Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 24/05/2022

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

185

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον Δήμο Η.Π. Νάουσας με ΑΦΜ 998841450 κατά την περίοδο 2022-2023»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Νάουσας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας του σχολικού έτους 2022-2023 για συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) μαθητευόμενων της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών».

Για το έτος 2022: Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης  1.986,24 €  και

Για το έτος 2023: Απόφαση προέγκρισης πίστωσης  3.588,48€

 

2

186

Έγκριση ή μη προμήθειας ταμπλετών για το φωτόμετρο τριπλού μήκους κύματος POOLAB 1.0, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση νερού των πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 364,56 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6662 ("Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων – Προμήθεια ταμπλετών για φωτόμετρο POOLAB 1.0 του Δημοτικού Κολυμβητηρίου") για την προμήθεια ταμπλετών και διαλυμάτων που είναι απαραίτητα για το φωτόμετρο τριπλού μήκους κύματος POOLAB 1.0, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση νερού των πισινών του δημοτικού κολυμβητηρίου Νάουσας .

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 364,56  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του        Κ.Α. 02.15.6662 ("Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων – Προμήθεια ταμπλετών για φωτόμετρο POOLAB 1.0 του Δημοτικού Κολυμβητηρίου")του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

3

187

Έγκριση κίνησης επικαθήμενου  απορριμματοφόρου  εκτός ορίου Νομού από 06/05/22-31/12/22».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτός έδρας και ορίων Νομού καθημερινή κίνηση του παρακάτω οχήματος του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 06/05/2022 έως και 31/12/2022, ως εξής:

1.      ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ + ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚHO – 8866 ΤΑ-27907 ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2.      ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΤΑ-27911 ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

4

188

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την  πάγια προκαταβολή  Κοινότητας Λευκαδίων (1η κατάσταση δαπάνης ΚΑΕ 80.8251.005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 171B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.005) συνολικού ποσού 736,28 €  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 04/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων

5

189

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της -  Κοινότητας Ροδοχωρίου »

(1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.014).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

          Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής (179B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.014)) συνολικού ποσού 1.179,24 €  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 01/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων

6

190

΄Εγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος του συμβασιούχου προσωπικού (Μυλωνά Κωνσταντίνου) εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος του  συμβασιούχου προσωπικού (Μυλωνάς Κωνσταντίνος) εργασίας πλήρους απασχόλησης, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών με την παρακάτω ειδικότητα.:

 

Α/Α

Είδος ειδικότητας

Αριθμός

1

ΥΕ  ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ

1

 

Η παραπάνω ειδικότητα καλύπτει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και  στελεχώνει ιδιαίτερα το Τμήμα Δημοτικών Δασών, διότι η υπηρεσία λόγω υποστελέχωσης αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες φύλαξης και πυροπροστασίας του Δημοτικού δάσους Νάουσας

Η δαπάνη της επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος (19/07/2022 - 18/07/2023) του παραπάνω εργαζόμενου θα βαρύνει συνολικά:

1)      α) τον κωδ. 02.35.6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με το ποσό των 10.800,00 € και β) κωδ. 02.35.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού με το ποσό των 3.240,00 € του προυπολογισμού έτους 2022 (12 μήνες).

2)      α) τον κωδ. 02.35.6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με το ποσό των 4.950,00 € και β) κωδ. 02.35.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού με το ποσό των 1.485,00 € του προυπολογισμού έτους 2023.

          

7

191

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων  7α,7β, 24α,24β,60α,60β,60γ   του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση  του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων 7α,7β, 24α,24β,60α,60β,60γ του Δημοτικού δάσους Νάουσας, που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο την 17η Μαίου 2022 ημέρα Τρίτη.

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την 1η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 7α,7β του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1460 .μ. ξυλείας οξυάς, δρυός πλειοδότης είναι η «Φιλιππίνα Σεραφείμ του Κωνσταντίνου» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των:

29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

57 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την 2η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 24α,24β του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1790κ.μ. ξυλείας οξυάς, πλειοδότης είναι ο «Μπιτέρνας Δημήτριος του Μιχαήλ» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των:

30 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την 5η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 60α,60β,60γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1980κ.μ. ξυλείας οξυάς, πλειοδότης είναι ο «Μπιτέρνας Δημήτριος του Μιχαήλ» με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των:

28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των:

15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

25 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

Για την 3η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 37,38α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1250 κ.μ. ξυλείας οξυάς κηρύσσει τον διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ.

Για την 4η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 59β, 59γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1780 κ.μ. ξυλείας οξυάς κηρύσσει τον διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ.    

8

192

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή     (1η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Δούμου Αικατερίνη ) ,σχετικό ΧΕΠ 0257B/19-04-2022 ΚΑΕ  80.8251.017, συνολικού ποσού 1.378,27 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221  «ταχυδρομικά τέλη», όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.           

9

193

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αεροσυμπιεστή και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   OMΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη δαπάνη και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του  K.Α. 15.7135.001 «Λοιπός εξοπλισμός Δ. Νάουσας»   για την προμήθεια ενός  Αεροσυμπιεστή για τις ανάγκες των Εικαστικών Εργαστηριών του  Δήμου Η.Π. Νάουσας (τμήμα κεραμικής)

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 300,00  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του  K.Α. 15.7135.001 «Λοιπός εξοπλισμός Δ. Νάουσας»   του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

      

10

194

Έγκριση ή μη, της δεύτερης (2ης) παράτασης 30 ημερών,  του χρόνου περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020 »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον   την  2η παράταση των εργασιών του έργου με τίτλο: ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020’’ κατά (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 30-06-2022 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και επειδή  δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

11

195

Έγκριση ή μη Διαγραφής στον  Χ.Κ.  087/2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών του  φορολογούμενου «ΜΗΝΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ», με  Α.Φ.Μ. 999833133,    ποσού   80  ευρώ και ημερομηνία λήξης 28-02-2022 από τον  χρηματικό κατάλογο 087/2021 α/α 106  που αφορά την υπ΄ αριθ. 415400028178/10-02-2018 κλήση της  αστυνομίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και ως εξής:

Α.Χ.Κ. 087/2021

Περιγραφή: Αρ. Κυκλ. ΙΜΚ 4756   – Αρ. κλήσης Αστυνομίας 415400028178/10-02-2018

Κεφάλαιο: 80,00 €   και αντίστοιχες προσαυξήσεις που προέκυψαν μέχρι σήμερα.

12

196

Έγκριση  1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του Επαναληπτικού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΕΔΔ), της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Νάουσας» .

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies