ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 51ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (19/11/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19/11/2021

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

446

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   στον Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας «ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση στον   Αθλητικού Συλλόγου «ΦΑΣ Νάουσας»  για την Αθλητική εκδήλωση στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2021

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Αθλητικού Συλλόγου «ΦΑΣ Νάουσας»   σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021, για Αθλητική εκδήλωση (τουρνουά έξι ομάδων με τις ακαδημίες τους) στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2021,

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

447

Έγκριση ή μη διαγραφής ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τις καρτέλες των υπόχρεων όπως αναλυτικά αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, διότι η εγγραφή των παραπάνω οφειλών στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου  έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο

2

448

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου   (4η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 99Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.009  συνολικού ποσού 762,04 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

3

449

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου  »  (3η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251. 011)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 101Β/13-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.011  συνολικού ποσού 550,07 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 5/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυπλατάνου , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

450

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  (1η) ΕΤΟΥΣ 2021 – ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Νάουσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 78Β/11-3-2021  ΚΑΕ 80.8251.001  συνολικού ποσού 1.403,18 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση δαπανών  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

5

451

Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας, ως εξής:

1)           Για την 1η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 60α,60β,60γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.980 κ.μ. ξυλείας οξυάς, πεύκης, προέβη ΑΓΟΝΟΣ.

2)               Για την 2η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 59β,59γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.780 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, πεύκης κλπ, προέβη ΑΓΟΝΟΣ .

3)               Για την 3η ΟΜΑΔΑ που αφορά το λήμμα της συστάδας 61γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 750 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός πλειοδότης είναι ο «Δάμτσιος Εμμανουήλ του Αστέριου» με τελική προσφορά:

·                 για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

25 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

30 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

51 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

4)                Για την 4η ΟΜΑΔΑ που αφορά το λήμμα της συστάδας 19α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.260 κ.μ. ξυλείας οξυάς, προέβη ΑΓΟΝΟΣ.

5)      Για την 5η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 20,21α του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.750 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, προέβη ΑΓΟΝΟΣ.

6)               Για την 6η ΟΜΑΔΑ που αφορά τα λήμματα των συστάδων 21β,21γ του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 1.950 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, προέβη ΑΓΟΝΟΣ.

 

6

452

Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40β  του Δημοτικού δάσους Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του λήμματος της συστάδας 40β με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 2.670 κ.μ. ξυλείας  δρυός, καστανιάς, φιλύρας κλπ του Δημοτικού δάσους Νάουσας και κρίνει το διαγωνισμό άγονο γιατί δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

7

453

Έγκριση  6ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης  της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 15-11-2021 πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «  Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» για την ομάδα  7 Ελαιόλαδο, της επιτροπής διαγωνισμού

Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο για την ομάδα  7 της διακήρυξης  ( Ελαιόλαδο) την εταιρεία  GREEN BLUE SAVOURS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ  με  ποσοστό έκπτωσης    37,10 % 

8

454

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Μονοσπίτων με αριθμό 861 – Υποτεμάχια 7,8 & 9 του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 15-11-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατακυρώνει την  εκμίσθωση  για  πέντε (5) χρόνια, Δημοτικής Έκτασης του Αγροκτήματος Μονοσπίτων  με αριθμό τεμαχίου 861 (υποτεμάχιο 7)  20 στρεμ.    του Δήμου Νάουσας     στον  Λουμπουρδή Γρηγόριο του Ευάγγελου,   κάτοικο Μονοσπίτων  του  Δήμου Νάουσας , του  οποίου  η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  50,00 το στρέμμα ετησίως ,  διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση του Τρεμπελή Γεώργιου του Κωνσταντίνου ο οποίος έγινε αποδεκτός ως εγγυητής.

Κρίνει άγονο το διαγωνισμός για τα υπ αριθμ  861-8(30 στρεμ) , και 861-9 (15 στρμ) αγροτεμάχια γιατί δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies