ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 57ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (10/12/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  57ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (10/12/2021)

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

 

"Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021", Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 28/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού."

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.     Εγκρίνει την  τη, με αρ. 28/2021, μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021", Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000€ (με Φ.Π.Α.),,

2.     Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης του  παραπάνω έργου  όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου

3.     Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021) όπως παρακάτω .

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – πρόεδρος.

2.ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΠΑΠΑΣΤΟΊΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αναπληρωτής προέδρου

2. ΧΑΊΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3.ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του  έργου  «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021", Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000€ (με Φ.Π.Α.)»,

2

 

Έγκριση 2ου Πρακτικού  του έργου με τίτλο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ" δια του συστήματος δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 800.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού "Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας", Α.Μ.: 13/2021, προϋπολογισμού 800.000€ (με Φ.Π.Α.).

2.Κηρύσσει τον  οικονομικό φορέα «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ»,  οριστικό  ανάδοχο του έργου "Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας", Α.Μ.: 13/2021, προϋπολογισμού 800.000€ (με Φ.Π.Α.)», με ποσοστό  μέσης έκπτωσης πενήντα τρία και είκοσι τρία επί τοις εκατό (53,23 %) , διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

3

 

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»

(Α.Μ. : 55/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.30.7333.023)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»  Αρ. Μελέτης 55/2017 218.000,00 € € με  το Φ.Π.Α που εκτελέστηκε από την ανάδοχο : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Πολιτ. Μηχ/κό-ΕΔΕ, επειδή:

·        Εκτελέστηκαν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες της μελέτης, χωρίς να παραληφθεί κάποια  παράλειψη της οποίας θα δημιουργούσε προβλήματα στην τελική μορφή και ποιότητα του έργου

·        Από άποψη ποιότητας  και ακεραιότητας  των εργασιών-κατασκευών στην πάροδο του χρόνου, αυτές έχουν καλώς.

·        Το έργο περαιώθηκε εντός της Συμβατικής του προθεσμίας.

·        Το έργο έχει ήδη παραληφθεί προσωρινά.

 

4

 

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»  Αρ. Μελέτης 56/2017 214.000,00 €  με  το Φ.Π.Α που εκτελέστηκε από την ανάδοχο : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Πολιτ. Μηχ/κό-ΕΔΕ, επειδή:

·        Εκτελέστηκαν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες της μελέτης, χωρίς να παραληφθεί κάποια  παράλειψη της οποίας θα δημιουργούσε προβλήματα στην τελική μορφή και ποιότητα του έργου

·        Από άποψη ποιότητας  και ακεραιότητας  των εργασιών-κατασκευών στην πάροδο του χρόνου, αυτές έχουν καλώς.

·        Το έργο περαιώθηκε εντός της Συμβατικής του προθεσμίας.

·        Το έργο έχει ήδη παραληφθεί προσωρινά.

5

 

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων ('Ράμνιστα')»

(Α.Μ. : 58/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.30.7333.021)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Οριστική Παραλαβή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ('ΡΑΜΝΙΣΤΑ')» Αρ. Μελέτης 58/2017 προϋπολογισμού 250.000,00 € € με  το Φ.Π.Α που εκτελέστηκε από την ανάδοχο : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Πολιτ. Μηχ/κό-ΕΔΕ, επειδή:

·        Εκτελέστηκαν όλες οι προβλεπόμενες εργασίες της μελέτης, χωρίς να παραληφθεί κάποια  παράλειψη της οποίας θα δημιουργούσε προβλήματα στην τελική μορφή και ποιότητα του έργου

·        Από άποψη ποιότητας  και ακεραιότητας  των εργασιών-κατασκευών στην πάροδο του χρόνου, αυτές έχουν καλώς.

·        Το έργο περαιώθηκε εντός της Συμβατικής του προθεσμίας.

·        Το έργο έχει ήδη παραληφθεί προσωρινά.

 

6

 

Καθορισμός αντιτίμου νέων αναμνηστικών-σουβενίρ στο πωλητήριο του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ, σε σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και έναρξη διαδικτυακών πωλήσεων μέσω της νέας ιστοσελίδας του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Α) Τον καθορισμό αντιτίμου   πώλησης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) των νέων αναμνηστικών-σουβενίρ που πρόκειται να διατεθούν προς πώληση

Β) Την έναρξη πωλήσεων μέσω διαδικτύου των αναμνηστικών που ήδη διατίθενται στο πωλητήριο του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ μέσω της ιστοσελίδας (www.eria naoussa.gr), συμπεριλαμβανομένων και των ειδών του ανωτέρου πίνακα.

Η απόδοση των εισπράξεων στην Ταμειακή Υπηρεσία στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0434.007 «Έσοδα από πωλήσεις αναμνηστικών-σουβενίρ κλπ.» θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο για την είσπραξη των αντιτίμων πώλησης των ειδών που θα οριστεί έπειτα από ορισμό από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας και την έκδοση σχετικής απόφασης

7

 

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας» (2η κατάσταση δαπανών 2021  – ΚΑΕ 80.8251.008)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.008)  συνολικού ποσού 1.156,92 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χαρίεσσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

8

 

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ζερβοχωρίου» (3η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.010).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 100Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.010  συνολικού ποσού 1.632,05 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 9/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

9

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας » (3ηκατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 96B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.006)  συνολικού ποσού 378,20 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρίνας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

10

 

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της          Κοινότητας Μονοσπίτων » (5η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.007).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 97B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.007)  συνολικού ποσού 731,60 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 13/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

11

 

Ακύρωση της υπ’αρ. 464/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη νέας για την Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων »  (6η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.007)».         

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνει  την υπ’ αρ. 464/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω της επιστροφής των σχετικών τιμολογίων από το λογιστήριο.

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 765,75 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 10/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

12

 

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Επισκοπής   (3η κατάσταση δαπανών 2021)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 1.153,7 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

13

 

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικό Σύλλογο  - ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον παρακάτω πολιτιστικό σύλλογο  Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ    ΝΑΟΥΣΗΣ»  για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2021

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει την  πίστωση  συνολικού ποσού  2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του ανωτέρω  συλλόγου  σε βάρος στον Κ.Α. 00.6736  «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»

14

 

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικό Σύλλογο  - Χοροκίνησης «BODY CONTROL»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στον πολιτιστικό σύλλογο  Χοροκίνησης «BODY CONTROL για την διοργάνωση Παράστασης στις 23-12-2021 με τίτλο «CINDERELLA».

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει την  πίστωση  συνολικού ποσού  2.000,00€ στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του ανωτέρω  συλλόγου  σε βάρος στον Κ.Α. 00.6736  «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία»

15

 

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας μηχανής περιποίησης δαπέδου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 2.450,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.001 «Λοιπός εξοπλισμός Δήμου Η.Π. Νάουσας»  του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  για  την προμήθεια μηχανής περιποίησης δαπέδου

16

 

Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 135/2021 για τέλη παραχώρησης διαδρόμων κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στο σύλλογο «Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον  χρηματικό κατάλογο 135/2021  της «Κολυμβητικής Ακαδημίας Νάουσας», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και ως εξής:

Χ.Κ. 135 / 2021 Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσας 1.600,00 €

17

 

Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 137/2021 για τέλη παραχώρησης διαδρόμων κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στο σύλλογο ΟΜΙΛΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ «ΝΑΟΥΣΑ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον  χρηματικό κατάλογο 137/2021  του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ «ΝΑΟΥΣΑ», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και ως εξής:

Χ.Κ.137 / 2021 Όμιλος Κολύμβησης «Νάουσα» 800,00 €

18

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  Δήμου Νάουσας  (3η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Αρβανιτάκη Αντωνία ) σχετικό ΧΕΠ απόδοσης πάγιας προκαταβολής (0079B/11-03-2021 ΚΑΕ  80.8251.017), συνολικού ποσού 1.930,21  € σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6221  «ταχυδρομικά τέλη», όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.           

 

19

 

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας κάμερας ασφάλειας εξωτερικού χώρου για το Δ.ΑΚ. Νάουσας

και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.001 «Λοιπός εξοπλισμός Δήμου Η.Π. Νάουσας»  του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  για  την προμήθεια καμερών ασφάλειας εξωτερικού χώρου

20

 

Έγκριση ή μη δαπανών των χριστουγεννιάτικων δράσεων 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 44.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.018 (Χειμερινές εκδηλώσεις 2021-2022) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  για την διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων δράσεων 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

21

 

Έγκριση ή μη αιτήματος  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας »   για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και δεν εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας » για οικονομικούς λόγους.

22

 

«Μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου, Αντιδημάρχων  και  Δημοτικού Συμβούλου  στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση το Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και του Δημοτικού Συμβούλου    κ. Βασιλείου Τζουβάρα  στην Αθήνα  οδικώς με  Ι.Χ. αυτοκίνητο από Νάουσα- Αθήνα  την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου  2021, όπως και από Αθήνα- Νάουσα την Παρασκευή  10 Δεκεμβρίου  2021,  για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα:  ο Δήμαρχος Νάουσας θα μεταβεί την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 στο Υπουργείο Πολιτισμού όπου θα συναντηθεί με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μενδώνη, ενώ την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 θα συναντηθεί με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο.--Εγκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους 160,00€ ,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους 168,00 €,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη εξόδων κίνησης 157,50 €

-Εγκρίνει  συνολική δαπάνη διοδίων 60,00€

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies