ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 60ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - 28/12/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

610

«Κατάρτιση όρων διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία –κάτω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.600,00 € άνευ ΦΠΑ, έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της με αρ. αρ.πρωτ.23221/23-12-2022 μελέτης και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης για την  «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.600,00 € άνευ ΦΠΑ όπως αυτά συντάχθηκαν από τον Δήμο Η.Π.Νάουσας

Εγκρίνει την με αρ.πρωτ.23221/23-12-2022 μελέτη .

Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την  «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.600,00 € άνευ ΦΠΑ από τρία , τακτικά και τρία αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021) ως εξής:

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  – ΔΕ Τεχν. Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπων –2.ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ – ΤΕ Τεχνολόγων  Γεωπόνων.

3.ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  - ΔΕ Διοικητικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕ Διοικητικού

2. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΟΥΛΑ ΤΕ Διοικητικού

3.ΦΙΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

Πρόεδρος ορίζεται ο Πάζος Δημήτριος με αναπληρωτή την Γιαννούλη Αικατερίνη

 

Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης με ανοικτή διαδικασία –κάτω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.600,00 € άνευ ΦΠΑ»,

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

611

«Έγκριση πρακτικών ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 37, 38α του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά της  επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 37, 38α του Δημοτικού δάσους Νάουσα που διενεργήθηκε στο Δημαρχείο την 19η Δεκεμβρίου 2022  και κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο για τις ομάδες  της υπ αριθμ    20575/30-11-2022     διακήρυξης του Δημάρχου, ως εξής:

Την 1η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 27α, 27β του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.570 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός.

Την 2η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 27γ, 27δ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.850 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός προέβη

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την 3η ΟΜΑΔΑ που αφορά το λήμμα της συστάδας 27ε του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 900κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός στην  πλειοδότρια «Σεραφείμ Φιλιππίνα»  με τελική προσφορά:

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

42 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

47 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

65    € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

 

2

612

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκποίηση δημοτικής έκτασης , τμήματος 17.124,80 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 1063 κληροτεμάχιο  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χαρίεσσας  της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του   Δήμου Η.Π.  Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τους όρους της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, με ανοικτές προσφορές  για την εκποίηση δημοτικής έκτασης , τμήματος του κληροτεμαχίου με αριθμό  1063, έκτασης 17.124,80 τ.μ., της τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας, της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, του Δήμου Νάουσας, που εμφανίζεται με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:1000 του Πολιτικού μηχανικού Θωμά Παλαντζίδη, με σκοπό τα χρήματα να διατεθούν προκειμένου να γίνει έργο που αφορά Αποκλειστικά την  ανακατασκευή του πάρκου της Τ.Κ. Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας ,σύμφωνα με την 1/2022 απόφαση της Τ.Κ. Χαρίεσσας

3

613

Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού του έργου: "Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραπέμπει , πριν τη συνέχιση του διαγωνισμού,  την διαδικασία για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7,8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 από την εταιρία ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. στην «Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 49341-19/05/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως τροποποιήθηκε με, τις με αρ. 15739-14/02/2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 119) και αρ. 35498/05.04.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 294)

Η τελική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα εκδοθεί μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, όπως ορίζεται στο άρθρο 73 παρ.2 και 3 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν 4782/2021

4

614

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου (11 αγροτεμάχια) για καλλιέργεια μονοετών φυτών και για τέσσερα (4) έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 14-12-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ  (11 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

     1. το υπ αριθμ 587/1 ΚΑΠΛΑΝΙ  23,000  αγροτεμάχιο έκτασης 23,000    στρεμμάτων κατακυρώνεται στον  Τηλκερίδη Στέφανο του Νικολάου   με ετήσιο μίσθωμα 30  € το στρέμμα

2. το υπ αριθμ αγροτεμάχιο 587/2 ΚΑΠΛΑΝΙ   έκτασης  29,000 στρεμμάτων κατακυρώνεται στον Τηλκερίδη Στέφανο του Νικολάου   με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

3.το υπ αριθμ 587 ΚΑΠΛΑΝΙ  αγροτεμάχιο έκτασης 23,000 στρεμμάτων κατακυρώνεται στον  Τηλκερίδη Στέφανο του Νικολάου   με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα.

4. το υπ αριθμ 587/4 ΚΑΠΛΑΝΙ αγροτεμάχιο έκτασης 25,000  στρεμμάτων κατακυρώνεται στην  Μπέλου Βασιλική του Μιχαήλ   με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα.

5. το υπ αριθμ 957 ΤΑΠΟΛΑ  αγροτεμάχιο έκτασης 6,000  στρεμμάτων κατακυρώνεται στην Μπέλου Βασιλική  του Μιχαήλ  με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα.

    6. το υπ αριθμ 603 ΚΑΠΛΑΝΙ    αγροτεμάχιο έκτασης 11,625    στρεμμάτων κατακυρώνεται στην   Σταυρίδου Ευαγγελία του Νικολάου  με ετήσιο μίσθωμα 30  € το στρέμμα

    7. το υπ αριθμ 604 ΚΑΠΛΑΝΙ αγροτεμάχιο έκτασης  24,250  στρεμμάτων κατακυρώνεται στην Σταυρίδου Ευαγγελία   του Νικολάου  με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

8. το υπ αριθμ 61 ΚΑΠΛΑΝΙ αγροτεμάχιο έκτασης  8,094  στρεμμάτων κατακυρώνεται στην    Σταυρίδου Ευαγγελία του Νικολάου με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

9. το υπ αριθμ 359 Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  αγροτεμάχιο έκτασης  34,000  στρεμμάτων κατακυρώνεται στον   Θεοδωρίδη Αναστάσιο του Άλκη    με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

10. το υπ αριθμ 240 ΤΑΠΟΛΑ  αγροτεμάχιο έκτασης  6,501  στρεμμάτων κατακυρώνεται στον     Σαραντίδη Ανέστη του Κων/νου με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

11. το υπ αριθμ 702 ΑΡΑΠΙΤΣΑ  αγροτεμάχιο έκτασης  17,000  στρεμμάτων κατακυρώνεται στον  Μισαηλίδη Πρόδρομο του Ιωάννη  με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

5

615

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Πολυπλατάνου (2 αγροτεμάχια) για καλλιέργεια μονοετών φυτών και για τέσσερα (4) έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 14-12-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ    ( 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

     1. Το υπ αριθμ  661/ΚΙΝΤΡΑ     αγροτεμάχιο  έκτασης   25,000 στρ.   κατακυρώνεται στον  Μισαηλίδη Πρόδρομο του Ιωάννη    με ετήσιο μίσθωμα 30  € το στρέμμα

2. Το υπ αριθμ αγροτεμάχιο 275/ΖΟΥΛΟΥΜΙ   έκτασης  5,228  στρεμμάτων κατακυρώνεται στον Τηλκερίδη Στέφανο του Νικολάου   με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

6

616

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου ( 4 αγροτεμάχια) για καλλιέργεια μονοετών φυτών και για τέσσερα (4) έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 14-12-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ   ( 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

     1. το υπ αριθμ αγροτεμάχιο 563 ΜΑΡΙΤΣΑ έκτασης  34,500 στρεμμάτων κατακυρώνεται στον  Θεοδωρίδη Αναστάσιο του Άλκη    με ετήσιο μίσθωμα 56 € το στρέμμα

2. το υπ αριθμ αγροτεμάχιο 193 ΔΑΣΟΣ   έκτασης  25,225 στρεμμάτων κατακυρώνεται στην  Σταυρίδου Ευαγγελία του Νικολάου    με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα

3.το υπ αριθμ  234 ΔΑΣΟΣ αγροτεμάχιο έκτασης 26,355 στρεμμάτων κατακυρώνεται στον Γιόντση Φώτιο του Αναστασίου    με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα.

4. το υπ αριθμ 905 ΟΡΜΑΝΙ   αγροτεμάχιο έκτασης 4,686 στρεμμάτων κατακυρώνεται στον Μαυροφόρο Ευριπίδη   του Μιχαήλ     με ετήσιο μίσθωμα 30 € το στρέμμα.

7

617

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Αρχαγγέλου (5  αγροτεμάχια) για καλλιέργεια μονοετών φυτών και για τέσσερα (4) έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 14-12-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ   ( 5 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΕΤΗ,, και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

1. το υπ αριθμ 47 αγροτεμάχιο ΑΜΠΕΛΙΕΣ  έκτασης 12,918 στρεμμάτων  κατακυρώνεται στην Πούπου Ευανθία   του Χρήστου  με ετήσιο μίσθωμα 30 € ανά στρέμμα.

2.το υπ αριθμ 219  ΔΑΣΟΣ   αγροτεμάχιο έκτασης 55,125 στρεμμάτων κατακυρώνεται στην Τσομπανίδου Ελένη του Γεωργίου   με ετήσιο μίσθωμα 30 € ανά στρέμμα.

3. το υπ αριθμ   217  ΠΟΤΑΜΙ αγροτεμάχιο έκτασης 12,125 στρεμμάτων κατακυρώνεται στην Δημαρέλη Ευαγγελία  του  Χαρίλαου  με ετήσιο μίσθωμα 30 € ανά στρέμμα.

4. το υπ αριθμ  25 ΒΑΡΒΑΚΙ  αγροτεμάχιο έκτασης 27,086 στρεμμάτων κατακυρώνεται στον Σιδηρόπουλο Παύλο του Δημητρίου  με ετήσιο μίσθωμα 30 € ανά στρέμμα.

5. το υπ αριθμ  214 ΠΟΤΑΜΙ  αγροτεμάχιο έκτασης 10,188 στρεμμάτων κατακυρώνεται στην Δημαρέλη Ευαγγελία  του  Χαρίλαου   με ετήσιο μίσθωμα 30 € ανά στρέμμα.

8

618

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Χαρίεσσας (αρ. ακινήτου 113α   έκτασης  17.166,16τ.μ.  ) για  αγροτικές εκμεταλλεύσεις  και για τέσσερα (4) έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει το από 13-12-2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την

την εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ( ΑΡ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ 113α  ΕΚΤΑΣΗΣ 17.166,16 Τ.Μ.) ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ 4 ΕΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  , και κατακυρώνει το αποτέλεσμα αναλυτικά ως εξής:

Η εκμίσθωση  για  είκοσι  τέσσερα (4)   χρόνια, Δημοτικής Έκτασης  17.166,16 τ.μ. της Τ.Κ. Χαρίεσσας   του Δήμου Η. Π. Νάουσας με αριθμό τεμαχίου  113α  για Γεωργικές – Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις ,   κατακυρώνεται στον   Παπαθεοδώρου Απόστολο του Νικολάου                       ,   κάτοικο  Χαρίεσσας  του  Δήμου Νάουσας , του  οποίου  η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  30,00   το στρέμμα ετησίως ,  διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση της  Κουμλίδου Μαρίας  Μαγδαληνής με   η οποία έγινε αποδεκτή ως εγγυήτρια.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies