ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 42ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 4/10/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 42ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/10/2022

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

431

"Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 13/2020,
προϋπολογισμού 402.811,97€ (με Φ.Π.Α.)"
Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 378/2022 (ΑΔΑ:6ΜΘΗΩΚ0-5Λ7), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας»

Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας», την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Α.Ε., διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη με ποσοστό έκπτωσης 14,00%).

2

432

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων  οφειλών για λόγους ανωτέρας βίας ΣΤ.  Γ. του  Αθανασίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α. την απαλλαγή του οφειλέτη Στ. Γ. του Αθανασίου  από τις  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 302,78 ευρώ  για τις οφειλές 231,93 ευρώ που έμεινα απλήρωτες από το αρχικό ποσό των  784,69,  για το οποίο είχε  συνάψει ρύθμιση 48 δόσεων την 06/11/2017 βάση του Ν. 4483/2017, διότι η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.

β.  Την διαγραφή της  αρχικής ρύθμισης και την  υπαγωγή του για το  υπόλοιπο της οφειλής  - κεφαλαίου,  ποσού 231,93  ευρώ, σε νέα ρύθμιση του Ν.4646/2019.  Για να είναι εφικτή στο Πληροφοριακό σύστημα Υποστήριξης που τηρείται  στον Δήμο η υπαγωγή του σε νέα ρύθμιση ,να διαγραφεί  ο ΧΚ ΚΘ183 και να βεβαιωθεί  εκ νέου για το εναπομείναν οφειλόμενο  κεφάλαιο

3

433

«Έγκριση ή μη πίστωσης και εξειδίκευση της πίστωσης 1.240 ευρώ με ΦΠΑ για την υπηρεσία << Ετήσια Επιθεώρηση επιτήρησης από Διαπιστευμένο Φορέα  για το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης   ISO 9001:2015>> με CPV 79132000-8 δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 14639/29-09-2022 Τεχνικής περιγραφής (ΑΔΑΜ 22REQ011328076) σε συνέχεια της από 11946/25-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011162253) τεχνικής περιγραφής»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.240,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.00.6117.001 (Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την ως άνω

4

434

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Πολυπλατάνου (3η κατάσταση δαπανών 2022-ΚΑΕ 80.8251.011)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου    (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 174B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.011) συνολικού ποσού 681,33 €  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 5/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυπλατάνου  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

5

435

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικών  αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών , οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τα υπ αριθμ 12773/12-9-2022 και 14535/28-9-2022 1ο και 2ο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών – οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τις παρακάτω ομάδες

  • ΟΜΑΔΑ 5 (είδη αρτοζαχαροπλαστικής)
  • ΟΜΑΔΑ 6 (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο για Παιδικούς Σταθμούς Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)
  • ΟΜΑΔΑ 8  (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

Διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

6

436

Έγκριση του 3ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας» για τη ματαίωση του ως προς τις ΟΜΑΔΑ 5 (είδη αρτοζαχαροπλαστικής) , ΟΜΑΔΑ 6 (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο για Παιδικούς Σταθμούς Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) ΟΜΑΔΑ 8  (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ), λόγω άγονης διαδικασίας και προσφυγή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Α. Την έγρκιση του 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη  ματαίωση του διαγωνισμού «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας» ως προς τις ΟΜΑΔΑ 5 (είδη αρτοζαχαροπλαστικής) , ΟΜΑΔΑ 6 (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο για Παιδικούς Σταθμούς Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) ΟΜΑΔΑ 8  (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ), λόγω άγονης διαδικασίας αφού δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

Β. Την προσφυγή στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των κατωτέρω ομάδων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α,  με τους ίδιους όρους της υπ΄αρ. πρωτ. διακήρυξης 11783/22-8-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011129270).

ΟΜΑΔΑ 5 (είδη αρτοζαχαροπλαστικής)

ΟΜΑΔΑ 6 (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο για Παιδικούς Σταθμούς Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ)

ΟΜΑΔΑ 8  (Γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7

437

«Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17η Οκτωβρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ στις 17 Οκτωβρίου 2022.

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ  28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2022.

8

438

Διαγραφή εξ’ ολοκλήρου ΧΚ ΚΘ4 με υπόχρεο  ΤΟΥΦΑ  ΚΩΝ/ΝΟ , ΑΦΜ  078….. και επαναβεβαίωση της οφειλής με δημιουργία  νέου ΧΚ σύμφωνα με έγγραφο πολεοδομίας αρ. πρωτ. 613/2022

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Την διαγραφή εξ ολοκλήρου του  Χρηματικού  Καταλόγου  ΚΘ4/30.03.2004 εισφορά γης, και την δημιουργία από το Οικονομικό Τμήμα, Γρ. Εσόδων νέου ΧΚ με το ποσό όπως προκύπτει από το έγγραφο 613/2022 του γραφ. Πολεοδομίας, προκειμένου η Ταμειακή Υπηρεσία να προβεί στην ρύθμιση της οφειλής του.

9

439

Έγκριση της 13ης Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 13η Αναμόρφωση     Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

10

440

Αποδοχή των όρων της υπ’αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022, έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση των προμηθειών που στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αποδοχή των όρων της υπ’αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort».

Την έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».

Τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση των προμηθειών που στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» ως εξής:

•     Νικόλαο Μπάμπο, ΠΕ Γεωπόνων, ως Πρόεδρο (Προϊστάμενος τμήματος πρασίνου)

•     Λάζαρο Ανθόπουλο, ΤΕ τεχνολόγων Γεωπόνων(Προϊστάμενος τμήματος αγροτικής ανάπτυξης)

•     Γεώργιο Τανούση, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας (Προϊστάμενος τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης)

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Νικόλαο Καρανικόλα, ως νόµιµο εκπρόσωπο για την υπογραφή της Αίτησης Χρηµατοδότησης,  καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι  απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης και τη χρηµατοδότησή της, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7954/12-07-2022 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5957 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.

11

441

Αποδοχή ένταξης από το Πράσινο Ταμείο με αρ. απόφασης 240.3.1/2022 δυνάμει της πρότασης του Δήμου Νάουσας στον ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την αποδοχή της ένταξης της πρότασης του Δήμου ΗΠ Νάουσας δυνάμει της με αρ. απόφασης 240.3.1/2022 στον ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) από το πράσινο ταμείο, χρηματικού ποσού ύψους 49.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα θα συσχετιστεί με το ποσό ύψους 49.600 ευρώ στον ΚΑΕ Π/Υ έτους 2022 (Εσόδου 06.00.1323.014 και Εξόδου 02.30.6117.038). ΑΑΥ: 466/2022, πρωτογενές αίτημα: 14530/28-09-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011323859).

Την εκκίνηση κάθε είδους ενέργειας με σκοπό την άμεση εκτέλεση διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies