ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/06/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

212

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου έκτακτου προσωπικού ΔΕ Τεχνίτη Οχημάτων για δύο (2) μήνες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνίτη Οχημάτων για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει κατά 1.800,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο  «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  και κατά 540,00 € τον  Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο  «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού» του  προϋπολογισμού έτους 2022.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

213

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το  1ο και 2ο πρακτικό  της επιτροπής διαγωνισμού για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ» 

Και κηρύσσει προσωρινή ανάδοχο για τον επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ» την εταιρεία INNOS ΙΚΕ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   γιατί η προσφορά της είναι η συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2  της από 10/02/2022 διακήρυξης του Δημάρχου

2

214

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων  (4) ΥΕ εργατών  πυρασφάλειας, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  .

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 17.600,00€ και στον Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό 5.280,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

3

215

Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων  37, 38α, 59β, 59γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση  των πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων  37, 38α, 59β, 59γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας, που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο την 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη.

Για την 3η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 37,38α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1250 κ.μ. ξυλείας οξυάς κηρύσσει τον διαγωνισμό  ΑΓΟΝΟ.

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την 4η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 59β, 59γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1780 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός κλπ στον πλειοδότη  «Μπιτέρνα Δημήτριο του Μιχαήλ»  με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

·        28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·        33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·        31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·        58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·        15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·        25 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·        58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία καστανιάς, το ποσό των

·        18 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·        35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·        58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 2,0μ και άνω

4

216

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40α  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση  των πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για  την εκμίσθωση του λήμματος της συστάδας 40α του Δημοτικού δάσους Νάουσας, που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο την 31η Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 .

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τη συστάδα 40α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 4.550 κ.μ. ξυλείας  δρυός, καστανιάς, φιλύρας κλπ.  στην  εταιρεία «ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» με προσφορά 183.000,00€.

5

217

Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Αρχικοποίησης διαχείρισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και παραμετροποίησης καρτών SIM», για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.728,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ. 00.6117.001 «Αρχικοποίηση διαχείρισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και παραμετροποίησης καρτών SIM» του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας

6

218

Έγκριση ή μη 4ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   την 4η παράταση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας»" κατά έξι  (6) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία  έγκρισης της ΜΠΕ από την αρμόδια Υπηρεσία. Συγκεκριμένα εγκρίνεται παράταση για ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεων από τις διάφορες υπηρεσίες μέχρι τις 05-11-2022

7

219

Έγκριση των όρων  διακήρυξης δημοπρασίας για την έκτακτη κάρπωση των συστάδων  9γ, 25α ,25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του δημοτικού δάσους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την έκτακτη κάρπωση των συστάδων  9γ, 25α ,25β, 4α, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του δημοτικού δάσους και συντάσσει τους  όρους και υποχρεώσεις της διακήρυξης

8

220

Έγκριση ή μη, της τροποποίησης της υπ.αρ.  12867/23-8-2021 σύμβασης για την υπηρεσία καθαριότητας  δημοτικών κτιρίων  δήμου Νάουσας, για την κάλυψη του νέου νόμιμου εργατικού κόστους. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. πρωτ. 12867/23-8-2021  σύμβασης με την εταιρεία «Κιόρτσης Αθ. - Παπακώστας – Γάκης Βασίλειος ΟΕ.» χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, για αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 3.683,04 € προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του εργατικού κόστους που προέκυψε από την αύξηση του ημερομισθίου δυνάμει της αρ. 38866/ΦΕΚ Β΄2030/ 21-4-2022 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

9

221

Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) ΥΕ Εργατών για την Υπηρεσία Πρασίνου με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει κατά 1.800,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο  «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  και κατά 540,00 € τον  Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο  «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού» του  προϋπολογισμού έτους 2022.

10

222

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας τσεκουριών, φτυάρια,  τσάπες κλπ για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Δασών του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την δαπάνη και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 508,40 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.35.7135.001 (Λοιπός εξοπλισμός) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για  την προμήθεια των ως άνω υλικών του Τμήματος Δημοτικών Δασών του Δήμου Νάουσας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες κατά την καλοκαιρινή περίοδο

11

223

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας  οικονομικού  έτους 2022 (Ο.Υ)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 8η Αναμόρφωση      Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

12

224

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Κοπανού (2η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 168B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.002 συνολικού ποσού 1.874,13 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Κοπανού  

13

225

 

Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Λευκαδίων (2η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 171B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.005) συνολικού ποσού 541,32 €  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 06/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων

14

226

Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου (2η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 178B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.009  συνολικού ποσού 295,34 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 03/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου

15

227

΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας (3η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 169B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.003 συνολικού ποσού 1.568,60 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 12/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies