/Α

Είδος ειδικότητας

Αριθμός

1

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

10

 

Έγκριση  ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αριθμ πρωτ 42119/15-7-2020 δημόσιας πρόσκλησης ΟΑΕΔ  – Οικονομική Υπηρεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα» στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας έξι (6) ατόμων ανέργων με τις παρακάτω  ειδικότητες:         

 

Α/Α

Είδος ειδικότητας

Αριθμός

1

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2

2

ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2

3

ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο από τον ΟΑΕΔ με ανώτατο όριο κάλυψης του μηνιαίου μισθολογικού κόστους τα 750,00 €.

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies