ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 06/09/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 36ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 06/09/2022

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

386

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 15/9/2021 έως 12/8/2022 και την υποβολή της μέσω της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση

2

387

Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Η.Π. Νάουσας του οικονομικού έτους 2021.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους 2021   με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε η δημοτικός ταμίας

3

388

Διαγραφή  οφειλών  και προσαυξήσεων  Τ.. ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΑΦΜ  078….

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την  διαγραφή της οφειλής από τον Χρηματικό Κατάλογο 138/2022 ποσού 21,00 ευρώ διότι το 2022 μεταφέρθηκαν τα οστά στο νέο Οστεοφυλάκιο  όπως προκύπτει από τις πληρωμές του υπόχρεου με διπλότυπο 1702Ν/12.05.2022  και πληρώθηκε και η διαφύλαξη του 2022 ποσού 42,00 ευρώ με το διπλότυπο Είσπραξης  2884Ν/29.06.2022,

την διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών από τον Χρηματικό Κατάλογο ΚΘ4/30.03.2004, εισφορά γης, όπως προκύπτουν μετά την διόρθωση βάση  απόφ. ΟΕ 319/2022 και του εγγράφου του  τμήματος Πολεοδομίας με αρ. πρωτ. 613/2022, διότι η διεύθυνση κατά την Βεβαίωση των οφειλών στον οφειλέτη ΤΟΥΦΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Βασιλείου ήταν λανθασμένη,  Στ. Φετλή 5, Νάουσα αντί της ορθής Περιοχή Καλλιθέας Νάουσας και ουδέποτε λάμβανε  Ατομικές Ειδοποιήσεις Οφειλών.  

 

4

389

Διαχωρισμό οφειλών προς πληρωμή λόγω δικογράφου 205/ΤΜ/2020 και Διαγραφή προσαυξήσεων  οφειλών  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  «ΝΑΟΥΣΑ»  ΚΑΝ με ΑΦΜ 99841909

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

τον διαχωρισμό κατά την είσπραξη των συνολικών οφειλών από τους παλαιότερους Χρηματικούς Καταλόγους όπως αναφέρονται στην αίτηση με αρ. πρωτ.  11994/2022 και οι οποίες περιλαμβάνονται σε δικόγραφο με αρ. 205/ΤΜ/2022.

την μη καταβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ποσού κατά την  είσπραξη των Χρηματικών Καταλόγων 155/2021, 023/2021, 126/2022 και 145/2022  επί  του  αρχικού   κεφαλαίου,   αποδεχόμενοι την αίτηση τους με αρ. πρωτ. : 11991/2022 και εφόσον η είσπραξη γίνει άμεσα για το σύνολο των οφειλών – κεφαλαίου  των Χρηματικών Καταλόγων.

5

390

Έγκριση ή μη δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και μέλους συνεργαζόμενου φορέα για τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος «INTERREGEUROPECult-CreaTE» που συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του   υπαλλήλου του Δήμου Η.Π. Νάουσας κ. Δημητρίου Πάζου  και ενός  ατόμου του συνεργαζόμενου φορέα (stakeholder), της κ. Μαγγανάρη Θωμαής,  το διάστημα 13-16 Σεπτεμβρίου  2022 στην πόλη Τορούν της Περιφέρειας Kujawsko-Pomorskie της Πολωνίας, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η τελευταία συνεδρίαση του προγράμματος με τίτλο: «7th Interregional Steering Group Meeting and closure meeting in Phase 2», στο οποίο θα συμμετέχει αντιπροσωπεία και του Δήμου Η.Π. Νάουσας (projectpartner) και συνεργαζόμενων φορέων (localstakeholders).

  Εγκρίνει τη δαπάνη μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης, διανυκτέρευσης, εξόδων κίνησης και  διοδίων  του υπαλλήλου του Δήμου Η.Π. Νάουσας κ. Δημητρίου Πάζου στην πόλη Τορούν της Περιφέρειας Kujawsko-Pomorskie της Πολωνίας, για τη συμμετοχή στο συνέδριο του προγράμματος με τίτλο: ««7th Interregional Steering Group Meeting and closure meeting in Phase 2», συνολικού ποσού 1.012,20 € και την κατανομή της πίστωσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Εγκρίνει τη δαπάνη μετακίνησης και διαμονής ενός ατόμου, της κ. Μαγγανάρη Θωμαής του συνεργαζόμενου φορέα (stakeholder) στο πλαίσιο του προγράμματος και την κατανομή της πίστωσης συνολικού ποσού 780,00 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.792,20 ευρώ σε βάρος του 02.15.6471.010 (Δράσεις του "Cult-CreaTE - Index Numb.PGI05343" με επιχορήγηση από το πρόγραμμα InterregEurope).                   

6

391

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 29 Αυγούστου– 1 Σεπτεμβρίου 2022 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την είσπραξη του συνολικού ποσού των 355,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 194.57 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

7

392

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ) προϋπολογισμού: 230.764,00 ευρώ(με Φ.Π.Α. 24%), έγκριση της με αρ. 12005/26-8-2022 μελέτης , έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την υπ’ αρ. 12005/26-8-2022 μελέτη του έργου "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προϋπολογισμού: 230.764,00 ευρώ(με Φ.Π.Α. 24%), όπως επισυνάπτεται στην παρούσα.

Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου  «Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής » στην Ηρωική πόλη της Νάουσας,  όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου

Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και  ορίζει  τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, αναλυτικά ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Ευμορφία Σκόδρα ΤΕ Δασοπόνων-Πρόεδρος

2.    Αικατερίνη Γιαννούλη ΔΕ Διοικητικού - Μέλος

3.    Ευστάθιος Τριανταφύλλου ΔΕ Διοικητικού - Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Λάζαρος Ανθόπουλος -ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων,Αναπληρωτής του προέδρου

2.    Ολυμπία Αδαμίδου - ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αναπληρωματικό Μέλος

3.    Μαρία Μίλη -ΔΕ Διοικητικού, Αναπληρωματικό Μέλος

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας», προϋπολογισμού   230.764,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),    ως εξής:

8

393

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου(6η κατάσταση δαπάνης)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 178B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.009 ,  συνολικού ποσού 292,58 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 08/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

9

394

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου (2η κατάσταση δαπάνης) (2η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.014).

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Ροδοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 179 B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.014 ,  συνολικού ποσού     1.178,00 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ.   2/2022  απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδοχωρίου  , η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

10

395

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας μοκέτας &πατώματος laminate για αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την  δαπάνη  και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.800,00€ ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του 02.15.7135.001 (Λοιπός εξοπλισμός - Δ. Νάουσας)

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies