ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 41ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/09/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

413

Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021" με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Νάουσας».

Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.     Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου  2021», με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη της Υπηρεσίας μας,

2.     Αποδέχεται  τους όρους συμμετοχής της με υπ’ αριθμ. 4559/28-06-2021 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.

3.     Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και την εγγραφή της υποβαλλόμενης Πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί από το Πράσινο Ταμείο, προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (30.000,00 € + 24% Φ.Π.Α.)

4.     Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο Η.Π. Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

2

414

«Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών των υπό προμήθεια υπηρεσιών, υλικών-μέσων που πρόκειται να υποβληθούν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ", ως εξής:

1.Νικόλαος Μπάμπος, ΠΕ Γεωπόνων, ως Πρόεδρος

2.Αντωνία Αρβανιτάκη, ΤΕ Διοικητικού

3.Λάζαρος Ανθόπουλος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

Έργο της ανωτέρω επιτροπής, θα είναι η σύνταξη σχετικού πρακτικού διερεύνησης τιμών συνοδευόμενο από πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών από τρεις (3) μη δεσμευτικές προσφορές.

3

415

Έγκριση της υπ’ αρ. 95/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Νάουσας «6η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους) 

Εγκρίνει την 95/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασία και Αλληλεγγύης  Δήμου Νάουσας που έλαβε ΑΔΑ ΨΧΘΗΟΚΟΟ-131  και  αφορά την «6η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022» .

4

416

Έγκριση της υπ’ αρ. 99/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Νάουσας «Υπογραφή ή μη Προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση του Κ.Κ.Π&Α του Δημου Η.Π. Νάουσας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης  στην ανοιχτή πρόσκληση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Εγκρίνει την με αριθμ 99/2022 απόφαση του  Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Νάουσας που έλαβε ΑΔΑ 6ΝΛΩΟΚΟΟ-ΡΛΧ  με θέμα «Υπογραφή ή μη Προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση του Κ.Κ.Π&Α του Δημου Η.Π. Νάουσας του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης  στην ανοιχτή πρόσκληση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».

5

417

Έγκριση ή μη δαπανών δράσεων του «Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.019 (Φεστιβάλ Τρύγου)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

6

418

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας   ειδικών εργαλείων μηχανημάτων για τα Eικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

7

419

Έγκριση ή μη δαπάνη συνδιοργάνωσης αγώνων στίβου τα «25α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2022»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 600,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων ) για τις δαπάνες της  συνδιοργάνωσης αγώνες στίβου τα «25α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2022».

8

420

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στο «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας» για τη διοργάνωση (φεστιβάλ  Τρύγου Δήμου H. Π. Νάουσας,  αναπαράσταση του Παραδοσιακού Τρύγου στο χώρο του οινοποιείου Κυρ Γιάννη στο Γιαννακοχώρι, Κυριακή πρωί στις 9 Οκτωβρίου 2022)

 Εγκρίνει τη δαπάνη και την εξειδίκευση πίστωσης  στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε  Πολιτιστικούς Συλλόγους και  Σωματεία», συνολικού ποσού 1.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  στο «Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας»  (Φεστιβάλ Τρύγου Δήμου H. Π. Νάουσας,  αναπαράσταση του Παραδοσιακού Τρύγου στο χώρο του οινοποιείου Κυρ Γιάννη στο Γιαννακοχώρι, Κυριακή πρωί στις 9 Οκτωβρίου 2022)

9

421

Έγκριση ή μη προμήθειας ιμάντων κίνησης για τα μοτέρ των αντλιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 181,04 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6662 ("Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων – Προμήθεια ιμάντων κίνησης για τα μοτέρ των αντλιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου") για την προμήθεια 4 (τεσσάρων) ιμάντων κίνησης για τα μοτέρ των αντλιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου .

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 181,04  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του     Κ.Α. 02.15.6662 ("("Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων – Προμήθεια ιμάντων κίνησης για τα μοτέρ των αντλιών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου") του Δημοτικού Κολυμβητηρίου") του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

10

422

Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους οφειλής μισθωμάτων από Λοτσόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την  διαγραφή μέρος της οφειλής από μισθώματα του Γεωργίου Λοτσόπουλου του Νικολάου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Από το Χρηματικό Κατάλογο 014  του 2022

Α/Α

Αρ. δόσης

Ποσό

Ημ/νία Λήξ.

Αφορά

1

28/2022

347,80  

13/07/2022

Από 5/09/22 έως 12/10/22

2

29/2022

848,63

13/10/2022

Από 13/10/22 έως 12/01/23

Σύνολο

 

1.196,43 €

 

 

11

423

Έγκριση ή μη δαπάνης διαδικτυακής προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.750,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

12

424

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 12-15Σεπτεμβρίου 2022 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού ποσού των 1.140,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 437,37 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

13

425

Έγκριση ή μη πρόσληψης YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες σε χώρους πρασίνου των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών σε χώρους πρασίνου των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας». με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει κατά 2.000,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο  «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  και κατά 600,00 € τον  Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο  «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού» του  προϋπολογισμού έτους 2022.

14

426

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου  »  (3η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.012)»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 175Β/22-03-2022- ΚΑΕ 80.8251.012 συνολικού ποσού 899,00 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στον υπ’ αρ. 12753/19-9-2022 πίνακα δαπανών του προέδρου της  Κοινότητας Αρκοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

15

427

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων  (3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.005)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 171B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.005) συνολικού ποσού 738,10 €  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 11/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

16

428

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων  (3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.007)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 173B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.007  συνολικού ποσού 712,94 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 08/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

17

429

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου  (2η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.015)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής 181B/22-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.015  συνολικού ποσού 737,93 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 02/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενημάχου  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

18

430

Έγκριση ή μη δαπάνης έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου και δύο ειδικών συνεργατών  του Δήμου Η.Π. Νάουσας στην Αθήνα, για τα εγκαίνια της έκθεσης αφιερωμένης στα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της πόλης της Νάουσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  έκτακτη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Νικολάου Καρανικόλα και  του  Αντιδημάρχου κ. Αδαμίδη Παύλου στην Αθήνα οδικώς με ΙΧ αυτοκίνητο για τη συμμετοχή τους στα εγκαίνια της έκθεσης αφιερωμένης στα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της πόλης της Νάουσας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, σε συνεργασία με τον λαογράφο- συγγραφέα κ. Δημήτριο Μπάιτση, τον Δήμο Η.Π. Νάουσας και την Βουλή των Ελλήνων και για προγραμματισμένες συναντήσεις στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Εργασίας,  συνολικού ποσού 841,80 € που θα βαρύνει τον  Κ.Α. 02.00.6421 (οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών).

Ο αριθμός των ημερών είναι τρείς  (3) και των διανυκτερεύσεων δύο (2)  και αναλυτικά ως εξής:

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους  240,00€ ,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους  384,00 €,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη εξόδων κίνησης   157,50   €

-Εγκρίνει  συνολική δαπάνη διοδίων 60,30 €

 

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  έκτακτη μετακίνηση των  ειδικών συνεργατών του Δημάρχου κ.κ.  Θεοδωροπουλου Καλλιόπη και Έλλη Πολάκη Παύλου στην Αθήνα οδικώς με ΙΧ αυτοκίνητο για τη συμμετοχή τους στα εγκαίνια της έκθεσης αφιερωμένης στα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της πόλης της Νάουσας, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, σε συνεργασία με τον λαογράφο- συγγραφέα κ. Δημήτριο Μπάιτση, τον Δήμο Η.Π. Νάουσας και την Βουλή των Ελλήνων και για προγραμματισμένες συναντήσεις στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Εργασίας,  συνολικού ποσού 624,00 € που θα βαρύνει τον  Κ.Α.02.10.6422 (Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Ο αριθμός των ημερών είναι τρείς  (3) και των διανυκτερεύσεων δύο (2)  και αναλυτικά ως εξής:

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους  240,00€ ,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους  384,00 €,

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies