ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 56ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (09/11/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

475

Έγκριση  ή μη, για το κατεπείγον της Συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 56 / 09-11-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

 

2

476

Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Νάουσας έτους 2022-εισήγηση στο Δημοτικό

         Συμβούλιο

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1.Την μη Αναπροσαρμογή των τελών και των δικαιωμάτων για το έτος 2022 του Δήμου Νάουσας

Όπως αναλυτικά περιγράφονται  στους ανωτέρω πίνακες της εισήγησης

2.Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση

3

477

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Η. Π. Νάουσας έτους 2022 για να παράσχει

γνώμη το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας  ΟΤΑ  και την  εισήγηση του (με αιτιολογική έκθεση)

 στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Α. Τη σύνταξη του  προϋπολογισμού του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για το έτος 2022, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα «Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2022» καθώς και «Εισηγητική (αιτιολογική) Έκθεση προϋπολογισμού 2022» ανά Κωδικό Αριθμό τα   οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ώστε να ενσωματωθεί στην  ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ του άρθρου 4 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄) να παράσχει την γνώμη του επ΄ αυτού και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies