ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΗΡ. ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

                                                                          

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                      Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ                                  

 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ                                                          

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθμ. 26ης - 23/06/2021    Τακτικής

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

Αριθμός  Απόφασης    260 /2021

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 τριμηνιαία έκθεση (01/01/2021 – 31/03/2021).

 

Στη Νάουσα  και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις  23 του μήνα Ιουνίου  του έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.  συνήλθε σε   (δια περιφοράς – μέσω τηλεφώνου) Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 9327/18-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 10   της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και τις με αριθμό 163/29-05-2020, 426/13-11-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα (δια περιφοράς) τα εφτά   (7)  μέλη: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

 • Καραγιαννίδης Αντώνιος (Πρόεδρος) 1) Βαλσαμίδης Σταύρος
 • Αδαμίδης Παύλος                                      2) Δολδούρης Θεόδωρος      
 • Λακηνάνος Αγγελάκης
 • Τσέλιος Σταύρος
 • Θανασούλης Δημήτριος
 • Τασιώνας Γεώργιος
 • Τζουβάρας Βασίλειος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν

αν και νόμιμα προσκλήθηκαν

 

                       

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Ανθοπούλου Μυρούλα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και  εισηγούμενος το 10ο  θέμα της    ημερήσιας διάταξης για την: «Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 τριμηνιαία έκθεση (01/01/2021 – 31/03/2021)», έθεσε υπόψη των μελών την από 18/06/2021 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Νάουσας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (1/1/21-31/03/21)

Σύμφωνα με τα οριζόμενα :      

Στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α77.7.2010 )

« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα

Καλλικράτης » :

 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α ) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου

β ) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας,

δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου....................

 

Στο άρθρο 175 παράγραφος 2 του Ν. 3463 ( ΦΕΚ 114/Τ.Α78.6.2006 ) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων »  :

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και των Κοινοτήτων.............................

Στην Κ.Υ.Α. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/Τ.Β79.2.2004 ) « Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων » όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρίθμ. 64871/07(Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄2394), 50698/2011 (Β΄2832), 47490/2012 (Β΄3390), 30842 (Β΄1896) και 29530/29-7-14 (Β΄2059) την Κ.Υ.Α 30842/31-07-13 - (ΑΔΑ ΒΛΩ7Ν-Ζ34),την Κ.Υ.Α.23976/26-07-16 (ΦΕΚ/2311 Β) και την Κ.Υ.Α.55095/29-07-19 (ΦΕΚ/3054 Β): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογι­σμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροπο­ποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης».

Στην  με  αριθμ.   οικ.   40038/2011   απόφαση   του   υπουργού   Εσωτερικών  (   ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011 ) « Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών »  :

 1. Καθορίζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου ή της οικείας περιφέρειας, αντίστοιχα.
 2. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.........

 

Στο άρθρο 39 του νόμου 4257/14 :

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τρο­ποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δή­μου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτι­κό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συ­γκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρε­σιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβά­νεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυ­νάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημ­μένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκ­θεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

 

Στην εγκύκλιο 27161/4-7-14 του Υπουργείου Εσωτερικών  :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων και περιφερειών, για τη σύνταξη και υποβολή της εν λόγω έκθεσης και την αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού, ώστε να υπηρετείται ο καθαυτός σκοπός του νόμου.

Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 40038/2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με το αρ. πρωτ. 331/20-1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εγκρίθηκε η υπ. αριθμ. 235/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021»

Παραθέτουμε οικονομικά στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2021 κατά το τρίμηνο από 1/1/2021 έως και 31/03/2021.

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021  ΑΠΌ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01 ΕΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42 (ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΗΓ.13, 31, 32, 41 ΚΑΙ  51)

Κωδικός Λογαριασμού

Περιγραφή

Διαμορφωμένος Περιόδου

Βεβαιωθέντα Περιόδου

Εισπραχθέντα Περιόδου

ποσοστό είσπραξης

06.00.01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

512.000,00

160.278,10

12.584,30

2,46%

06.00.02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

17.000,00

179,32

179,32

1,05%

06.00.03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.565.000,00

304.927,35

304.908,90

11,89%

06.00.04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

458.630,00

91.655,42

76.432,69

16,67%

06.00.05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

165.000,00

46.877,58

46.876,14

28,41%

06.00.06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4.276.082,24

1.034.770,56

1.034.770,56

24,20%

06.00.07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

15.787,76

1.325,00

1.325,00

8,39%

06.00.11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.618,73

1.277,17

1.277,17

78,90%

06.00.12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

432.596,25

91.942,44

91.942,44

21,25%

06.00.14

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

3.200,00

2.968,00

477,00

14,91%

06.00.15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

101.000,00

17.728,77

16.413,44

16,25%

06.00.16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

6.600,00

18.041,17

2.866,69

43,43%

06.00.21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ

638.170,00

171.931,53

65.624,05

10,28%

06.00.22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

10.000,00

0,00

0,00

0,00%

06.00.42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

94.500,00

27.757,17

23.024,31

24,36%

06.00.43

Έσοδα προς Απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα)

529.480,00

109.870,00

109.870,00

20,75%

 

Γενικά Σύνολα :

9.826.664,98

2.081.529,58

1.788.572,01

18,20%

 

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει όλα τα ίδια έσοδα (ομάδα Ι : 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22), τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (06.) και τις επιστροφές χρημάτων (42.). Δεν περιλαμβάνει τα εξής έσοδα : (13.) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , (31) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ, (32.) ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ, (41.) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & (51.) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. γιατί αυτά τα έσοδα αντιστοιχούν με κατηγορίες εξόδων (η κατ. εσόδου 32 με την κατ. εξόδου 85,  η κατ. εσόδου 41 με την κατ. εξόδου 82 ) και μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο & τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις που αφορούν κυρίως επιχορηγούμενα έργα δεν επηρεάζουν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα. Με την  έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, εάν διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.( εγκύκλιος 27161/4-7-14 του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

Πρέπει να επισημάνουμε τα εξής για την  πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2021 κατά το τρίμηνο από 1/1/2021 έως και 31/03/2021 :

Στο  σύνολο των παραπάνω εσόδων το ποσοστό είσπραξης επί του διαμορφωμένου Προϋπολογισμού 2021 είναι 18,20 % Τα έσοδα είναι μειωμένα κατά 4,36% με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 (1/1/20-31/3/20) που το ποσοστό ήταν 22,56% . Υπάρχει χαμηλή εισπραξιμότητα γιατί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους συντάσσονται οι περισσότεροι βεβαιωτικοί κατάλογοι οι οποίοι οριστικοποιούνται σε διάστημα εξήντα (60) ημερών  και μετά αρχίζει η είσπραξη τους.

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και την αριθμ.   οικ.   40038/2011   απόφαση   του   υπουργού   Εσωτερικών  (ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011) η οικονομική υπηρεσία διαπιστώνει ότι το ποσοστό εισπραξιμότητας είναι ικανοποιητικό και  δεν απαιτείται   αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 .

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 (1/1/21-31/03/21)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.Νο.1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 -  31/03/2021

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

8.009.500,00

1.640.013,33

20,48

1.477.076,91

18,44

90,06

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

512.000,00

160.278,10

31,30

12.584,30

2,46

7,85

2

Πρόσοδοι από κινητή περιούσια

17.000,00

179,32

1,05

179,32

1,05

0,00

3

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

2.565.000,00

304.927,35

11,89

304.908,90

11,89

99,99

4

Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

458.630,00

91.655,42

19,98

76.432,69

16,67

83,39

5

Φόροι και εισφορές

165.000,00

46.877,58

28,41

46.876,14

28,41

100,00

6

Έσοδα από επιχορηγήσεις

4.276.082,24

1.034.770,56

24,20

1.034.770,56

24,20

100,00

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

15.787,76

1.325,00

8,39

1.325,00

8,39

100,00

1

Έκτακτα έσοδα

10.445.711,05

131.957,55

1,26

112.976,74

1,08

85,62

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.618,73

1.277,17

78,90

1.277,17

78,90

100,00

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

432.596,25

91.942,44

35.600,93

91.942,44

21,25

100,00

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

9.900.696,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

3.200,00

2.968,00

0,00

477,00

0,00

0,00

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

101.000,00

17.728,77

11.047,56

16.413,44

16,25

92,58

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

6.600,00

18.041,17

3.032,90

2.866,69

43,43

15,89

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

648.170,00

171.931,53

26,53

65.624,05

10,12

38,17

21

Τακτικά έσοδα

638.170,00

171.931,53

26,94

65.624,05

10,28

38,17

22

Έκτακτα έσοδα

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

5.200.050,00

4.477.638,06

86,11

31.895,82

0,61

0,71

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

862.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

4.338.000,00

4.477.638,06

103,22

31.895,82

0,74

0,71

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

2.494.980,00

578.633,54

23,19

565.233,73

22,65

97,68

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων

1.871.000,00

441.006,37

23,57

432.339,42

23,11

98,03

42

Επιστροφές Χρημάτων

94.500,00

27.757,17

29,37

23.024,31

24,36

82,95

 43

Έσοδα προς Απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα)

529.480,00

109.870,00

20,75

109.870,00

20,75

100,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

3.325.716,01

3.325.716,01

100,00

3.325.716,01

100,00

0,00

 

Σύνολα εσόδων

30.124.127,06

10.325.890,02

34,28

5.578.523,26

18,52

54,02

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΡΙMΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020  (1/1/21-31/03/21)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.Νο.2

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 -  31/03/2021

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6.

Έξοδα

11.657.073,06

10.876.008,60

107,18

2.403.652,42

20,62

1.841.171,32

1.661.707,95

14,25

69,13

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.778.250,00

4.724.425,20

101,14

1.249.355,18

26,15

1.182.695,23

1.039.620,35

21,76

83,21

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.070.340,56

659.620,30

162,27

150.572,24

14,07

72.143,99

51.310,04

4,79

34,08

62

Παροχές τρίτων

1.965.456,83

1.945.444,43

101,03

249.417,89

12,69

10.418,97

6.882,49

0,35

2,76

63

Φόροι - τέλη

153.085,49

153.085,49

100,00

33.993,10

22,21

33.928,17

33.739,17

22,04

99,25

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

317.712,24

141.608,09

224,36

32.111,24

10,11

5.294,08

3.617,75

1,14

11,27

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

250.000,00

250.000,00

100,00

11.355,04

4,54

11.355,04

11.355,04

4,54

100,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

859.894,52

818.475,32

105,06

184.315,60

21,43

39.603,71

29.450,98

3,42

15,98

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

2.261.756,74

2.182.773,09

103,62

492.532,13

21,78

485.732,13

485.732,13

21,48

98,62

68

Λοιπά Έξοδα

576,68

576,68

100,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

7.

Επενδύσεις

12.063.106,41

6.359.585,29

189,68

55.400,85

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

1.205.874,33

282.049,84

427,54

17.975,04

1,49

0

0

0,00

0,00

73

Έργα

10.504.871,75

5.860.070,11

179,26

5.133,60

0,05

0

0

0,00

0,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

352.360,33

217.465,34

162,03

32.292,21

9,16

0

0

0,00

0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

6.309.161,66

2.413.182,93

261,45

965.911,51

15,31

810.156,55

758.978,55

12,03

78,58

81.

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

502.161,66

493.791,54

101,70

493.791,54

98,33

338.036,58

290.065,91

57,76

58,74

82.

Αποδόσεις

1.920.000,00

1.919.391,39

100,03

472.119,97

24,59

472.119,97

468.912,64

24,42

99,32

85.

Προβλέψεις μη είσπραξης

3.887.000,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

94.785,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Σύνολα δαπανών

30.124.127,06

19.648.776,82

153,31

3.424.964,78

11,37

2.651.327,87

2.420.686,50

8,04

70,68

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ (1/1/21-31/03/21)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ.Νο.3

 

 

τέλος Προηγούμενου έτους (2020)

Δωδεκάμηνο από 1/1/20 έως 31/12/20

Τρίμηνο από 1/1/21 έως 31/03/21

Μεταβολή %

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

1

2

3

3/2

 

Α.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

4.765.830,82

4.765.830,82

4.993.177,26

104,77

 

1.

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

4.257.264,35

4.257.264,35

4.525.308,02

106,30

 

2.

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

150.039,21

150.039,21

150.039,21

100,00

 

3.

Λοιπές απαιτήσεις

358.527,26

358.527,26

317.830,03

88,65

 

Β.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

3.357.941,94

3.357.941,94

3.223.607,55

96,00

 

1.

Ταμείο

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

3.357.941,94

3.357.941,94

3.223.607,55

96,00

 

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

119.785,32

119.785,32

106.215,26

88,67

 

1.

Έξοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

119.785,32

119.785,32

106.215,26

88,67

 

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

3

2

3

3/2

 

Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

319.822,52

319.822,52

312.740,79

97,79

 

1.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

319.822,52

319.822,52

312.740,79

97,79

 

2.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Β.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.121.118,40

1.121.118,40

1.631.920,26

145,56

 

1.

Προμηθευτές

771.878,38

771.878,38

1.048.872,14

135,89

 

3.

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

185.122,06

185.122,06

197.418,87

106,64

 

4.

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

110.491,54

110.491,54

168.561,30

152,56

 

5.

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

53.626,42

53.626,42

217.067,95

404,78

 

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

211.632,35

211.632,35

0,00

0,00

 

1.

Έσοδα επόμενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

211.632,35

211.632,35

0,00

0,00

 

3.

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

 

                 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις κατωτέρω διατάξεις:

-Το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α77.7.2010 )

-Το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Ν. 3463 ( ΦΕΚ 114/Τ.Α78.6.2006 )

-Την Κ.Υ.Α. 7028/2004 ( ΦΕΚ 253/Τ.Β79.2.2004 ) « Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων » όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρίθμ. 64871/07(Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄2394), 50698/2011 (Β΄2832), 47490/2012 (Β΄3390), 30842 (Β΄1896) και 29530/29-7-14 (Β΄2059) την Κ.Υ.Α 30842/31-07-13 - (ΑΔΑ ΒΛΩ7Ν-Ζ34),την Κ.Υ.Α.23976/26-07-16 (ΦΕΚ/2311

-Την Κ.Υ.Α.55095/29-07-19 (ΦΕΚ/3054 Β)

-Την  με  αριθμ.   οικ.   40038/2011   απόφαση   του   υπουργού   Εσωτερικών  (   ΦΕΚ 2007/Τ.Β Β9.9.2011 )

-Tο άρθρο 39 του νόμου 4257/14

-Την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τρο­ποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011,

-Την εγκύκλιο 27161/4-7-14 του Υπουργείου Εσωτερικών 

ην υπ’ αριθμ. 40038/2011 (ΑΔΑ: 4Α89Ν-7ΤΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

-Το υπ’ αρ. 31/20-1-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο εγκρίθηκε η υπ. αριθμ. 235/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021»

 

ΟΧΙ ψήφισε ένας (1) ο κ. Λακηνάνος  και τοποθετήθηκε: Η παρατηρούμενη μείωση της εισπραξιμότητας  οφείλεται στα ίδια έσοδα ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης εσόδων από μίσθια λόγω του κορωνοϊού αλλά και την μη ανταπόκριση των οικονομικά ανήμπορων δημοτών.

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται  η θέση της ΛΆίκής Συσπείρωσης ότι ο προύπολογισμός στηρίζεται όλο και περισσότερο στα ίδια έσοδα αντί μόνιμης κρατικής χρηματοδότησης με αποτέλεσμα  η παραμικρή μείωσή τους έχει οικονομικό αντίκτυπο και δημιουργεί ελλείμματα στο Δήμο .Σήμερα το ποσοστό υλοποίησης προϋπολογισμού  είναι 18,5% έναντι του στόχου 25%, σαν αποτέλεσμα της μ κυρίως μείωσης των εσόδων από τα μίσθια..

Καταψηφίζουμε σήμερα, στην ίδια λογική που καταψηφίζουμε προϋπολογισμούς και ισολογισμούς, με κύρια σημεία την αύξηση των τοπικών τελών, την μείωση της μόνιμης  κρατικής χρηματοδότησης  και την παρακράτηση θεσμοθετημένων  πόρων, την κάλυψη των οργανικών κενών του Δήμου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και κοινωφελή εργασία αντί μόνιμου προσψπικού, την  είσοδο της εργολαβίας σε υπηρεσίες του Δήμου, όλα  με στόχο την κατάργηση της μόνιμης σχέσης

Ο κ. Τσέλιος ψήφισε ΝΑΙ και τοποθετήθηκε:είναι σοβαρά θέματα που θα έπρεπε να συζητηθούν τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη επιφυλάσσομαι για την οριστική τοποθέτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΝΑΙ ψήφισαν έξι (6): Καραγιαννίδης Αντώνιος(Πρόεδρος), Αδαμίδης Παύλος, Τζουβάρας Βασίλειος, Τασιώνας Γεώργιος, Θανασούλης Δημήτριος , Τσέλιος Σταύρος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων τριμήνου 2021 (1/1/2021 – 31/3/2021) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021, υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   260/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies