«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

28/12/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 28/12/2021             ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη   και  ώρα από  10:00 έως   11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  60ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

"3η παράταση  χρονοδιαγράμματος εκπόνησης  της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας»"

2      

‘’Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας», (ΑΡ.ΜΕΛ.: 24/2020 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5070739)

3

Τροποποίηση σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος για την προμήθεια «ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

4

Έγκριση ή μη Υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση των υποέργων με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο ΗΠ Νάουσας» και «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου ΗΠ Νάουσας» στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με Α.Π. 12143/29.11.2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ & Σύναψης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και του Δήμου ΗΠ Νάουσας

5

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ/ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ)»

6

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων, έτους 2022

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies