ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 51ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/11/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

508

«Έγκριση ή μη οικονομική ενίσχυση στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Ροδοχωρίου Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».    

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την  Οικονομική Ενίσχυση στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο    «Γ.Α.Σ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ».

 

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 €  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου    «Γ.Α.Σ. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»

σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης του  11ου Δρόμου του Τσίπουρου & 2ου KERK΄S  MARATHON στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2022 ».

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

509

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας (1η κατάσταση δαπάνης-υπόλογος Βοργιατζίδης Αλέξανδρος)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας (υπόλογος Βοργιατζίδης Αλέξανδρος ) σχετικό ΧΕΠ 0254B/18-4-2022 ΚΑΕ  00.8251.001) συνολικού ποσού 2.276,48 €  σε βάρος του ΚΑΕ  80.8251.001

2

510

Ανάθεση   σε   Δικηγόρο  τη σύνταξη γνωμοδότησης για την εκτίμηση των πιθανοτήτων ευδοκίμησης ως προς το παραδεκτό και βάσιμο ενός ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86269/5670/28-9-2021 απόφασης περί τροποποίησης και αναδιατύπωσης της με αριθμ. πρωτ. οικ. 170044/09-01-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο όρος Βέρμιο από την εταιρεία «Αιολική Βερμίου ΑΕ».

Σχετικό: απόφαση 85/2022 Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Να  ανατεθεί  σε  Δικηγόρο,  ο οποίος  να  διαθέτει  μεγάλη  επιστημονική  κατάρτιση,  νομική  γνώση   και  εμπειρία   σε  παρόμοιες  υποθέσεις,  η  γνωμοδότηση   για  το  παραδεκτό  και  βάσιμο  ενός  ενδίκου  βοηθήματος  από  τον  Δήμο   Νάουσας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86269/5670/28-9-2021 απόφασης περί τροποποίησης και αναδιατύπωσης της με αριθμ. πρωτ. οικ. 170044/09-01-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο όρος Βέρμιο από την εταιρεία «Αιολική Βερμίου ΑΕ».

2.Παραπέμπει  την υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ορισμό της αμοιβής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ 3 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας)

3.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια

3

511

Έγκριση της προμήθειας ανταλλακτικών και  εργασίας επισκευής της ρομποτικής σκούπας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.000,01 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6265 ("Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού – Προμήθεια ανταλλακτικών και  εργασία επισκευής της ρομποτικής σκούπας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας ") για την προμήθεια ανταλλακτικών και  την εργασία επισκευής της ρομποτικής σκούπας Wave 300 του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.000,01  ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6265 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας.

 

4

512

Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  του 

Γεωργίου  Γεωργιάδη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αποδοχή  της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς μεταξύ  του Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και του αιτούντα Γεωργίου Γεωργιάδη του Αντωνίου  και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά     ποσού   11.780,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) ,  που  προέρχεται  από  την  εκτέλεση  εργασιών  και  όπως  αυτές  εμφανίζονται  στα  8  τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  με  αριθ.  1/19-7-2021,  2/24-7-2021,  3/28-7-2021,  4/27-8-2021,  5/27-8-2021,  6/15-9-2021,  7/24-9-2021  και  8/28-9-2021.

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό των ποσό 11.780,00  € για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν  (τόκοι, δικαστική δαπάνη κλπ) και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να παραιτηθεί από την  με αρ.  32/2021 11-11-2021 αγωγή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάουσας κατά του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

5

513

Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  της εταιρίας

 ''ΑΦΟΙ Β.  ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε.''  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αποδοχή  της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς μεταξύ  του Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και της αιτούσας εταιρίας  ''ΑΦΟΙ Β.  ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε.''   και  την  πληρωμή  ποσών  μαζί  με  Φ.Π.Α.:  6.200  ΕΥΡΩ  για  την  1η  αγωγή  και  18.607,58  ΕΥΡΩ  για  την  2η  αγωγή, που  προέρχονται  από  την πώληση εμπορευμάτων  στον  Δήμο  Νάουσας,  όπως  αυτά  απεικονίζονται  στα  με  αριθ.  εκδοθέντα  από  την  Εταιρεία  τιμολόγια  με  αριθ.  αντίστοιχα 87  και 33422  την  22-10-2021

Β. Η αιτούσα εταιρία  υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τα ποσά των 6.200,00 € και 18.607,58   €  (με Φ.Π.Α.) για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν  (τόκοι, δικαστική δαπάνη κλπ) και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Η αιτούσα εταιρία  υποχρεούται να παραιτηθεί από τις  με αρ.  37/2021 15-11-2021  και 46/2021 22-12-2021 αγωγές της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάουσας κατά του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

 

6

514

Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  του

Αριστείδη Μπαλτατζίδη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αποδοχή  της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς μεταξύ  του Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και του αιτούντα Αριστείδη Μπαλτατζίδη του Ανδρέα και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά     ποσού   11.558,04  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) που  προέρχεται  από  τις  υπηρεσίες  φύλαξης  και  ασφάλειας  του Άλσους  του  Αγίου  Νικολάου και  προς  τούτο  εξεδόθη  το  με  αριθ.  2/22-10-2021  τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών.

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό των ποσό 11.558,04  € για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν  (τόκοι, δικαστική δαπάνη κλπ) και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να παραιτηθεί από την  με αρ.  33/2021 11-11-2021 αγωγή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάουσας κατά του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

7

515

Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  της  Ι.Κ.Ε.: ''ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΚΕ''

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αποδοχή  της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς μεταξύ  του Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και της αιτούσας εταιρίας  ''ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΚΕ''   και  την  πληρωμή  του  συνολικού  ποσού  (μαζί  με  Φ.Π.Α.)  των  3.069,  ΕΥΡΩ, που  προέρχεται  από  την  παροχή  υπηρεσιών  αποχιονισμού  οδικού  δικτύου  του  Δήμου  Νάουσας,  όπως  αυτό  απεικονίζεται  στο  με  αριθ.  9  εκδοθέν  από  την  Εταιρεία  τιμολόγιο  παροχής  υπηρεσιών.

Β. Η αιτούσα εταιρία  υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό των 3.069,00   €  (με Φ.Π.Α.) για το σύνολο των απαιτήσεών της κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν  (τόκοι, δικαστική δαπάνη κλπ) και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Η αιτούσα εταιρία  υποχρεούται να παραιτηθεί από  30-6-2022  αγωγή  της  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  κατά του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

8

516

Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  του  Χρήστου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αποδοχή  της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς μεταξύ  του Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και του αιτούντα Δημητρίου Σιώπη του Χρήστου  και  την  πληρωμή  εξωδικαστικά     ποσών  μαζί  με  Φ.Π.Α.:  16.089  ΕΥΡΩ  για  την  1η  αγωγή  και  17.242,20  ΕΥΡΩ  για  την  2η  αγωγή, που  προέρχονται  από  την  παροχή  υπηρεσιών  και  έργου  στον  Δήμο  Νάουσας,  όπως  αυτές  απεικονίζονται  στα   εκδοθέντα  από αυτόν    τιμολόγια.

Β. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται το ποσό των ποσό 33.340,20  € ( με Φ.Π.Α.) για το σύνολο των απαιτήσεών του κι ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του Δήμου Νάουσας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά με το ανωτέρω συμβάν  (τόκοι, δικαστική δαπάνη κλπ) και ότι συμφωνεί με τους υπόλοιπους όρους αυτής της απόφασης.

Γ.  Ο αιτών υποχρεούται να παραιτηθεί από τις  με αρ.  41/2021 08-12 και 45/2021 22/12/2021 αγωγές του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάουσας κατά του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

9

517

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. (ΔΑΚ)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»  στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας, και συγκεκριμένα την πρόσληψη  ενός  (1) ατόμου   ανέργου για το Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Η.Π. Νάουσας,   με την παρακάτω  ειδικότητα:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΥΕ)

10

518

Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού (4 ατόμων)  κατόπιν της με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022  απόφασης της επιτροπής του αρθ. 2 παρ.1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Καθορίζει τις ειδικότητες του προσωπικού (4 ατόμων)  κατόπιν της με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 απόφασης της επιτροπής του άρθρ. 2 παρ. 1 της αρ.33/2006 ΠΥΣ, για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  ως εξής:

ΥΕ Σταβλιτών  άτομο 1

ΔΕ Χειριστών γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ)  άτομο 1

ΥΕ  Εργατών γενικών καθηκόντων  άτομο 1

ΔΕ Δασοφυλάκων άτομο 1

 

11

519

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών που ενσωματώνονται  στα έργα του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ως εξής:

Τακτικά Μέλη

Φειδάντσης  Αντώνιος

Τέγος  Σταύρος

Τριανταφύλλου  Ευστάθιος

Αναπληρωματικά μέλη

Ανθόπουλος  Λάζαρος

Λούκαρης   Κυριάκος

Μελεμενλής Νικόλαος

Πρόεδρος  της  επιτροπής  ορίζεται  ο Φειδάντσης  Αντώνιος με αναπληρωτή τον Ανθόπουλο Λάζαρο.

Η επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας , σε μακροσκοπικούς , λειτουργικούς ή επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

Η επιτροπή  έχει ετήσια διάρκεια.

Ο Δήμος Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα να συγκροτεί επιτροπή παραλαβής για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 441

12

520

Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου του Δήμου Νάουσας στο Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση, στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ » του οχήματος CITROEN BERLINGO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3493 για ένα έτος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπηρεσιακές ανάγκες του Ν.Π. που δεν δύνανται να καλυφθούν από άλλο όχημα.

Η  χρήση του παραπάνω οχήματος θα γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, πλην αργιών και εθνικών εορτών και τις ώρες από 13:00 έως 15:00

13

521

΄Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας ως φορέας υλοποίησης και του Κ.Κ.Π. & Α Δήμου Νάουσας για την πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ πρωτ. 1084/29-6-2022.

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προγραμματική σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας ως φορέας υλοποίησης και του Κ.Κ.Π. & Α Δήμου Νάουσας για την πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ πρωτ. 1084/29-6-2022

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies