Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 – εξαμηνιαία έκθεση 1-1-2022 έως 30-6-2022.

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

                                                                          

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                      Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ                                     

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθμ. 34ης - 26/08/2022    Δημόσιας Τακτικής

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

Αριθμός  Απόφασης 372/2022

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 – εξαμηνιαία έκθεση 1-1-2022 έως 30-6-2022.

 

 

Στη Νάουσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις  26 Αυγούστου   του έτους 2022,  ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00  συνήλθε σε   Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11727/22-08-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και της υπ’ αριθ. 374 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590/29.07.2022 (ΦΕΚ 4088/30.07.2022 Β’)

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα (δια ζώσης) τα πέντε   (5)  μέλη:       

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

    1) Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Πρόεδρος)                    1) Βαλσαμίδης Σταύρος

    2) Λακηνάνος Αγγελάκης                                       2) Αδαμίδης Παύλος                                                     

    3) Τσέλιος Σταύρος                                               3) Τασιώνας Γεώργιος

    4)Θανασούλης Δημήτριος                                      4) Βασιλειάδης Χρήστος

    5) Δολδούρης Θεόδωρος

 

                                                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν

                                                                                       αν και νόμιμα προσκλήθηκαν

 

 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

           Στη συνεδρίαση και κατά την συζήτηση του θέματος παρίσταται ο κ. Νίκας Β. , προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος, για την παροχή διευκρινήσεων.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δημόσιας τακτικής συνεδρίασης και εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την: «Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 – εξαμηνιαία έκθεση 1-1-2022 έως 30-6-2022l» , ανέφερε την από 22-8-2022 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία  έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (1/1/22-30/06/22)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα :      

Στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α77.7.2010 )

« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα

Καλλικράτης » :

 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α ) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου

β ) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας,

δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου....................

Στο άρθρο 175 παράγραφος 2 του Ν. 3463 ( ΦΕΚ 114/Τ.Α78.6.2006 ) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων »  :

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και των Κοινοτήτων.............................

Στην Κ.Υ.Α. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/Τ.Β79.2.2004 ) « Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων » όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρίθμ. 64871/07(Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄2394), 50698/2011 (Β΄2832), 47490/2012 (Β΄3390), 30842 (Β΄1896) και 29530/29-7-14 (Β΄2059) την Κ.Υ.Α 30842/31-07-13 - (ΑΔΑ ΒΛΩ7Ν-Ζ34),την Κ.Υ.Α.23976/26-07-16 (ΦΕΚ/2311 Β) και την Κ.Υ.Α.55095/29-07-19 (ΦΕΚ/3054 Β): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι­σμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροπο­ποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης».

Στην  με  αριθμ.   οικ.   40038/2011   απόφαση   του   υπουργού   Εσωτερικών  (   ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011 ) « Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών »  :

 1. Καθορίζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή της οικείας περιφέρειας, αντίστοιχα.
 2. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.........

Στο άρθρο 39 του νόμου 4257/14 :

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τρο­ποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δή­μου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτι­κό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συ­γκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρε­σιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβά­νεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυ­νάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημ­μένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκ­θεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

 

Στην εγκύκλιο 27161/4-7-14 του Υπουργείου Εσωτερικών  :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.Με τις προαναφερόμενες διατάξεις τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων και περιφερειών, για τη σύνταξη και υποβολή της εν λόγω έκθεσης και την αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού, ώστε να υπηρετείται ο καθαυτός σκοπός του νόμου.

Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 40038/2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με το αρ. πρωτ. 9266/12-1-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η υπ.αριθμ. 190/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022»

Παραθέτουμε οικονομικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2022 κατά το εξάμηνο από 1/1/2022 έως και 30/06/2022.

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022  ΑΠΌ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01 ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42 (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΗΓ.13, 31, 32, 41 ΚΑΙ  51)

Κωδικός Λογαριασμού

Περιγραφή

Διαμορφωμένος Περιόδου

Βεβαιωθέντα Περιόδου

Εισπραχθέντα Περιόδου

ποσοστό είσπραξης

06.00.01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

362.300,00

576.768,69

293.446,20

81,00%

06.00.02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

15.000,00

200,47

200,47

1,34%

06.00.03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.553.000,00

1.708.065,12

1.708.065,12

66,90%

06.00.04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

474.210,00

459.844,60

400.599,44

84,48%

06.00.05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

173.000,00

39.725,97

39.725,97

22,96%

06.00.06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4.886.590,94

2.570.534,88

2.570.534,88

52,60%

06.00.07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

82.907,76

4.475,00

4.475,00

5,40%

06.00.11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3.000,00

3.579,88

3.579,88

119,33%

06.00.12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

601.896,25

277.148,80

277.148,80

46,05%

06.00.14

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

3.788,49

4.005,12

1.573,12

41,52%

06.00.15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

95.000,00

52.754,26

52.436,77

55,20%

06.00.16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

26.581,33

5.455,01

5.411,96

20,36%

06.00.21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ

489.000,00

486.152,08

89.982,13

18,40%

06.00.22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

2.000,00

0,00

0,00

0,00%

06.00.42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

87.098,58

22.459,94

14.847,10

17,05%

06.00.43

Έσοδα προς Απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα)

584.260,00

274.115,82

274.115,82

46,92%

 

Γενικά Σύνολα :

10.439.633,35

6.485.285,64

5.736.142,66

54,95%

 

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει όλα τα ίδια έσοδα (ομάδα Ι : 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22), τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (06.) και τις επιστροφές χρημάτων (42.). Δεν περιλαμβάνει τα εξής έσοδα : (13.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , (31) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ, (32.) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ, (41.) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & (51.) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. γιατί αυτά τα έσοδα αντιστοιχούν με κατηγορίες εξόδων (η κατ. εσόδου 32 με την κατ. εξόδου 85,  η κατ. εσόδου 41 με την κατ. εξόδου 82 ) και μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο & τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις που αφορούν κυρίως επιχορηγούμενα έργα δεν επηρεάζουν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα. Με την  έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, εάν διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.( εγκύκλιος 27161/4-7-14 του Υπουργείου Εσωτερικών).

Πρέπει να επισημάνουμε τα εξής για την  πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2022 κατά το εξάμηνο από 1/1/2022 έως και 30/06/2022 :

Στο  σύνολο των παραπάνω εσόδων το ποσοστό είσπραξης επί του διαμορφωμένου Προϋπολογισμού 2022 είναι 54,95 % Στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 (1/1/21-30/06/21) το ποσοστό ήταν 49,12% Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καλύτερη είσπραξη εσόδων του εξαμήνου 2022 έναντι του εξαμήνου 2021 στις εξής κατηγορίες όπως αποτυπώνονται και στον παραπάνω πίνακα: (01) ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, (03) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (04) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  (15) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την αριθμ.   οικ.   40038/2011   απόφαση   του   υπουργού   Εσωτερικών  (ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011) η οικονομική υπηρεσία διαπιστώνει ότι το ποσοστό εισπραξιμότητας είναι ικανοποιητικό και  δεν απαιτείται   αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022 .

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 (1/1/22-30/06/22)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.Νο.1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022 -  30/06/2022

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

8.547.008,70

5.359.614,73

62,71

5.017.047,08

58,70

93,61

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

362.300,00

576.768,69

159,20

293.446,20

81,00

50,88

2

Πρόσοδοι από κινητή περιούσια

15.000,00

200,47

1,34

200,47

1,34

100,00

3

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

2.553.000,00

1.708.065,12

66,90

1.708.065,12

66,90

100,00

4

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

474.210,00

459.844,60

96,97

400.599,44

84,48

87,12

5

Φόροι και εισφορές

173.000,00

39.725,97

22,96

39.725,97

22,96

100,00

6

Έσοδα από επιχορηγήσεις

4.886.590,94

2.570.534,88

52,60

2.570.534,88

52,60

100,00

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

82.907,76

4.475,00

5,40

4.475,00

5,40

100,00

1

Έκτακτα έσοδα

12.950.257,26

981.223,31

7,58

978.430,77

7,56

99,72

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3.000,00

3.579,88

119,33

3.579,88

119,33

100,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

601.896,25

277.148,80

46,05

277.148,80

46,05

100,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

12.219.991,19

638.280,24

0,00

638.280,24

5,22

100,00

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

3.788,49

4.005,12

0,00

1.573,12

0,00

39,28

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

95.000,00

52.754,26

11.047,56

52.436,77

55,20

99,40

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

26.581,33

5.455,01

3.032,90

5.411,96

20,36

99,21

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

491.000,00

486.152,08

99,01

89.982,13

18,33

18,51

21

Τακτικά έσοδα

489.000,00

486.152,08

99,42

89.982,13

18,40

18,51

22

Έκτακτα έσοδα

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

5.238.570,61

4.782.535,02

91,29

210.709,28

4,02

4,41

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

708.570,61

0,00

0,00

0,00

0,00

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

4.530.000,00

4.782.535,02

105,57

210.709,28

4,65

4,41

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

2.592.358,58

1.140.275,54

43,99

1.122.398,46

43,30

98,43

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων

1.921.000,00

843.699,78

43,92

833.435,54

43,39

98,78

42

Επιστροφές Χρημάτων

87.098,58

22.459,94

25,79

14.847,10

17,05

66,10

 43

Έσοδα προς Απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα)

584.260,00

274.115,82

46,92

274.115,82

46,92

100,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

4.191.428,62

4.191.428,62

100,00

4.191.428,62

100,00

100,00

 

Σύνολα εσόδων

34.010.623,77

16.941.229,30

49,81

11.609.996,34

34,14

68,53

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΕΞΑMΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022  (1/1/22-30/06/22)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.Νο.2

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022 -  30/06/2022

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

 

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

 

6.

Έξοδα

11.797.698,65

11.213.422,87

105,21

5.306.939,84

44,98

5.087.894,16

4.839.172,24

41,02

91,19

 

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.778.250,00

4.745.786,40

100,68

2.304.135,83

48,22

2.295.110,48

2.151.166,47

45,02

93,36

 

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.173.806,15

921.046,20

127,44

394.372,24

33,60

310.702,44

260.574,81

22,20

66,07

 

62

Παροχές τρίτων

1.965.456,83

1.963.009,42

100,12

972.700,39

49,49

961.987,65

948.149,38

48,24

97,48

 

63

Φόροι - τέλη

153.085,49

153.085,49

100,00

36.364,17

23,75

36.364,17

36.310,17

23,72

99,85

 

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

314.072,24

164.679,87

190,72

149.370,11

47,56

63.642,91

60.166,71

19,16

40,28

 

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

250.000,00

250.000,00

100,00

32.534,37

13,01

32.534,37

32.534,37

13,01

100,00

 

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

880.694,52

822.965,72

107,01

320.525,93

36,39

297.415,34

274.533,53

31,17

85,65

 

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

2.281.756,74

2.192.273,09

104,08

1.096.936,80

48,07

1.090.136,80

1.075.736,80

47,15

98,07

 

68

Λοιπά Έξοδα

576,68

576,68

100,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

7.

Επενδύσεις

12.063.606,41

6.710.370,26

179,78

609.894,23

5,06

334.846,41

251.116,64

2,08

41,17

 

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

1.206.374,33

608.683,33

198,19

21.292,04

1,76

3.317,00

279

0,02

1,31

 

73

Έργα

10.504.871,75

5.884.221,59

178,53

556.309,98

5,30

299.237,20

218.545,43

2,08

39,28

 

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

352.360,33

217.465,34

162,03

32.292,21

9,16

32.292,21

32.292,21

9,16

0,00

 

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

8.

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

6.309.258,22

2.409.824,37

261,81

1.440.691,43

22,83

1.393.545,93

1.386.885,75

21,98

96,27

 

81.

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

502.258,22

493.984,66

101,67

492.438,30

98,04

445.292,80

438.956,40

87,40

89,14

 

82.

Αποδόσεις

1.920.000,00

1.915.839,71

100,22

948.253,13

49,39

948.253,13

947.929,35

49,37

99,97

 

85.

Προβλέψεις μη είσπραξης

3.887.000,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

 

9

Αποθεματικό

194.163,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Σύνολα δαπανών

30.364.727,06

20.333.617,50

149,33

7.357.525,50

24,23

6.816.286,50

6.477.174,63

21,33

88,03

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (1/1/22-30/06/22)

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.Νο.3

 

 

 

τέλος Προηγούμενου έτους (2021)

Τρίμηνο από 1/1/22 έως 31/03/22

Εξάμηνο από 1/1/22 έως 30/06/22

Μεταβολή %

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

1

2

3

3/2

 

 

Α.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

5.044.926,27

5.188.613,96

5.565.534,14

107,26

 

 

1.

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

4.568.636,73

4.737.382,55

4.719.719,88

99,63

 

 

2.

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

133.996,10

133.996,10

133.996,10

100,00

 

 

3.

Λοιπές απαιτήσεις

342.293,44

317.235,31

711.818,16

224,38

 

 

Β.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

4.248.344,30

3.977.579,64

4.258.566,28

107,06

 

 

1.

Ταμείο

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

4.248.344,30

3.977.579,64

4.258.566,28

107,06

 

 

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

115.195,00

106.212,78

106.212,78

100,00

 

 

1.

Έξοδα επόμενων χρήσεων

-2,48

-2,48

-2,48

100,00

 

 

2.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

115.197,48

106.215,26

106.215,26

100,00

 

 

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

3

2

3

3/2

 

 

Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

675.845,89

479.457,60

540.083,15

112,64

 

 

1.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

675.845,89

479.457,60

540.083,15

112,64

 

 

2.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Β.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.313.744,46

981.122,48

1.562.099,80

159,22

 

 

1.

Προμηθευτές

1.117.287,85

720.978,37

1.302.470,86

180,65

 

 

3.

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

82.842,31

91.599,34

91.791,25

100,21

 

 

4.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

113.185,43

62.741,42

62.034,11

98,87

 

 

5.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

428,87

105.803,35

105.803,58

100,00

 

 

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

137.500,20

20.717,54

100.773,30

486,42

 

 

1.

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

136.155,24

19.372,58

19.372,58

100,00

 

 

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

1.344,96

1.344,96

81.400,72

6.052,28

 

                                         

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

ΟΧΙ ψήφισε ένας (1) ο κ. Λακηνάνος  και τοποθετήθηκε: Η εξαμηνιαία έκθεση  στηρίζεται στους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς που τεκμηριώσαμε τα χαρακτηριστικά τους και καταψηφίσαμε .Κατά

Οι  κ. κ. Δολδούρης και Τσέλιος ψήφισαν ΝΑΙ σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας

ΝΑΙ ψήφισαν τέσσερα μέλη (4) μέλη, ως εξής : Μπαλτατζίδου Θ.(Πρόεδρος), , Θανασούλης Δημήτριος , Τσέλιος Σταύρος, Δολδούρης Θεόδωρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη

 • Την εισήγηση της προέδρου.
 • Την από 22-8-2022 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος
 • Το υπ’  αρ. πρωτ. 9266/12-1-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ.αριθμ. 190/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022»
 • Το  άρθρο 175 παράγραφος 2 του Ν. 3463 ( ΦΕΚ 114/Τ.Α78.6.2006 ) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων » 
 • Την  Κ.Υ.Α. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/Τ.Β79.2.2004 )
 • Στην με  αριθμ.   οικ.   40038/2011   απόφαση   του   υπουργού   Εσωτερικών  (   ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011 ) « Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών » 
 • Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική Έκθεση εσόδων – εξόδων εξαμήνου 2022 (1-1-2022 έως 30-6-2022) του Δήμου Η.Π. Νάουσας, όπως αυτός έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού  2022

Υποβάλει αυτή προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   372/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

    ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies