ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/08/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

   α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

361

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

1.Μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής συναυλιών στις Δ.Ε. Ειρηνούπολης και Ανθεμίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας».

2.Έγκριση ή μη 3ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  «Καθαρισμός των κτιρίων του Δήμου Νάουσας  για ένα έτος (δώδεκα μήνες)»

2

362

Μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής συναυλιών στις Δ.Ε. Ειρηνούπολης και Ανθεμίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μετάθεσης των ημερομηνιών διεξαγωγής των συναυλιών στις Δ.Ε. Ειρηνούπολης και Ανθεμίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας», από τις 23 & 25 Αυγούστου στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2022 αντίστοιχα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.670,00 ευρώ(με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2022-ίδια έσοδα) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Σε ενδεχόμενη  πρόβλεψη κακοκαιρίας  και για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των συναυλιών, δεν θα απαιτηθεί νέα απόφαση από την Ο.Ε.  και οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία

3

363

Έγκριση ή μη 3ου   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  «Καθαρισμός των κτιρίων του Δήμου Νάουσας  για ένα έτος (δώδεκα μήνες)»

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Εγκρίνει το 3ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για  ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Νάουσας  για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» 

 

Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο για τον  διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δήμου Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Το. Ψ.Υ. Ημαθίας "Δεσμός" που εδρεύει στην Μητροπόλεως 55, Βέροια Τ.Κ. 59132,  διότι η προσφορά του ήταν πλήρης  σύμφωνα  με την υπ αριθμ. την  10332/21-7-2022  διακήρυξη για την παροχή της υπηρεσίας, με οικονομική προσφορά ποσού  με Φ.Π.Α. 163.465,93€.

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

364

Έγκριση ή μη πρόσληψης 2 YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ εργατών  φροντίδας αδέσποτων ζώων, ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση,  για κατεπείγουσες ανάγκες .

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα  βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  ποσό 3.600,00€ και στον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

2

365

Έγκριση ή μη πρόσληψης 2 YE Εργατών περισυλλογής  αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ εργατών περισυλλογής  αδέσποτων ζώων, ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση,  για κατεπείγουσες ανάγκες .

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα  βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  ποσό 3.600,00€ και στον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

3

366

«Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση λημμάτων των συστάδων 27α,27β,27γ,27δ,27ε,29α,29β,29γ,29δ,37,38α του Δημοτικού Δάσους για το 2022».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση λημμάτων των συστάδων 27α,27β,27γ,27δ,27ε,29α,29β,29γ,29δ,37,38α του Δημοτικού Δάσους για το 2022, και καταρτίζει τους όρους και υποχρεώσεις

4

367

Τροποποίηση της 237/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τροποποιεί την  237/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το πρόγραμμα προβολών και   εγκρίνει το  ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρία «TANWEER ALLIANCES - AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας

5

368

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του ορεινού Αγώνα Δρόμου «4ο Νάουσα – Βέρμιο Trail».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη  και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων ) για τις δαπάνες της  συνδιοργάνωσης

του ορεινού αγώνα δρόμου «4ου Νάουσα – Βέρμιο Trail» που θα διεξαχθεί την  Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 στο Άλσος του Αγίου Νικολάου

6

369

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Εκπολιτιστικού Γυμναστικού Συλλόγου Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την κάλυψη αναγκών της αγωνιστικής περιόδου 2022 και συγκεκριμένα για την διοργάνωση συναυλίας με τον Μανώλη Μητσιά στις 10/9/2022

7

370

Έγκριση ή μη δαπανών συνδιοργάνωσης του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη  και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.050,00€ ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α.02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών).

8

371

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (2η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.004)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 170B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.004 ,  συνολικού ποσού 981,46 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 05/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

9

372

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 - εξαμηνιαία έκθεση (1-1-2022 έως 30-6-2022).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική Έκθεση εσόδων – εξόδων εξαμήνου 2022 (1-1-2022 έως 30-6-2022) του Δήμου Η.Π. Νάουσας, όπως αυτός έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού  2022

Υποβάλει αυτή προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies